Home

Mattheüs 15 hsv

Mattheüs 15 Mattheüs 15. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 15 De ware reinheid. 15 1 Toen . 15:1 . Mark. 7:1 kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 2 Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden Mattheüs 15 Mattheüs 15. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 14 De dood van Johannes de Doper. 14 1 In . 14:1 . Mark. 6:14 Luk. 9:7 die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus

Mattheüs 15 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Liedjes uit het bijbelboek – Bijbel op muziek

Bidden dat kan jij ook - Mattheüs 6: 5-15 HSV Jongens en meisjes, [dia 1] Vandaag gaan we het hebben over bidden. Waarom? Nou, omdat heel veel mensen bidden iets moeilijks vinden. Er zijn gelovige mensen die niet graag hardop bidden, vooral met anderen erbij is het best lastig. Want die ander hoort dan wat jij bidt Mattheüs 1 Mattheüs 1. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 1 Het geslachtsregister van Jezus Christus. 1 1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van . 1:1 . Luk. 1:31,32 1 Kron. 2:15 12:18 Isaï verwekte David, de koning; David, de koning,. Mattheüs 5 Mattheüs 5. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) De zaligsprekingen. 5 1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. 15. 5:15 . Mark. 4:2

Mattheüs 7: 15-23 HSV Het zojuist gelezen Bijbelgedeelte staat ingeklemd tussen twee andere gedeelten. Meteen hierna volgt het overbekende voorbeeld van die man die zijn huis op het zand bouwt, in plaats van op de rots. Daar ga ik een volgende keer bij stilstaan. Vlak voor onze tekst staan de ook al zo bekende woorden over een enge en de wijd 15 # Lev. 19:17; Spr. 17:10; Luk. 17:3; Jak. 5:19 Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen Mattheüs 13 Mattheüs 13. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 12 Aren plukken op de sabbat. 12 1 In . 12:1 . Deut. 23:25 Mark. 2:23 Luk. 6:1 die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. 15 Want het hart van dit volk is.

Hoofdstuk: Mattheüs 25. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes Hoofdstuk: Mattheüs 11. ← naar Bijbel index. Kopieëer weergave openen. 1. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. 2. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn. Mattheüs 18 « Mattheüs 17 15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. 16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta (2 Johannes 1:5 HSV) In Christus blijven. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Johannes 15:4 HSV) En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem Mattheüs 5. 1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden

Gelijkenis van de zaaier uitleg, de gelijkenis van de

Mattheüs 15 HSV Bijbel YouVersio

Mattheüs 15 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

 1. (1 Korinthe 15:7 HSV) Hij wachtte op de komst van de Heilige Geest, met de andere discipelen. En toen zij [in Jeruzalem] gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, [namelijk] Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, [de zoon] van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, [de broer] van Jakobus
 2. Mattheüs 10:28 leert geen ophouden te bestaan M.V. 28-9-2019. Update 7-9-2020 (inlassen achteraan) Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) Sommigen geloven in annihilatie (ophouden te bestaan) wanneer de Schrift spreekt over het werpen van zondaars in de hel. Vaak wordt Mattheüs 10:28 aangehaald voor hun betoog
 3. Mark. 7:11 (HSV) We komen alleen hier en in Mattheüs 27:6 het Griekse woord 'korban' tegen, of beter het Hebreeuwse woord wat de betekenis heeft van een offergave aan God en om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt kon worden
 4. De Heere Jezus noemt dezelfde plaats ook heilig als Hij in Mattheüs 24:15 en 16 zegt: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats - laat hij die het leest, daarop letten! - laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen
 5. Ik heb een vraag over de geschiedenis van het dochtertje van Jaïrus. Ik las de geschiedenis in Mattheüs. Daar staat: Toen Hij deze dingen tot hen sprak, zie er kwam een leidinggevende, die Hem aanbad en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw handen op haar en zij zal leven, Matth.9:18
 6. Mattheüs‬ ‭6:24‬ ‭HSV‬‬ Efeze‬ ‭3:19‬ ‭HSV‬‬ Johannes 8:31-32 HSV. 1 Johannes 2:3-6 HSV. Johannes‬ ‭17:20-23‬ ‭HSV‬‬ Mattheüs‬ ‭5:13-16‬ ‭HSV‬‬ Johannes‬ ‭15:4‬ ‭HSV‬‬ Mattheüs‬ ‭13:8‬ ‭HSV‬‬ Jesaja‬ ‭1:17‬ ‭HSV‬‬ Genesis‬ ‭1:28-29‬ ‭HSV‬‬ Genesis.

HSV - Mattheüs 16 - Het heilig evangelie naar de

Mattheüs 6:15 (HSV) 8. Lukas 6:37 (WV) 9. Romeinen 12:19 (WV) Gerelateerde producten. Oordelen. € 9,00 Ik vergeef je. € 7,00 Als mensen mij pijn doen. € 1,00 Adres van DPM. Nijverheidsweg 12 7005BJ, Doetinchem KVK: 41121393. Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) Vertaling en voetnoten door M.V. Update 10-10-2016 De uitdrukking Evangelie van het Koninkrijk komt zes maal voor in het Nieuwe Testament: Mat- (Mattheüs 24:14-15). God zal 144.000 Joodse evangelisten roepen om deze boodschap te verkondi-gen. HSV - Mattheüs 2 - Het heilig evangelie naar de . Mattheüs 18:15-20 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getu.. (Mattheüs 8:5-13, HSV) Context Als eerste is het natuurlijk belangrijk al deze verzen in hun context te lezen. (1 Kor. 15:51-52), maar zover is het nog niet. Het koninkrijk is primair aan de Israëlieten beloofd. In Openbaring 20 zien we hoe dat eruit ziet

(Mattheüs 21:18-22, HSV) Vijgenboom (Richteren 9:8-15, HSV) Abimelech De directe applicatie van deze gelijkenis, heeft natuurlijk betrekking op wat er gebeurde nadat de Israëlische richter Gideon (bijgenaamd Jerubbaäl) stierf. Hij wilde niet over Israël heersen,. 15-3-2014 1 Psalm 106 vers 1 NB Psalm 106 vers 3 en 6 NB Schriftlezing Mattheüs 5 vers 27 t/m 30 HSV Schriftlezing Romeinen 7 vers 14 t/m 25 HSV Psalm 32 vers 1 OB Verkondiging EG 5 vers 7 en 8 Gezang 440 vers 1 LvdK Gezang 440 vers 2, 3 en 4 LvdK wordt. Liturgie middagdienst Zondag 16 maar Mattheüs 24:15-28. Vers 15-16 - 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats - laat hij die het leest, daarop letten! - 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. In vers 3 vroegen de discipelen aan Jezus:

Mattheüs 3:15 HSV - bible

HSV - Mattheüs 6 - Het heilig evangelie naar de

help mij! (Mattheüs 15:25). Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij KNIELDE voor Hem neer [KJV: worshipped Him] om Hem iets te vragen (Mattheüs 20:20). Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet 10 1 10:1-15 Marc. 3:13-19 6:7-13 Luc. 9:1-6 10:1-12 10:1-4 Luc. 6:12-16 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen Mattheüs 15:21-28; Markus 7:24-30 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue . Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Mattheüs 4:17). ©HSV Lees meer: De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur z TEKST VOOR VANDAAG. JOHANNES 6 : 5 . DAG 206. LEZEN: JOHANNES 6 : 1 - 15 . THEMA: Brood en water (HSV) [5] [1] Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? (BGT) [5] Jezus keek om zich heen.Toen hij zag dat er een grote groep mensen aan kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar. 15 Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. 16 Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat

14 25:14-30 Luc. 19:12-27 25:14 Marc. 13:34 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo. Mattheüs 19 (HSV) 1 En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. 2 En een grote menigte volgde Hem, en Hij genas hen daar En vanmorgen zal Jezus, ons allemaal door het Woord in Mattheüs 6, leren bidden. Lees Mattheüs 6:1-15. Jezus geeft in vers 5 en 7 aan hoe niet te bidden en hier, vanaf vers 9 geeft Jezus ons het Onze Vader gebed. In het Engels wordt dit gebed The Lord's Prayer genoemd zoals in de HSV Het gebed des Heeren Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 5:1

HSV Herziene Statenvertaling (2010) KJV King James Version (1611) NA28 Nestlé Aland - Griekse tekst van het Nieuwe Testament (28e editie) NB 3 De NBV gebruikt in Mattheüs 23,15 de term hellekind. 9 1. INLEIDING Dit inleidende hoofdstuk zet de grote lijnen van het onderzoek uit 15 Jezus zei tegen zijn leerlingen: Pas op voor leugen-profeten. Zij beweren dat ze namens God spreken terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen zijn ze verslindende wolven

HSV - Mattheüs 5 - Het heilig evangelie naar de

Bent u op zoek naar een Bijbelstudieboek over een bepaald gedeelte uit de Bijbel? Dan kunt u hier uw keuze maken aan de hand van het Bijbelboek. In deze categorie vindt u Bijbelstudieboeken over het Bijbelboek Mattheüs. Bijvoorbeeld over de geboorte van Jezus, de Bergrede of de kruisiging en opstanding Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 6:19-2 Mattheüs 9 Het Boek (HTB) Jezus stapte weer in een boot en stak over naar Kafarnaüm, waar Hij woonde. Daar brachten enkele mannen een verlamde op een draagb Mattheüs 18:1-14. Tekst: En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. (vers 3) Gemeente van onze Heere Jezus Christus, beste doopouders, Petra komt boos uit school. Haar moeder ziet het al, dat er op school iets gebeurd De preek ging over de Kananese vrouw, naar aanleiding van Mattheüs 15:21-28. Thema: Hoe een onwaardige tot Jezus gaat: 1. Haar nood 2. Haar verwachting 3. Haar beproeving 4. Haar aanhouden 5. Haar geloo

HSV - Mattheüs 18 - Het heilig evangelie naar de

 1. Mattheüs 19:13 t/m 15 Jezus zegent de kinderen. Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok.
 2. Een wonder van Jezus Christus, ook iets om heel erg blij van te worden! Een wonder wordt in de huidige woordenboeken gedefinieerd als een fenomenale of bovennatuurlijke gebeurtenis in de fysieke wereld die alle voor ons bekende menselijke of natuurlijke krachten overtreft, en niet kan worden verklaard door de bij ons bekende natuurwetten
 3. 5 ZADENLIJST BIJBELTEKSTENOVERZICHT EN AFVINKLIJST 01 intro Lukas 8:15 16 O Psalm 51:9 31 Mattheüs 7:7 46 Ruth 1:16b 02 A Psalm 150:6 17 P 2 Timotheus 4:2 32 Psalm 32:7a 47 Mattheüs 6:6 03 B Joël 2:13b 18 R Psalm 50:15 33 Hebreeën 4:12a 48 Genesis 3:15 04 C Galaten 3:13a 19 S 1 Samuël 3:9m 34 Psalm 51:3 49 Filippenzen 3:20 05 D Psalm 100:2 20 T Genesis 15:5 35 Jesaja 9:5 50 Jesaja 40:31
 4. Mattheüs 8, 23 Het schip in de storm. Mattheüs 9, 9-13 Mattheüs de tollenaar. Mattheüs 10, 29-31 De haren op uw hoofd. Mattheüs 10, 32 Roeping. Mattheüs 11, 3 Zijt Gij het die komen zou? Mattheüs 13, 1-9 Wie oren heeft, die hore! Mattheüs 13, 24-30 / 36-43 Onkruid tussen de tarwe. Mattheüs 15, 21-28 De Kananese vrouw. Mattheüs 15, 27a.
 5. HSV, NWV, WV (Willibrord Vertaling) SV De Eerstgeborenen van heel de schepping Kol.1 :15 de Eerstgeborene aller kreatuur En Die komt, de Almachtige Op.1:8 en Die komen zal, de Almachtige Iemand die op een mensenzoon leek Op.1:13 den Zoon des mensen gelijk zijnde Degradeert Drie-enigheid: HSV, NWV,WV SV Hij Op.21:4 Go
 6. Waarschijnlijk had Eusebius Mattheüs 28 in gedachten als de tekst waar de doop door Jezus is ingesteld, 15 In naam van... betekent ook uit Ik heb een vraag aan de stichting HSV over 2 Petrus 1:19. Onze predikant draagt de HSV een warm hart toe,.

Mattheüs 1 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

In de Statenvertaling zijn deze bewaard gebleven, in de HSV zijn deze teruggedraaid naar de oorspronkelijke in het O.T. gebruikte namen. Wat me echter ook opvalt is dat u een vergriekste naam zoals Salmon in vers 4, die wel degelijk in het O.T. voorkomt (1 Kronieken 2:11, Salma), in de vergriekste staat gelaten heeft Welkom bij Celebration Church Nederland. Wij zijn Gods familie die Gods koninkrijk nastreven in Hilversum, Huizen, tot aan de einde van de aarde! We hebben elke zondag een bijeenkomst om 09:30 (NL) en 11:30 (EN) Mattheüs 25:15 vertelt dat de heer aan drie slaven ieder een verschillend bedrag toevertrouwt. Elke slaaf ontvangt een bedrag in overeenstemming met zijn bekwaamheid , zijn natuurlijke aanleg. De eerste slaaf ontvangt 5 talenten (equivalent van 125 jaarsalarissen),de tweede slaaf 2 (equivalent van 50), en de derde ontvangt 1 talent (equivalent van 25 jaarsalarissen) Leviticus 23: 15, 16, 17 (HSV) 15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. 16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden

Tagarchief: HSV De zeven brieven die Johannes op Patmos schreef aan de zeven gemeenten Judea, Kerst, Kerstmis, Maria, Mattheüs, Nazareth, RD, ster, Trouw, Gnosis, Stromen van Licht - van € 27,50 voor € 15,00 t/m 31 juli 2021 'Gnosis. Legenda tekstkritische notities. Zie ook: Afkortingen, Tekstkritiek. Bij veel Bijbelteksten zijn tekstkritische vertaalnotities gemaakt, waarin veel afkortingen worden gebruikt van manuscripten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende. Voor overige afkortingen → Afkortingen. Op dit moment zijn we bezig om een database op te zetten.

Mattheüs 15:29-39. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, beste kinderen, Nu de preek wordt de snoep rondgedeeld. of mag je een van de snoepjes opeten die je meegenomen hebt. Als je erbij was, bij het Bijbelverhaal over de Heere Jezus, had je aan een snoepje niet genoeg gehad. Dan had je moeder je een bolletje of een snee brood toegestopt 15 Horen, zien en 30 Levend Water - werkboek groep 8 - © GIDS Uit het hoofd Topo Kijk op de kaart van pagina 31 en schrijf de namen hieronder (Lukas 15:20 - hsv) Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. (1 Korinthiërs 8:6 - hsv Spreuken 3:5-15 (HSV) 5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. T W E E U I T D A G I N G E

Mattheüs 5 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

(Mattheüs 25:30 - HSV) En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (Mattheüs 25:46 - HSV) 15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn Mattheüs 1:1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham. De eerste zin van een boek is altijd een zin, die veel zegt over het vervolg. Dat is niet alleen vandaag de dag zo. Dat was ook zo in de Antieke Oudheid. De schrijver van het Evangelie van Mattheüs had dus ee 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen.

Mattheüs 18 HSV Bijbel YouVersio

Mattheüs 13: 45-30. geduld met het kwaad. Mattheüs 15: 21-28. hemels. Mattheüs 4v 1-11 - 2016 De Bilt, Dorerk Mattheüs 5v 8 - 2011 Nijkerk, De Fontein Mattheüs 6v 24-34 - 2008 Utrecht, Domkerk Mattheüs 10v 34-42 - 2002 Epe, Grote Kerk Mattheüs 12v 40 - 2013 Utrecht, Domkerk Mattheüs 13v 44-52 - 20 Het woord 'licht' ontbreekt in de HSV. In de NBV ontbreekt in Mattheüs (6:13) aan het slot van het Onze Vader de lofzegging, die we wel in de HSV vinden: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen

1 Korinthe 13:13b met uitleg

Mattheüs 13 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Verzen 15-22 Gebed om bevrijding en bescherming 266 Psalm 26 270 Verzen 1-3 Verklaring van oprechtheid 270 Verzen 4-8 Bewijzen van oprechtheid 272 Verzen 9-12 Beloning voor oprechtheid 275 Psalm 27 278 Verzen 1-3 Sterk in de HEERE 27 Gelovig wachten. 14 mei 2021. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. (vers 26) Handelingen 1:15-26 (HSV) Handelingen 1:15-26 (NBV) Lieve zussen, De Here Jezus had talloze profetieën in vervulling doen gaan. Woorden van David, van Jesaja en de andere profeten LUISTERBIJBEL. De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom De Vader is de Oorzaak, Oorsprong en het Begin van alle dingen; de Zoon is het Woord, de Wijsheid en het Beeld van de Vader; de Heilige Geest is de eeuwige Kracht en Macht die uitgaat van de Vader en de Zoon. In artikel 19 wordt duidelijk gemaakt dat Zoon twee 'naturen' heeft: Hij is volledig God én volledig mens Numeri 28:3 HSV . 17. 15. En opnieuw vroeg David aan God om raad. De Heer zei: Ga niet recht op hen af. Trek om hen heen tot je achter hen bent, bij de moerbeibomen. 1 Kronieken 14:14 BB. Mattheüs 14:35 HTB. Deel op: 19. hoeveel te meer zal dan het Bloed van Christus,.

C-Cards biedt Christelijke e-cards met bijbeltekst en een mooie foto. Stuur en ontvang christelijke e-cards voor alle gelegenheden De Bijbel Door - Deel 1 - Bijbelwoord Cursussen. Welkom bij de eerste cursus in de serie 'De Bijbel door'. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door. Dit deel behandelt 14 Bijbelboeken: Genesis, Jozua, 1 en 2 Kronieken, Job, Jesaja, Hosea, Micha, Zacharia, Mattheüs, Romeinen. Mattheüs 18:1-14. Tekst: En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. (vers 3) Gemeente van onze Heere Jezus Christus, beste doopouders, Petra komt boos uit school. Haar moeder ziet het al, dat er op school iets gebeurd 15 Bouwen aan het huis van de HEER Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Psalm 103:8 . 16 Leider Nehemia Mattheüs 19:29 . 24 Jezus is Koning Want ik zeg u dat aan ieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft

Mattheüs 14 HSV Bijbel YouVersio

 1. De HSV Studiebijbel heeft een beperkte inhoudsopgave, met name m.b.t. kaarten, illustraties en schema's. Daarom is dit overzicht gemaakt (in pdf-formaat) wat (dubbelzijdig) kan worden afgedrukt
 2. Studie Mattheüs. Mattheüs. Vissen, om geen aanstoot te geven Mattheüs 17:22-27 Twee zondagen terug waren we gebleven bij het stuk waarin Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes terug kwamen van hun bergtop ervaring, en zij meteen al werden geconfronteerd met het werk van de satan die een jongen, jaren lang bezet had. De overige
 3. Christelijke e-cards met Bijbeltekst. Hieronder vind u een overzicht van christelijke e-cards. U kunt deze kaarten gratis versturen. Onder Abonnement kunt u zich op deze kaarten abonneren. van wie geen krachten heeft. geeft u rust. zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Hij zal het ook doen. wie Hem verlaten
 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23:4) ©HSV. Lees meer: 15 Bijbelteksten over Geloof helpen je om je vertrouwen in God te houden in beproevingen. Bemoedigende Bijbelteksten om je geest op te liften in moeilijke tijde
 5. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 6:19-2
 6. Genesis 39:5 HSV - Vers van de Dag.nl. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de HEERE het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land

Oordeel niet over mij, want alleen God mag over mij

NEEM DEEL AAN HET GRATIS ONLINE-PROGRAMMA SPIRITUELE KERST. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken Preken van de weleerwaarde heer D.J. van Keulen zijn tevens te bestellen in boekvorm. De omslag is van 160 grams papier en de preekboekjes zijn geniet

Hemelse talenten - Wandelen met JezusHSV - Johannes 1 - Het heilig evangelie naar deNEPALEES-ENGELSE BIJBEL | Bijbelwebshop