Home

Diepte Schelfzee

Schelfzee - Wikipedi

 1. g Rode Zee was al in gebruik bij de Grieken en Romeinen en haar oorsprong is onzeker. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de.
 2. De Schelfzee is al meer genoemd in verband met Edom. Bovendien is het onwaarschijnlijk, dat het geluid van hun val niet de Golf van Akaba zou bereiken, maar wel bijv. de Golf van Suez (de meest gebruikelijke locatie voor Schelfzee). Conclusie: Overal waar de naam Schelfzee (Rode Zee) wordt genoemd in verband met enige andere.
 3. Deze woorden die de Heere sprak toen het volk Israel voor de Schelfzee stond, spreekt Hij ook tot ons. In verwachting mogen we uitzien naar wat Hij gaat doen in ons leven. Op dat pad door de zee liggen de strijdwagens van de Farao als stille getuigen op een diepte van 200 meter
 4. 'Schelfzee' wordt aangeduid. eestal m wordt aangenomen dat dit de golf van Suez is. deze ligt ten westen van het Sinaï-schiereiland. De diepte van de Golf van akaba is ter hoogte van nuweiba zodanig dat, als de zee droog zou vallen, er een breed pad ontstaat met een hellin
 5. g van Bijbelse informatie, aangevuld met informatie uit an-dere bronnen, om de Schelfzee, de plaats van doortocht, en de berg Sinaï te localiseren. Informatie God leidde het volk Israël niet naar het noorden, op de weg van het land der Filistij
 6. De God van het verbond leidde Zijn volk als een kudde. Via de Schelfzee. Door de hand van Mozes en Aäron. Maar waar gebeurde dat wonder? De theorieën over het tracé variëren. Was het in de buurt van de Bittermeren? Wie op zoek gaat, treft zomaar een herder. Hij hoedt er z'n schapen. Trok het volk hier door de zee? De precieze plaats valt moeilijk aan te wijzen
 7. HEEREN en Zijn wonderwerken in de diepte (Ps.107:23-24). Hoe waar zijn deze woorden, en toch, hoe deinzen onze trage harten voor die grote wateren terug. Wij drijven liever handel op plaatsen die niet diep zijn en bijgevolg zien wij de werken en de wonderwerke

Schelfzee - XS4ALL Klantenservic

 1. Deze zette de achtervolging in en achterhaalde de Israëlieten bij de diepe kloof van Pi-Hachirot (oude naam Nuwayba al Muzayyinah). Daarna zou het op het strand ingesloten leger van de Israëlieten middels een drooggevallen doorgang de 1.600 meter diepe Golf van Akkaba (Schelfzee) zijn overgestoken, die plaatselijk echter 800 meter diep is en 15 kilometer breed
 2. De diepe tragiek van Jezus lijden en sterven is op vele wijzen muzikaal in beeld gebracht, Overal was de levende God een redder uit alle nood, in Egypte, bij de Schelfzee, in de woestijn, tijdens de aanvallen van vijandelijke legers en noem maar op: Hij streed voor Zijn volk
 3. De Rode Zee is een langgerekte binnenzee gelegen tussen Azië en Afrika.De naam is afkomstig van de rode blauwwieren die af en toe in grote hoeveelheden in deze zee voorkomen waardoor het water een rode schijn kan hebben. Een andere lezing over de herkomst van de naam Rode Zee is dat de naam een verwijzing is naar de rode rotsen/bergen die aan de Golf van Akaba uit de zee oprijzen
 4. Verder, hoe Hij het volk Israël als schapen door de diepte van de Schelfzee leidde; hoe Hij op de berg Sinaï aan Mozes de Heere Christus in de heerlijkste beelden voorhield en predikte; hoe Hij Bezaleël en Aholiab en alle wijzen mannen in het hart gaf, bij het bouwen van de tabernakel en het maken van alle zijn gereedschappen de Heere Christus af te beelden; hoe Hij op Mozes en de zeventig.
 5. De Schelfzee lijkt dus de Golf van Eilat te zijn. Er is bij Nuweiba sprake van een landbrug hoewel de hellingen tamelijk steil zijn. Bovendien is de waterdiepte daar nu enkele honderden meters, Duikers hebben op deze plaats gedoken tot een diepte van 60 meter
 6. UTRECHT - Er zijn heel wat redenen om aan te nemen dat de Golf van Akaba de Schelfzee is waarover de Bijbel spreekt
 7. Dan dalen ook Farao en zijn legermacht in de diepte van de Schelfzee. Het water keert zich tegen hen. Jammerlijk komen zij in het water om. Toen zág Israël, welk een machtige daad de HERE tegen Egypte gedaan had; en het volk vreesde de HERE en zij geloofden in de HERE en in Mozes zijn knecht. * 'Leve de bevrijding!

DIRKs visie » Een pad door de zee - dirkvangenderen

Beeld van de doop Het klassieke doopformulier legt een relatie tussen het sacrament van de heilige doop en het feit dat Israël droogvoets door de Rode Zee, de Schelfzee, ging. Valt die samenhang terug te vinden in de Bijbel? Jazeker, zegt DS. ROOS ds. J. Roos, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Barneveld staat dat volk, met Mozes aan het hoofd, voor de diepte van het water van de Schelfzee, voor de machten en krachten van de chaos, die hen in de greep houden. En alleen door er door heen te gaan kan het volk voorgoed afscheid nemen van de slavernij. Veertig jaren gaat het de woestijn in als de opmaat van de vrijheid De Schelfzee lijkt dus de Golf van Akaba te zijn. Er is bij Nuweiba sprake van landbrug hoewel de hellingen tamelijk steil zijn. Bovendien is de waterdiepte daar nu enkele honderden meters, maar dat kan in Mozes' tijd natuurlijk aanzienlijk minder geweest zijn. Duikers hebben op deze plaats gedoken tot een diepte van 60 meter

Die Schelfzee met dat donkere, diepe water. En achter hen de soldaten van Egypte. Alles leek verloren. En toch... toch was er een weg. Een weg door het water. Een weg door de dood. Over het drooggevallen pad vluchtte het volk Israël naar de overzijde en vervolgde de tocht naar d Is in de bijbel de Middellandse Zee (Deut. 11:24; Ez. 48:28), de Zoutzee (de Dode Zee, Gen. 14:3; Deut. 3:17), de Zee van Tiberias (Matt. 4:13) of de Schelfzee (Ex. en Zijn wonderen in de diepte. 25 Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. 26 Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel smelt weg van ellende. 27 Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. 28 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE. 22 Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur; drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. 23 En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. 24 Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken

Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. Voorwaar, de Here is uw Voorziener, en Hij is er altijd! En geloof dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Psalm 68, vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Onderzoekt u grondig werkelijkheid worden, dat is een weg van ondergang en opgang, een weg door de diepte heen, zelfs door de diepte van de dood heen. Het is de weg die zo kenmerkend is voor het volk van God, dat onderweg is, zoals ze dat is vanaf het begin, lang geleden al vanuit Egypte, de diepte van het doodsland, door het water van de Schelfzee

De kust gaat meteen de diepte in. De gemiddelde helling van de Golf van Akaba is 45 graden. Op zo'n steile helling kan geen riet groeien, maar je vindt er wel wier. Het gaat dus om een zee met wier en niet met riet. De weg van de woestijn der schelfzee. Maar God leidde het volk om, langs den weg van de woestijn der Schelfzee De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. Voor de rest van het lied zie Exodus 15:7 t/m18. Het tweede lied staat in Deuteronomium en heeft betrekking op de intocht in het beloofde land In de stille week kon ik via een online verbinding meeleven met de diensten van broeders van de Benedictijnse Willibrordsabdij te Doetinchem, waaraan ik als 'buitenbroeder' verbonden ben. In de lege kerk waren alleen de kleine groep monniken aanwezig met een ruime afstand tot elkaar. Gasten en bezoekers konden er dit jaar niet bij zijn vanwege de Coronacrisis, maar via de webcam kon je. Exodus 15, vers 4 en 5 De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. Voorwaar, ik ben de bode engel Donder. God brengt u spoedig weer een bezoek! Laat u verrassen en ga gerust door

trekken uit de diepte van het doodsland Egypte, na al die weerstanden te hebben overwonnen, en halt moest houden voor het water van de Schelfzee, terwijl het de aanstormende legers van de Farao steeds dichterbij hoorde komen. Niks weg uit de diepte, geen weg naar het licht, maar nacht, en uitzichtloosheid. In die nacht gaan de vrouwen naar het. Spiritueel gezien is Pinksteren het spiritueel ontwaken, het ontvangen van de Godsvonk, het God ontvangen in ons innerlijk. Dit kan een krachtig emotioneel moment in ons leven zijn maar ook een geleidelijk proces. Het belangrijkste is dat we de Christusgeest ruimte geven in ons innerlijk en leren te luisteren naar Gods stem binnenin ons

Digibron.nl, Met droge voeten door de Schelfze

Ex. 14:11, 12 maar waren ongehoorzaam bij de zee, de Schelfzee. 8 Maar Hij verloste hen omwille van Zijn Naam, Ex. 9:16 om Zijn macht bekend te maken. 9 Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droogviel; Ex. 14:21, 22, 29 Hij deed hen door de diepe wateren gaan als door een woestijn. 10 Hij verloste hen uit de hand van de hater Israël trok op de 17de van de eerste maand door de Schelfzee. Een beeld van opstanding. Daar werd het volk Israël geboren. De 17de was ook de dag waarop de ark van Noach rustte op de berg Araràt. Dat was weliswaar de 17de van de zevende maand, maar later wordt die zevende maand toch tot eerste maand gesteld wat een geluk, die doortocht door het water van de Schelfzee, wat een feest daar aan de overkant: muziek, zang, want God is onze Redder, Hij helpt ons Water van de doop: water uit de diepte, water van redding, water dat doet ondergaan, water dat doet leven IN NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEES Is de Golf van Akaba de Schelfzee? Het moet rond 1960 geweest zijn, ik voer als 5e wtk op een flinke olietanker (18000 ton) dat we van Abadan, voor het eerst, naar Akaba voeren. Akaba is een haventje in de Golf van Akaba, een uitloper van de Rode zee. Ons schip was het STS Kelletia, toen een nieuwe tanker van de Shell Het heeft een diepe betekenis om juist op de Grote Verzoendag, door Franz Rosenzweig benoemd als 'hét feest van de verlossing midden in de tijd', het hele Jonaverhaal te vertellen. Jona - 'duif' betekent zijn naam - weet zich door God, de Ene, de Heilige Israëls geroepen om op te staan en naar Nineve te gaan in Assyrië, om over haar uit te roepen dat haar kwaad i

Door de Rode Zee (Exodus 14) - debijbelvoorjou

De diepte van uw eigen schuld, van uw afwijken van de Heere, de boosheid van uw hart, van uw biddeloosheid. Als Israël zo dan zijn voeten zette op de weg naar de Schelfzee, dan heeft God de zee in tweeën gekliefd en een pad gemaakt. God verlost altijd door het wonder doortocht door de Schelfzee. De reis naar vrijheid gaat door de diepte van het water. Net als de doop - ook een teken van nieuw begin. De weg naar God gaat door water van nood en dood heen. Je gaat misschien wel kopje onder, maar je komt weer boven. Waar denk je dan aan? Aan ervaringen van moeite, van pijn. Aan Tevye die ervaart hoe d De hele wereld had gehoord hoe de Schelfzee zich had gespleten om de Joden door te laten trekken. Jitro, als priester van Midjan, was hiervan onder de indruk. Een niet te vatten wonder. Als schoonvader van Moshé, als Jood, maakte de overwinning over Amalek echter ook diepe indruk op hem. Deze overwinning was rationeel beredeneerbaar Schepping Regenboog . Zie Ik richt mijn verbond met u op en met uw nageslacht en met alle levende wezens. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen u en al wat op aarde leeft.(Gen 9: 16 Het volk Israël dat door de Schelfzee, door de diepte heen moest gaan om aan de andere kant op het droge te komen. Net als de doop. Je kunt nog zo ondergedompeld worden in het water, je komt er wezenlijk altijd weer boven uit. En het beeld van Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast

John Ritenbaugh stelt dat we de dagen van Ongezuurde Broden niet slechts als een herdenking van het Pascha en de gebeurtenis van de exodus houden, maar vanwege wat de Heer door de kracht van Zijn arm deed om ons uit zonde (getypeerd door Egypte) te brengen. Wat God doet zet alles in beweging, in sterke mate alles overschaduwend wat wij moeten doen door diepte heen en door gericht, eens zal zij bloeien als een roos, een dal van rozen, zondeloos! lezing NIEUWE TESTAMENT: Marcus 1:1-11 (vertaling Monshouwer stichting) Begin van het evangelie van Jezus Christus. Zoals geschreven staat in de profeet Jesaja - ´zie, ik zend mijn bode voor je aangezicht uit, die je weg bereiden zal 4 De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. 5 Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. 6 Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand Voor hen ligt de Schelfzee, naast hen hoge bergen en achter hen komen de spoken van vroeger aangesneld en de angst die ze dachten achtergelaten te hebben, bedreigd hen opnieuw. Maar dan maakt God een weg waar geen weg was. Dwars door de diepte, dwars door het water van nood en dood De Leer der Restitutie - Bijlage 2. Het woord thehoom = afgrond of diepte, komt 35 maal voor in het Oude Testament. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren

Ons woord 'dopen' komt van 'diep', want 'dopen' was in het begin ook letterlijk 'door de diepte gaan'. De meest bekende doop is de doop van Jezus door Johannes de Doper. Als je je liet dopen door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan betekende dat je je wilde omkeren tot God, en je wilde voorbereiden op de nabije toekomst van de Messias Hij plaatste (daarop) Zijn rechtervoet en zonk de steen naar de bodem van de diepte, en Hij maakte er de hoeksteen van de aarde van, net als een man die een hoeksteen in een boog plaatst; daarom wordt het de fundamentsteen genoemd, want daar is de navel van de aarde, en daaruit is de hele aarde voortgekomen, en daarop staat het heiligdom van God, zoals men zegt: En deze steen, die ik voor.

En zo is ook het wonder van de beteugeling en afgrenzing van het water geen doel in zichzelf, maar een teken, dat boven zichzelf uitwijst naar de genade en het geduld van God, waardoor de mens steeds weer is gedragen: de doortocht van Israël door de Schelfzee en de herhaling daarvan bij de intocht in het beloofde land door de Jordaan (vgl. Ps. 66:6; 77:17 v. Hun leider Mozes leidde hen via de schelfzee naar de woestijn waar Mozes 50 dagen later op de berg een Goddelijke ontmoeting had waarbij Mozes op bovennatuurlijke wijze werd onderwezen en door channeling van God zelf richtlijnen ontving voor God beantwoordt onze keuze met het delen van Zijn Geest met ons en met diepe innerlijke vrede en rust diepte Bram & Janneke naar Papoea-Nieuw Guinea Kerkje in de kerk De Pilgrim-fathers Het verleden onder ogen zien Het volk dat Egypte heeft verlaten en met de hakken over de Schelfzee is gekomen en daar bang en onze-ker de toekomst tegemoet ziet, leert feest vieren. Ze vrezen dat er niet een paar mensen zullen omkomen, maar dat ze allemaa

De exodus van de Israëlieten onder Mozes uit Egypte

Waarom is dat navolgenswaardig? 7. Waarom spreekt Asaf in het bijzonder over de doortocht van het volk van Israël door de Schelfzee? 8. Paulus zegt in Rom. 8 dat 'niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere'. Waarom is dat zo'n diepe troost voor een ware christen? Voor de jongste kinderen: 1 9 En Hij 17 schold de Schelfzee, zodat zij verdroogde; en e Hij deed hen wandelen door 18 de afgronden 19 als door een woestijn. 10 En Hij verloste hen uit de hand 20 des haters, en Hij bevrijdde hen van de hand des vijands. 11 f En de wateren overdekten hun wederpartijders; niet één van hen bleef er over Vanuit diezelfde diepte laat Jozua door deze twaalf mannen stenen vanuit de rivierbedding het land op dragen. Twaalf grote stenen. Deze stenen brengt men naar Gilgal, Waardoor: Omdat de HEERE zowel door de Schelfzee als door de Jordaan een begaanbaar pad gaf (Jozua 4: 23) Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren: Psalm 90 Naardense vertaling Een gebed, v. Mozes, de man G'ds). Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest in geslacht na geslacht. Van eer de bergen werden gebaard en gij aarde en wereld voortbracht, van eeuwig tot eeuwig zijt gij G'd. Gij doet een m

Artikelen - Zoeklich

Dans, muziek, en gezang behoren tot alle culturen - hoewel de individuele vorm ervan verschilt. En doorgaans leidt muziek steeds weer tot vreugde of andere diepe emotionele ervaringen. In de parasja van vorige week lazen we over de Israëlieten die na de doortocht door de Schelfzee begonnen te zingen (Sjemot 15) 22Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. 23Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. 24Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wa Lucas 21: 25-32 Thema: De komst van de Mensenzoon. Grijpt God in? Heeft deze wereldgeschiedenis een finale? Is er een laatste oordeel? Komt er een dag waarop Jezus in de gestalte van de Mensenzoon inbreekt in deze wereld, het oordeel over haar voltrekt en de schapen van de bokken scheidt en zo de verlossing tot stand brengt

Rode Zee - Wikipedi

Update 8 juni 2021. Een maagd zal zwanger worden, Zoon baren, Immanuël heten. Preek Jesaja 7:14: Toen zeide hij: Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een. Bij Mara leert Israël niet alleen zichzelf kennen, maar vooral ook Wie de Heere is voor een slecht mens. Bij Mara komt uit dat de Heere barmhartig is en groot van goedertierenheid. En dan doet de Heere het nooit om waardigheid en verdienste van ons, maar om Zichzelf, om Christus' wil, Die nooit tegen God opstond

6 Gij toch zijt alleen de Here, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder. 7 Gij toch zijt de Here, de God, die Abram verkoren, hem uit Ur der Chaldeeën geleid en hem de naam Abraham gegeven hebt Verhalen. Vak: Religie, zingeving en levensbeschouwing (V5D057) VERHALEN (te kennen) uit de cursus RZL. 1. De gebroeders Karamasov - Dostojewski 1880. Het verhaal gaat over het gebroken gezi n Karamazov, dat rond augustus. 1866 voor het eerst voltallig samenkomt bij h un vader Fjodor

Door Mara naar Elim Op deze 2e zondag na Pasen klinken de paasliederen en paasjubels nog na in onze oren. We zijn bevrijd en verlost en met Jezus opgestaan in een nieuw leven. Halleluja! We zijn bevrijd met Pasen. Bevrijd maar nog niet gearriveerd in het Beloofde Land. We bevinden ons nog in de woestijn. En laat dat nu net dezelfde ervaring zijn als die van de Israëliete Baptistengemeente Alphen aan den Rijn, 8 en 15 augustus 2004 Exodus 15:1-18 . HET LIED VAN MOZES Toen zong Mozes met de Israëlieten de HERE dit lied en zij zeiden: ik wil de HERE zingen, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee Psalm 106. Een vermaning tot lof en prijs des Heeren, met bede om vergeving der zonden, die het volk Gods bekent gedaan te hebben, alsook hun vaders, waarbij gevoegd wordt een kort verhaal van der Israëlieten wederspannigheid in de woestijn en de barmhartigheid Gods hun bewezen, besluitende met een gebed en lof des Heeren. 1 HALLELUJAH. 1 a. 21 De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee. 22 Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over Bozra uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het hart ener vrouw, die in nood is. 23 Tegen Damaskus

Video: Wat gelooft gij van de Heilige Geest (Johannes 14: 16 en

De leegte weerspiegelen is beter dan een tuinkabouter Water, bomen en leegte vormen opvallende elementen in het winnende ontwerp van Michael Arad voor het World Trade Center Memorial in New York zeewier, zie ook Schelfzee -> Deuteronomium 1:1 en Exodus 23:31 NBGhoningraat -> persoonsnaam 1 Samuel 1:1 en 1 Kronieken 6:35, een gebied in 1 Samuel 9:5 Suha put, kuil, diepte, groeve /NBG: Such Lezing uit het boek Exodus: 15: 1-21 151Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee. 2De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, de HEER kwam mij te hulp categorie : religie . Na onderzoek van de weg die de Israëlieten zouden kunnen hebben gevolgd bij hun uittocht uit Egypte vond Ron Wyatt dat de Bijbelse beschrijving goed past bij een diepe kloof genaamd Wadi Watir. Het boek Exodus legt uit hoe de kinderen van Israël door God geleid werden niet langs de weg naar het land van de Filistijnen maar door de Wildernis van de Rode zee Of, diepten, diepe plaatsen, waarin gij meent besloten en verzekerd te zijn. 19) dal is weggevloten, Dat is, uwe laagten, valleien en diepten strekken u niet voor valleien, dat gij u daarin zoudt kunnen bergen; of al het gewas der dalen is zo licht als water vervloten; of de inwoners der valleien zijn als water verlopen

De zeven schalen der gramschap - franklinterhorst

Digibron.nl, „Schelfzee was Golf van Akab

Beeld van de doop - Het gekrookte rie

Corona en de eindtijd (2) We leven in een tijd waarin een wereldwijd plan is uitgerold om de mensheid te reduceren. De Corona ziekte wordt daarvoor als middel ingezet. Deze tijd is te vergelijken met de geschiedenis van Esther, waar een politiek plan was ontwikkeld om de Joden in het land om te brengen. Esther was als koningin in het hof van. 9 Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droogviel; Hij deed hen door de diepe wateren gaan als door een woestijn. 10 Hij verloste hen uit de hand van de hater, Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. 11 Water bedolf hun tegenstanders, niet één van hen bleef over. 12 Toen geloofden zij Zijn woorden, zij zongen Zijn lof Schelfzee e EGYPTE Jericho Berg (Exodus 3:14) God begrijpt de diepe noodkreet om verlossing uit het hart van de mens, en Hij kan onze ellende beter onder woorden brengen dan wijzelf. JHWH, 'Ik ben die Ik zal zijn', zal het volk uit Egypte halen

Doopdienst 20 mei 206; Evert-Jan en Aad Gedoopt in de zee n.a.v. Exodus 14:22,1 Korinthe 10:2 en 1 Petrus 3:21 Zo gingen de Israëlieten in het midden van de zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur Vanuit een wolkkolom begeleidde God hen door de Schelfzee en verzwolg Hij het leger van Egypte. In de 50 dagen dat zij door de woestijn reizen, Met de twee bovenstaande verordeningen over de slaaf in Exodus 21:32 en eerstgeborene in Exodus 13:1-16 hebben we de diepte van Gods wet gezien. Een schaduw van hetgeen komen moest,. in de diepte ten onder. Maar uit Egypteland uitgeleid, is nog niet in Kanaän aangekomen. Dat is voor ons óók zo! Als Gods stem onze ziel bereikt; als het Woord van God ons tot leven roept, en het begin van Gods genade ons in strijd brengt met onszelf; als we onze zonde en ongerechtigheid, onz

Joz. 3:1. Joz 3:1 Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim, en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls; en zij vernachtten aldaar, eer zij overtrokken. (SV) Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. Na de bemoedigende woorden van de twee verspieders (2:24) neemt Jozua het besluit tot de overtocht de Schelfzee trok (Ex 14:21-22). De chaos van de oerzee, de stort-vloed van het menselijke lijden en onvermogen: God legt het al-lemaal droog. En zo bereikt Israël het beloofde land: vaste grond onder hun voeten. Pesach in het beloofde land En dit alles gebeurt op de tiende dag van de eerste maand, zo lezen we in Joz 4:19 Als het volk Israël uit Egypte is bevrijd, vindt het zichzelf terug aan de oever van de Schelfzee. In hun rug komen de Egyptenaren (de pijn, de ontkenning, al het verstillende verdriet) er al weer aan. Er is echter geen weg meer. Voor hen ligt de zee met alle diepte. Dan maakt God een weg waar geen weg was, dwars door het water van nood en dood

Exodus - franklinterhorst

Bij de Schelfzee. Bij het manna in de woestijn. Bij het water uit de rots. De God die met Israël was en die ook met u en met jou en mij is. Hoor maar wat Zijn zoon zegt, de Here Jezus, net voordat Hij naar de hemel gaat: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld Voor de Christenen is Pasen het feest van de kruisiging van Christus en van diens opstanding. Daarbij heeft voor de Westerse, op het uiterlijke gerichte kerken, de nadruk altijd gelegen op de kruisiging (dat immers een historisch feit is), maar voor de Oosterse, die op het innerlijke zijn gericht, juist op de opstanding (een geestelijk gebeuren, wat geloof vereist) Themapagina Dieren - Kerkliedwiki. Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas. • info@kerkmuzieknetwerk.nl. Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! - Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan 18 Daarom liet G'd het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. 19 En Mozes nam het gebeente van Yoseph mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: G'd zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente vanhier met u meevoeren

Rode Zee

Zee Bijbels handboe

Ze zeiden dat ook tegen Mozes, in hun angst vóór de Schelfzee (in Exodus 14:12). Alles bij elkaar genomen zaten ze ook gevangen in hun trauma's. Dat is dus ook herkenbaar bij veel mensen die behept zijn met trauma's, In dit artikel wil ik de diepe oorzaken en hardnekkige resten van de geestelijke beschadigingen en pijn behandelen Schelfzee en Jordaan moest om het beloofde land te bereiken. Later in het gedicht komen die wateren nog een keer voor: Zals voer zij over stille wateren naar een oneindig daar en later, haar God. [ Stille wateren: echo van Psalm 23, de Heer is mijn herder. Naam Kopland had het geloof van zijn voormoederen verloren. Er is geen God, zeg Volgens een Midrasj spleet de Schelfzee uiteen in 12 paden, één pad voor elke stam. Volgens een andere Midrasj zijn er 12 poorten in de hemel waardoor de gebeden naar binnen komen, van elke stam. En voor wie niet weet bij welke stam hij hoort, is er ook een 13e poort

WAT LEZEN WE DEZE WEEK?: 31 maart 2013, Pasen

Schelfzee. gedompeld. (Ex.15:4) Hettitische strijdwagen van een Egyptisch relief. Dag 7 - Chaq ha Matsot. Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. (Ex.15:5) Tehomot komt 35 x voor in de Bijbel, waarvan 11 x in de psalmen. Dag 7 - Chaq ha Matsot. 4. Uw rechterhand WIJ MOGEN GOD LOVEN. De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten Vrouwen in de Bijbel - Mirjam. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. (Exodus 15:21) Je kunt er over nadenken op welke manier je het Oude Testament moet begrijpen. Zeker met alle oorlogen die er zich in afspelen Denk maar aan de doortocht door de Schelfzee en aan het gaan van het volk Israël door de Jordaan het beloofde land in. Over dat machtige feit hebben we ook gelezen in Jesaja 51: Bent u het niet, HERE, die Rahab neergehouwen, de zeedraak doorboord hebt? Bent u het niet, die de zee hebt drooggelegd, de wateren van de grote diepte; die de diepte.

Psalm 107 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Preek Psalm 46, in een zomer vol geweld. Voorbeeldliturgie hieronder. Gemeente van de gekruisigde Jezus van Nazaret 1. Wat een lied. Afgelopen zomervakantie waren wij in Z-Frankrijk (ja, goed weer gehad - dank je). De eerste dienst die we daar bezochten lazen we deze Psalm; 46. Probleem met Franse kerkdiensten is dat ze in he de diepe waatren stonden steil! Was dan Jehova op de golven van Schelfzee of Jordaan verbolgen? Neen! 't ii om d' eed van ouds gedaan, dat op d' ontblooten grond der stroomen, waar Pharao in om moet komen, de stammen Isrels veilig gaan. Om die ontzachtbre trouwbetooning, greep barenssmert de bergen aan. De zon stond stil in hare woning

Exodus 14. Het moment van de doortocht door de Rode Zee is voor het volk van Israël een gebeurtenis om nooit te vergeten. Voor ons is het een teken van Gods hoe Hij leidt en helpt. Het loopt God niet uit de hand. Hij toont Zijn nabijheid aan het volk van Israël en aan ons die Hem het nieuwe leven van Hem hebben ontvangen. Voor het volk van Israël met de beenderen van Jozef die meereisden en. doop. Preek over het Paaslied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) doopdienst. intro. Lang, heel lang geleden was er een nacht geweest, een nacht van waken voor de HERE, een nacht van angstige verwachting voor het volk Israël... Het was de nacht voor de uittocht uit het angst­land, het rijk van de dood: Egypte Schelfzee. Dat is, de Rode Zee; de zin is dat hun gekrijt zeer ver vandaar zal gehoord worden, alzo de Schelfzee van Edom ver afgelegen was in het zuiden, aan Egypte. Anders aldus: Het geluid des gekrijts is gehoord bij de Schelfzee. 81) snel vliegen, Gelijk boven Jer. 48:40. Versta Nebukadnezar. 82) hart van Edoms helden : Gelijk boven Jer. 48.

Exodus 15 NBG51 Bijbel YouVersion - Bibl

Verslag NBC-Studiereis Israël & Jordanië 2018 Voorjaar 2018 Door: Renate Vos Een bekend lied zegt: Ik wandel in het licht met Jezus. Het donk're dal licht achter mij. En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle Vriend is Hij (Glk 63). Het donkere dal waar in dit lied over gesproken wordt, beeldt [ Toen keerde de HEERE een zeer sterken westenwind, die hief de sprinkhanen op, en wierp ze in de Schelfzee; er bleef niet een sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. L'impact créa une onde de choc qui se propagea sur toute la planète, et cela précipita très rapidement la mort des dinosaures, la mort de ces magnifiques ammonites, Leconteiceras ici, et Celaeceras là-bas, et tellement. in het diepe water zonken ze als stenen. 6 De Heer heeft de vijanden vernietigd, Hij heeft ze vernietigd met grote kracht. De Heer heeft de vijanden verslagen. 7 Heer, U verslaat alle vijanden door Uw grote macht. Als U woedend wordt, blijft er niets van ze over. 8 U hebt het water weggeblazen. De hoge golven stonden plotseling stil 19 september. Psa. 102 - Gebed van het volk als van een aangeslagen mens. Deze psalm is het gebed van iemand die in diepe ellende zit, geen raad meer weet en zijn hart uitstort bij de HERE. ik bid dat mijn hulpgeroep U bereikt. luister toch naar mij. Antwoord mij toch snel, nu ik U roep

Geloven met kinderen: Verboden te vissen