Home

Schaal voor Ouderlijk Gedrag

Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) De VSOG meet het gedrag van ouders in de opvoeding van hun kind (eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De VSOG maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve Ouderlijk gedrag (VSOG) ook het Gezinsfunctioneren (VGFO),. De Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) maakt deel uit van de set Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Het gaat om vier vragenlijsten die diverse aspecten van de opvoedingsomgeving in beeld brengen. Naast de VSOG maken ook de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL), de Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouder Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) van Leeuwen, K., Vermulst, A., Kroes, G., De Meyer, R., & Veerman, J.W. (2018) Nijmegen: Praktikon Overzichten diagnostisch materiaal Cognitief Zwak Functioneren en Gedrag en Emotie Doel of meetpretentie Ouderlijk opvoedingsgedrag in kaart brengen. Bruikbaar bij indicerende onderzoeksvragen kind als belastend ervaren, wat zij daarvoor als oorzaken zien en wat voor hulp zij verwachten. 90 minuten Schaal voor Ouderlijk Gedrag SOG kinderen 4 - 15 jaar Vragenlijsten De SOG is een vragenlijst die zich richt op het gedrag van ouders. Er is een ouderversie voor ouders van kindere

De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar Inventarisatielijst Omgaan Met Anderen: SIG: Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag: PMT: Prestatie Motivatie Test: PMT-K-2: Prestatie Motivatie Test voor Kinderen: BDHI-D: Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch: ZAV: Zelf-Analyse Vragenlijst: VG&O/ VSOG: Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag: VG&O/ OBVL: Opvoedingsbelastingslijst: VG&O/ VMG: Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenisse × Van 12 april tot en met 19 april vindt er onderhoud plaats aan de Radboud Repository. Het is mogelijk dat uw zoekactie incomplete resultaten oplevert. Indien u publicaties wilt uploaden kunt u dit doen via de Upload Full Text button Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle Relatiekwalitei Ouderlijk gedrag als protectieve of risicofactor in de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen en jongeren, krijgt recent veel aandacht. Omdat er geen meetinstrumenten bestaan die ouderlijk gedrag bij kinderen tussen 8 en 14 jaar meten, werd een instrument ontwikkeld, de 'Schaal voor Ouderlijk Gedrag' (SOG)

Vragenlijst Gedragsstijlen voor kinderen van 3-7 jaar 26 Schaal voor Ouderlijk gedrag: ouderversie voor kinderen- 8 jaar 26 Procedure 28 Resultaten 30 Vragenlijst Woedebuien bij Kinderen: ouderversie- hanteringsgedrag 30 Voorkomen en consistentie over de tijd van hanteringsgedrag 30 Structuur van het hanteringsgedrag van ouders bij woedebuien 3

stemmingsgestoord gedrag en autistisch gedrag.1,2 Benodigdheden vragenlijst voor leerkracht, vragenlijst voor ouder, uitslagformulier Bij de overige schalen is de eindscore onderverdeeld in normaalgebied (0 -79 percentiel), normaal gebied/hoog. - Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG): subschalen: positieve betrokkenheid, regels aanleren, materieel belonen, straffen, fysiek straffen. - Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG). Bij het gebruiken van een instrument is het belangrijk om de kwaliteit ervan vast te stellen. Raadpleeg bijvoorbeeld

Bij het kind werden gedurende de gehele dag ook verscheidene vragenlijsten afgenomen, zoals de 'Schaal voor Ouderlijk gedrag' (SOG; Van Leeuwen & Vermulst, 2008) en tevens werden er een aantal computertaken afgenomen. Dit door een getrainde testleider en testassistent Het meten van opvoeding met de Schaal voor Ouderlijk gedrag. Diagnostiekwijzer, nr. 3, 1999, 151-170 De steekproef omvatte 89 jongens in de leeftijd van 8-12 jaar. De perceptie van het kind op het ouderlijke gedrag van moeder, werd gemeten met de 'Schaal voor Ouderlijk Gedrag' (SOG) en de perceptie van moeder op eigen ouderlijk gedrag, werd gemeten met de 'Alabama Parenting Questionaire - Parent Form' (APQ - PF) De Schaal voor Ouderlijk Gedrag. Ontwikkeling van een versie voor ouders van 4- tot 7-jarigen. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven. Chess, S. (1997). Temperament: Theory and clinical practice. Harvard Mental Health Letter, 14, 5-8

Twee schalen worden gebruikt bij de analyses: de Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden om kindgedrag te meten en de Verkorte Schaal Ouderlijk Gedrag om het opvoedingsgedrag van ouders te meten Abstract. Assessment van opvoedingsvaardigheden met de Schaal voor Ouderlijk Gedrag Zowel in onderzoek als in de klinische praktijk groeit de interesse voor ouderlijk gedrag als protectieve of risicofactor in de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen De Schaal voor Ouderlijk Gedrag - Ouderversie voor Kinderen Onder Acht Jaar 29 Procedure 30 Statistische Analyses 31 . RESULTATEN 33 Schaalconstructie van het Dagboekje Woedebuien bij Kinderen 33 Structuur van de Woedebuigedragingen 3 4.2.4 Monitoring schaal van de Schaal voor Ouderlijk Gedrag, SOG 23 4.2.5 Family Routines Inventory, FRI 24 4.2.6 Parental Authority Questionnaire-Revised, PAQ-R 24 4.2.7 Opvoedingsbelasting vragenlijst - korte versie, OBVL-K 25 5. Data-analyse 25 5.1 Factoranalyse 2 Achtergrond: De onderzoeksvraag of er een verband bestaat tussen ouderlijk gedrag en het plezier dat kinderen met Cerebrale Parese (CP) ervaren in het aanleren van bewegingsvaardigheden is nog niet eerder onderzocht

Hulpmiddelen bij het in kaart brengen en beoordelen van opvoederschap. VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag). Subschalen: positieve betrokkenheid, regels aanleren, materieel belonen, straffen, fysiek straffen. TVO (Taxatielijst voor ouderfunctioneren) Dat heeft geresulteerd in de ARI-CP. Een verschil tussen beide instrumenten is dat de AISI focust op het gedrag van het kind als graadmeter voor de gehechtheidsrelatie, terwijl in de ARI-CP 2-5 het accent ligt op de perceptie van de ouder van de relatie met het kind. Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R; Lange, 2001) Schaal voor Ouderlijk Gedrag (SOG) Zelfrapportering van opvoedingsgedrag Verschillende domeinen: Regelmaat, warmte/ondersteuning, Supervisie/veiligheid bieden, bieden, Sociaal belonen, Permissief gedrag, verschillende vormen van Corrigeren van gedrag 46 items 2a.Opvoedingsgedra

Dit betreft ADHD, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en de gedragsstoornis. De test kan ingezet worden bij kinderen en jongeren van 6-16 jaar en wordt ingevuld door een ouder of leerkracht. Antwoordtype. De vragenlijst is opgebouwd uit 42 stellingen met een multiple choice antwoord variërend van Helemaal niet tot Heel veel Speciaal voor screening van PS op latere leeftijd is de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS; van Alphen & Engelen, 2018) ontwikkeld. die gericht is op een betere aanpassing aan de veranderingen die gepaard gaan met het ouder om zo indirect het gedrag van ouderen met een PS te veranderen. Er is een mediatiemodel. Dit instrument meet het algemene gezinsfunctioneren en de opvoedproblemen in gezinnen met jeugdigen van 0 tot 18 De VGO is een set van verschillende vragenlijsten: de OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst), de VGFO (Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders), de VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag) en de VMG (Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen) Instrumenten A-Z - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hieronder ziet u een alfabetisch overzicht van instrumenten voor het stellen van een diagnose bij kinderen en jongeren met een vermoeden van ernstige psychische problemen

VSOG-vragenlijst over opvoeden voor jeugdhulpverlener

 1. Schaal voor Motoriek bij Verstandelijk Gehandicapten. SON-R-2½-7. Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 2½-7. SON-R-2-8. Snijders-Oomen Niet Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag. WAIS-III-NL. Wechsler Adult Intelligence Scale III Nederlands. WAIS-IV-NL. Wechsler Adult.
 2. De wederzijdse beïnvloeding wordt o.a. goed in kaart gebracht in de schalen voor emotionele beschikbaarheid (Biringen, Z. e.a. 2005). Hierin is onderscheid gemaakt in ouder-gedrag en kind-gedrag. Een emotioneel beschikbare ouder zal zijn reacties 'goed genoeg' afstemmen op de eigenheid van dit specifieke kind
 3. contact leggen met de leerkracht, ligt de correlatie van de moeder- en vadersco- re er met .58 tussenin. Analyse. De analyses worden telkens afzonderlijk voor het onderwijsondersteu­ nend gedrag van de moeder en voor dat van de vader uitgevoerd. Omdat de ver­ schillende aspecten van onderwijsondersteunend gedrag onderling slechts in ge
 4. De Schaal voor Ouderlijk Gedrag/Alabama Parenting Questionnaire (Shelton, Frick, & W ootton, 1996) is een vragenlijst die beoogt vers cheidene aspecten van opvoeding te meten. De vragenlijst.
 5. Ouderlijk Gedrag Vroege ouder-kind relaties zijn van belang voor het bevorderen van de ontwikkeling van het kind en de ervaringen van ouders met het ouderschap (Arnott & Brown, 2013). Sensitief en responsief ouderschap is belangrijk voor een positieve emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling va
 6. bestaat uit de schalen Cognitie, Taal, Motoriek, Sociaal-Emotioneel en Adaptief Gedrag, zie ook figuur 1. De keuze voor deze schalen is mede gebaseerd op de Amerikaanse richtlijnen met betrekking tot voor- en vroegschoolse diagnostiek, in het bijzonder volgen

Deze schaal bestaat uit 33 items. De schaal Delinquent gedrag bestaat uit 13 items die heimelijk gedrag meten (bv. zich niet schuldig voelen, liegen). De schaal Agressief gedrag bestaat uit 20 items die meer openlijk probleemgedrag meten (bv. vaak tegenspreken, thuis of op school ongehoorzaam zijn) Hierbij is geen sekseverschil gevonden. Ook is gevonden dat jongeren meer externaliserend gedrag rapporteren, wanneer er meer ouderlijke conflicten zijn en wanneer er een slechte ouder-kind relatiekwaliteit is. Een slechte kwaliteit van de moeder-kind relatie gaat samen met meer externaliserend gedrag bij meisjes dan bij jongens Kenmerken gedrag verstotende ouder o.a: volledig willen controleren en saboteren van afgesproken/opgelegde omgang; daar zijn vele voorbeelden van te geven, een voorbeeld: andere (voor de kinderen leuke/favoriete) afspraken te plannen in de tijd dat de kinderen bij de andere ouder zouden zijn en dit aan de kinderen als keuze voor te leggen

Handleiding Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedra

Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) Verlies en rouw bij kinderen Vlaamse Test Begrijpend Lezen (VTBL) Voorbeeld ICF-schema voor gedrags- en emotionele problemen Vragenlijst executieve functies voor 2- tot 5-jarigen (BRIEF-P) Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen (BRIEF) Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders (VGFO Een onafhankelijke kindertandarts en de ouder scoorden het gedrag van het kind met behulp van de Venham Scale. De beleving van het kind werd gescoord aan de hand van de Wong-Baker Faces Rating Scale (FPRS), met 6 gezichtjes van lachend tot huilend en een schaalverdeling 0-10, na afloop van de behandeling

Praktiko

Handleiding VSOG is klaar - per 9 juli wijzigingen in

SRS-A De Social Responsiveness scale for adults is een vragenlijst gericht interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen. De SRS-A is bedoeld voor gebruik bij volwassenen, en is dankzij de korte afnameduur en een hoog onderscheidend vermogen zeer geschikt als screeningsinstrument Beide schalen met elk 18 items hebben een uitstekende interne consistentie met elk een Cron-bachs α van 0,93. De tas-20 (Bagby e.a. 1994a en b; Kooiman e.a. 2002) is een zelfinvulvragenlijst met 20 items op een vijf-puntslikert-schaal. De vragenlijst heeft drie schalen (en een totaal-score): moeilijkheden met het identificeren van gevoelens 7 7 SRS, Social Responsiveness Scale CCC-2-NL, The Children s Communication Checklist BIJ VERMOEDEN VAN GEDRAGSSTOORNIS Individueel screeningsinstrument sociale beperkingen bij ASS Pragmatische stoornissen identificeren bij kinderen met communicatieproblemen en hypothese ASS toetsen 4 18 jaar Ouder 4 15 jaar Ouder VvGK, Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Gedragsbeschrijvingen voor.

RSP Scoor 253 vragenlijsten of andere psychologische tests

 1. gerapporteerd zouden worden. De score voor Ontkenning wordt berekend door het aantal items bij elkaar op te tellen waarbij de ouder met 'niet' (itemscore '1') heeft geantwoord. Ouders die hoog scoren op deze schaal ontkennen veel normale gedragingen, gedachten en gevoelens
 2. De BRIEF-2 bestaat uit een Ouder-, Leraar- en Zelfrapportage met vragen over het gedrag van het kind of de jongere. De resultaten representeren acht wetenschappelijk onderbouwde en goed gevalideerde schalen, die breed geaccepteerde gebieden van het execu
 3. • Comfort gedrag schaal Ouder in bed bij baby Fixatie los in aanwezigheid van ouders Installatie in relax Strelen, knuffelen, massage stimuleren Speeltjes in primaire kleuren in bed Badje geven Wakker maken voor pijnlijke of belastende behandelin
 4. der aantrekkelijk word 0 1 2. Ik maak me vaak zorgen over mijn gezondheid 0 1 3. Ik ben vaak bezorgd over mijn geheugen 0 1 4. Ik hoop dat anderen mijn problemen oplossen 0 1 5

Handleiding VSOG: Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedra

 1. alleenstaande ouder 272 18,2 192 17,5 Totaal 1.496 1.098 BRON: GEZINSENQUÊTE 2016 2.2 ONDERZOEKSINSTRUMENT Twee schalen worden gebruikt bij de analyses: de Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden om kindgedrag te meten en de Verkorte Schaal Ouderlijk Gedrag om het opvoedingsgedrag van ouders te meten. Ouder
 2. geen interactie met bezorgd ouderlijk gedrag. Ouders lijken dus niet bij te dragen met elf items op een schaal van bijna nooit (4),zelden (3), soms (2), vaak (1), en bijn
 3. Ouderlijk gedrag dat zorgt dat er aandacht is voor en monitoring van het kind zijn locatie en activiteiten (Hardie, 2019). Zowel het structuren van de activiteiten zoals sportafspraken en het spelen bij vrienden als het actief bijhouden waar het kind zich bevindt, door bijvoorbeel
 4. Wat zijn de gevaren van egocentrische gedrag in een kind van 9 jaar en ouder Egocentric en gedrag kind zijn overlappende termen . Een deel van de definitie van een egocentrisch persoon is iemand die zijn eigen zorgen en belangen prevaleren boven dat van anderen
 5. der goed in staat om op een goede manier om te gaan met de (gedrags)problemen van hun kind (Osborne & Reed, 2010). Andersom lijken de gedragsproblemen een voorspeller te zijn voor ouder gerelateerde stress en psychologische distress (Estes et al., 2013)
 6. der naarmate er meer ouderlijke toezicht is op het gedrag van de jongere. Hypothese 2: Jongere van 13 jaar met een laag sociaal economische statisch zullen veel tijd per dag spenderen aan gamen
 7. De frequentie- en ernstverandering zijn maten voor gedragsverandering met duidelijke impact op het gedrag in de laatste zes maanden (klinisch oordeel), zoals het overlijden van een ouder, vormde ook een reden voor en voor de gehele schaal (d.w.z. de som van alle individuele veranderingsscores in de gehele schaal) voor zowel.

Bij Ouder- en Kindteams Amsterdam doen we wat nodig is, in de volle breedte. Onze kernwaarden zijn: Laagdrempelig. Wij zijn toegankelijk en zichtbaar. Ons gedrag is pro-actief, transparant en normaliserend. Aansluiten. Wij zijn betrokken en maatwerk biedend. Ons gedrag is nieuwsgierig, inspelend op behoeften, out of the box en wijkgericht. Correlaties ouder- en kindbeoordelingen significant positief voor alle schalen -> als kind vindt dat ouder veel straft, zal ouder dat zelf ook vinden Moeders scoren significant hoger op autonomie, positief ouderlijk gedrag, monitoring, regels, disciplineren, negeren en inconsequent disciplineren dan kinderen over hun moeder voor een positieve zelfwaardering (Leary, Haupt, Strausser, & Chokel, 1998). dat de relatie tussen ouder en kind van invloed is op de zelfwaardering. Zo is creëren van een emotioneel klimaat waarin het gedrag van de ouders wordt uitgedrukt. Hierme begonnen met school, werd hun gedrag op twee manieren onderzocht: leerkrachten vulden de Child Behavior Scale in (CBS; Ladd & Profilet, 1996) en de kinderen werden geïnterviewd om eventueel agressief gedrag van hun klasgenoten in kaart te brengen. Voor het onderzoek van Birch en Lad

RSP Test Index - RSPwe

ontwikkeling en eerste evaluatie van een Vlaamse schaal voor adaptief gedrag bij kinderen en jongeren beoogt. Dit project liep van mei 2015 t.e.m. juni 2016 en werd gecoördineerd door een onderzoeksteam van de KU Leuven en het Psychodiagnostisch centrum van Thomas More, in samenwerking met verschillende partners in het werkveld Samenvatting Belastingrecht voor bachelors en masters C.A.C Aarts, hoofdstuk 1,3,4,6 en 13; Samenvatting Actuele Criminologie ; SIG - Samenvatting over het sacro-iliacale gewricht met theorie en praktische testen/uitvoeringen. Summary Ethnographic writing lab book: Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society Lila Abu - Lugho 1998). Met andere woorden, eerdere leerervaringen van kinderen met medische procedures spelen een relevante rol bij de mate van distress en pijn die het kind ervaart gedurende medische procedures. 1.1 Invloed van het gedrag van de aanwezige ouder(s) Meestal zijn er bij medische procedures meerdere volwassenen aanwezig, zoals één va worden gegeven, aldus de ouder. De pedagogisch medewerker gaat in gesprek met deze ouder. Ze geeft aan dat zij niet kan voldoen aan het verzoek en legt uit hoe haar aanpak Is bij ongewenst gedrag. Tevens geeft ze de ouder tips hoe de ouder positief gedrag kan stimuleren. 1.6 De pedagogisch medewerker gedraagt zich zodanig dat het aanzien en het.

Vacature Persoonlijk begeleider. Jij gaat als persoonlijk begeleider werken in een zelf organiserend team, waarin jij ruimte hebt om het maatwerk voor jouw cliënten vorm te geven. De woonbegeleider is verantwoordelijk voor het vormgeven en leveren van zorg, begeleiding en activering van de bewoners van onze woning. Je geeft als persoonlij Les 1 - College-aantekeningen 1. Vak: Medische en pediatrische psychologie. M e d i s c h e e n p e d i a t r is c h e. p s y c h o lo g i e. !Cursu stekst en te k ennen voor ex amen. Biops ychosociaal model: Er zijn meer dere oorz aken v oor een ziekte. Multica u saal Dit houdt in dat tussen de variabelen een onderlinge relatie bestaat: Wanneer de mate van ouderlijke stress hoger is, zal het kind ook meer psychosociale problemen e Geriatric Depression scale; scoringsinstrument om de aanwezigheid van bepaalde kenmerken van depressie te beoordelen. PDC-dAD; diagnostische checklist voor mensen met dementie waarmee je bepaalt of de symptomen van een depressie voorkomen. Onbegrepen gedrag. Overzicht van observatie-instrumenten rondom onbegrepen gedrag op Zorg voor Beter.

Het meten van opvoeding met de Schaal voor Ouderlijk Gedra

Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De Delirium Observatie Screening-schaal (DOS-schaal) bevat 13 observaties van verbaal en non-verbaal gedrag die de symptomen van het delirium weergeven. Om het delirium goed te herkennen, is het van belang per dienst de observatie van het gedrag vast te leggen Beschrijving Materiaal: Handleiding, vragenlijst voor leerkracht of ouder, uitslagformulier. Schalen: De lijst bestaat uit 72 items verdeeld in vier basisclusters van probleemgedrag, waarvan de eerste drie weer zijn opgebouwd uit een aantal subdimensies: Aandachtstekort met hyperactiviteit (aandachtstekort, overbeweeglijk gedrag en. De Glasgow Angst Schaal voor mensen met een Verstandelijke Beperking (GAS-VB) is een zelfrapportage vragenlijst en bestaat uit 27 vragen. De vragen gaan over o.a. zorgen, specifieke angsten en lichamelijke verschijnselen van angst. De vragen worden op een drie-puntsschaal beantwoord (nooit, soms, altijd). Er kan ook voor gekozen worden om de. Het is een meetinstrument, waarmee je depressie en angst bij volwassenen met een verstandelijke beperking in kaart brengt. Door middel van ADESS kun je als begeleider gedrag (angst en depressie) observeren. De vragenlijst bestaat uit 28 vragen die verdeeld zijn over vijf onderdelen: Verlies van levenslust (depressieve stemming) Algemene angst

RSP Veelgestelde vragen Roermond Score Programm

EDIN. Debillion T, et al. (2001) De Échelle Douleur Inconfort Nouveau-né (EDIN) is een uni-dimensioneel meetinstrument. De lijst bevat 5 gedragsparameters: gezichtsuitdrukking, lichaamsbeweging, kwaliteit slaap, kwaliteit contact met verpleging, zich laten troosten GGZ Meetinstrumenten (vragenlijsten) Met de monitoring tool NETQ ROM laat u eenvoudig online vragenlijsten invullen door de cliënt, behandelaar en andere betrokkenen. In de tabel hieronder staan de meetinstrumenten uit de testotheek van NETQ ROM. Wij hebben nauw contact met Akwa GGZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voegen dan ook regelmatig nieuwe ROM lijsten toe

Manipulatief gedrag, op de kinder manier. (verborgen) narcisten zijn ernstig beschadigd in hun kindertijd, dit kan door verwaarlozing en/of misbruik zijn. Door trauma's in de kindertijd (< 5 á 6 jaar) kan er een emotionele ontwikkelingsstoornis en hechtingsstoornis ontstaan. Dat is waar je als je pech hebt als partner mee te maken krijgt Geef een cijfer op de schaal van 0 tot 10. (waarbij 0 zeer slecht is en 10 geweldig). Merk je dat je het gedrag van je ex je bezig blijft houden? Blijf je negatief denken over je ex en de eventuele nieuwe partner? Ben je nog veel bezig met wat hij of zij doet? Bel me voor een eerste gratis gesprek en dan kijken we samen naar jouw situatie Dat is geen hogere schaal, maar een hogere trede en dat is heel gebruikelijk. Als je collega's daadwerkelijk in een hogere schaal zijn ingedeeld, dan heb je een punt. Bij een functie hoort een bepaalde schaal (vastgelegd in de cao of eigen arbeidsvoorwaarden van een bedrijf), die zou voor iedereen hetzelfde moeten zijn Er zijn twee versies van de NLD-schalen: de Voorschoolse NLD-schaal voor kinderen van 0 t/m 5 jaar en de NLD-schaal voor kinderen van 6 t/m twaalf jaar. De Voorschoolse NLD-schaal wordt ingevuld door de ouder(s). Deze schaal bestaat uit 40 vragen. De NLD-schaal wordt door de ouders, een leerkracht of hulpverlener ingevuld

Stap 1: De situatie in kaart brengen (exploratiefase

Voor postoperatieve pijn zijn de COMFORT gedragsschaal 10 (zie aanverwant Comfort gedrag schaal) en de CHIPPS 21 gevalideerd voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar, terwijl de POKIS in deze leeftijdscategorie vooralsnog alleen gevalideerd is voor de postoperatieve periode na ATE en buisjes 22 2 Bayley-III-NL Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Schaal Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Schaal Stanley I. Greenspan, M.D. Deze schaal is bedoeld om informatie te verkrijgen over de sociaal-Emotionele ontwikkeling van uw kind. Omcirkel bij elke vraag het getal in de kolom dat het beste weergeeft hoe vaak uw kind het gedrag laat zien

SRS - Social Responsivenss Scale voor kinderen Gebruik De SRS wordt ingevuld door een ouder of een voogd/verzorger die op de hoogte is van het actuele gedrag en de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind. De originele Amerikaanse versie kan ook door leerkrachten worden ingevuld, voor de Nederlandse versie is dit (nog) niet mogelijk. D Ook moest ik op een schaal van 1 tot 10 dagelijks aangeven hoe erg Saar dwars en opstandig gedrag had laten zien. Door 2 weken lang het ongewenste gedrag van Saar te registreren, kreeg ik meer inzicht in het gedrag van Saar en viel het me op dat het wel meeviel met het boze en opstandige gedrag Goed voor jezelf zorgen als ouder Omgaan met ongewenst gedrag Duidelijke basisregels hanteren Het ondersteuningsprogramma Triple P wordt op grote schaal in Nederland ingevoerd. Dit gebeurt onder meer via gemeenten, GGD'en en de Centra voor Jeugd en Gezin zoeken voor stoornissen in gedrag zoals depressie, schizofrenie en angstigheid of voor gezondheidsbedreigend gedrag als roken of niet-sporten. De twee meest gebruikte methoden om de grootte van de invloed van erfelijke en omgevingsfactoren op individuele verschillen in gedrag en andere eigenschappen te onderzoeken zijn het adoptie- en het.