Home

Samenwonen zonder samenlevingscontract wordt fiscaal nadelig

Nieuwe regels voor fiscaal partnerschap per 2011

U gaat samenwonen - Belastingdiens

U gaat samenwonen. Als u gaat samenwonen, heeft dit gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Hieronder vindt u een overzicht van de zaken waar u rekening mee moet houden. Voor ons woont u samen als u met uw huisgenoten op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente Als twee mensen samenwonen en hun relatie niet formeel vastleggen, betekent dit niet dat hun samenwonen geen gevolgen heeft. Zo verbinden veel overheidsinstanties wel degelijk gevolgen aan het samenwonen indien er een gezamenlijke huishouding gevoerd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van uitkeringen en belastingen In tegenstelling tot getrouwden zijn samenwonenden niet direct fiscaal partners. Sinds 1 januari 2011 kan er niet meer vrijelijk worden gekozen voor fiscaal partnerschap. Aangezien er ook nadelen kunnen zitten aan het fiscaal partnerschap was het voor velen interessant om zelf de keuze te maken geen fiscaal partner te zijn Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat u tijdens het jaar gescheiden bent en met iemand anders bent gaan samenwonen. In dat geval is elke persoon met wie u aan de voorwaarden voldoet voor een deel van het jaar uw fiscale partner. U kunt met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Naar bove Je kunt ervoor kiezen om fiscale partners te worden door een samenlevingscontract af te sluiten. In sommige gevallen kun je samenwonen zonder fiscaal partner te zijn. Meer informatie over de voor- en nadelen van het fiscaal partnerschap vind je op de site van de Consumentenbond

Samenwonen zonder samenlevingscontract HelloLa

Wanneer zijn jullie fiscale partners? Je bent automatisch elkaars fiscale partner als jullie samenwonen, meerderjarig zijn én: Geregistreerd partners of getrouwd zijn; Een notarieel samenlevingscontract hebben; Samen een kind hebben; Een van jullie een kind heeft en hij of zij op hetzelfde adres woont of als de ander het kind erkend heef Ja, u bent fiscale partners. Geen notarieel samenlevingscontract. Bovendien geen kind samen, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartners aangemeld. Neen, u bent geen fiscale partners. Wel een samenlevingscontract dat niet bij de notaris is afgesloten. Geen kind samen, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartner aangemeld. Neen, u bent geen fiscale partners Als u feitelijk samenwoont met iemand en dus op hetzelfde adres gedomicilieerd bent, geldt geen specifieke fiscale regeling. Ieder zijn aangifte Elke partner moet zijn eigen belastingaangifte indienen in de personenbelasting en wordt ook afzonderlijk belast. Op fiscaal vlak komt er dus geen enkele band tot stand tussen beide belastingplichtigen Samenlevingscontract & geregistreerd partnerschap Samenwonen zonder dat men iets geregeld heeft, is vanaf 2010 fiscaal erg onvoordelig. Het kan duizenden euro's per jaar kosten. Wie op internet op zoek gaat naar fiscaal partnerschap komt uit bij diverse sites van belastingexperts die hun zorgen uiten over dit thema

Samenwonen: gevolgen voor de belasting en inkomsten

  1. Vaak zijn er mogelijkheden om te besparen op de vermogensbelasting als je samen aangifte doet. Een eerste voordeel is dat het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen - het zogeheten heffingsvrije vermogen - dubbel zo hoog ligt met een fiscaal partnerschap (EUR 61.692 in plaats van EUR 30.846 voor 2020)
  2. Als immers een van de samenwonenden overlijdt en zijn vermogen bijvoorbeeld bij testament heeft nagelaten aan de ander, dan moet hierover erfbelasting worden betaald. Fiscale nadelen. Zonder de kwalificatie van partner betekent dit allereerst dat men geen aanspraak kan maken op de partnervrijstelling van € 643.194,- (2018)
  3. ERFBELASTING: Ongehuwd samenwonen, Dit kan fiscaal zeer nadelig uitpakken. dan moet hierover erfbelasting worden betaald. Fiscale nadelen. Zonder de kwalificatie van partner betekent dit allereerst dat men geen aanspraak kan maken op de partnervrijstelling van € 643.194,- (2018)

Fiscaal partnerschap - Wanneer ben ik fiscaal partner

Alleen wanneer de alimentatieplichtige helemaal geen lasten heeft, bijvoorbeeld omdat zijn partner alle lasten betaalt, dan worden de forfaitaire (woon)lasten buiten beschouwing gelaten. Voor de alimentatieplichtige kan dit voordelig zijn wanneer de nieuwe partner goed verdient, maar ook nadelig wanneer de nieuwe partner niets of weinig verdient Als u geen fiscaal partners bent, blijven alle bezittingen en schulden apart. U heeft geen plichten naar elkaar, maar ook geen rechten bij uit elkaar gaan. Zo betaalt of ontvangt u geen partneralimentatie en heeft u geen recht op nabestaandenpensioen. Tegelijkertijd erft u geen schulden. Als u samen kinderen heeft dan bent u - ook zonder samenlevingscontract - verplicht uw beide kinderen financieel te verzorgen

Dan is uw partner uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt: U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. U hebt samen een kind. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend Gevolgen van wettelijk samenwonen voor uw belastingaangifte. Voor het jaar van de verklaring van wettelijk samenwonen beschouwt de administratie wettelijk samenwonenden fiscaal als alleenstaanden. Dat betekent dat ze elk een afzonderlijke belastingaangifte moeten indienen. De administratie vestigt twee afzonderlijke aanslagen In Nederland kunnen samenwoners al redelijk snel als fiscale partners worden behandeld; in Duitsland niet. U wordt beiden als vrijgezel behandeld. Er valt dus niet te kiezen voor Zusammenveranlagung (zie hoofdstuk Duitse belastingen); hetgeen met name nadelig is voor diegenen met een groot verschil tussen de hoogte van de inkomens van de ene en van de andere partner

Voor gehuwden is dat sowieso geen probleem, maar voor samenwoners is dit ook mogelijk. Vereist is dan wel: een goed testament waarin de opeisbaarheid van de legitieme aanspraak wordt uitgesteld; én een notarieel samenlevingscontract! Het is niet aan mij om te bepalen dat een samenlevingscontract moet De fiscus. Fiscaal is er alleszins al geen verschil meer tussen trouwen en wettelijk samenwonen. De fiscus heeft zowat alle verschillen tussen getrouwden en samenwonenden de voorbije jaren weggeveegd Ongehuwd samenwonen, risico voor erfbelastingWoont u samen met uw partner zonder getrouwd of elkaars geregistreerd partner te zijn, dan is het van groot belang dat u nagaat of u wel elkaars partne.. De vrouw met wie het samenlevingscontract gesloten is, is dan dus de fiscale partner. Samenwoners die niet meer op hetzelfde adres wonen, zijn voor de Belastingdienst geen fiscale partners meer, tenzij men niet meer op hetzelfde adres woont omdat een van de twee is opgenomen in een verpleeghuis. Meld verslechterin

3 praktische dingen om te bedenken als je gaat samenwone

  1. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden zijn aansprakelijk voor de fiscale schulden van de partner. Nadelen. Er zijn echter ook nadelen op het vlak van personenbelasting. Zowel voor echtgenoten als voor wettelijk samenwonende partners geldt dat ze aansprakelijk zijn voor de fiscale schulden van hun partner (art. 394 W.I.B.)
  2. imumleeftijd van 45 jaar wordt tegen 2030 opgetrokken tot 55 jaar (voor meer info). Samenwonen. Op zich heeft het samenwonen - of dit nu feitelijk of wettelijk is - geen invloed op het pensioen. Personen die samenwonen krijgen op het ogenblik van hun pensioen elk hun alleenstaandenpensioen op basis van hun eigen loopbaan
  3. Zonder contract kan alles opgeëist worden door de wettelijke erfgenamen en is de langstlevende partner zomaar dakloos. Hoe onromantisch het ook klinkt, het is voor jullie beide beter als jullie van te voren de dingen regelen. Graag helpen we jullie op weg met een aantal zaken waarmee u samen aan de slag kunt. Samenlevingscontract en/of testamen
  4. Let op. Daar staat tegenover dat er voor wat betreft de drempels ook gekeken wordt naar uw beider inkomen. Dit kan met name nadelig uitpakken als een van beiden wel inkomen heeft, maar geen of weinig aftrekbare kosten. Tip. Een voordeel van het partnerschap is weer wel dat u aftrekposten willekeurig over u en uw partner kunt verdelen
  5. Gehuwden hebben een vrijstelling van ongeveer 650.000 euro. Als u samenwoont kunt u ook zo'n hoge vrijstelling krijgen door een samenlevingscontract op te stellen bij de notaris. Dan krijgt u deze hoge vrijstelling na een halfjaar. Zonder samenlevingscontract krijgt u de hoge vrijstelling pas na vijf jaar samenwonen

In de wet is een inbrengvrijstelling opgenomen voor overdrachtsbelasting. Het belang van de fiscus is dan om te kijken of er al dan niet sprake is van inbreng in een onderneming, dan wel van een nieuwe fiscale situatie vanwege de gevolgen van de gekozen route, die voor de fiscus nadelig uitpakt Als je in 2020 geen inkomen (of maar een paar duizend euro) ontvangt, heb je normaal gesproken geen recht op (volledige) uitbetaling van de zogeheten algemene heffingskorting. Maar als je een fiscaal partner hebt wél. Dat levert maximaal €2711 belastingvoordeel op. Voor AOW'ers is het maximaal €1412

Voordelen fiscaal partnerschap en nadelen ervan

Fiscaal partnerschap kun je voor kiezen als je minstens een half jaar samenwoont zonder contract of huwelijk. Bij huwelijk of samenlevingscontract gelden iets andere regels. Dus nee, jullie hoeven geen fiscaal partners te zijn Belasting, als halverwege jaar iemand bij je komt wonen. Hoe zit het met de belasting als halverwege het jaar iemand bij je is komen wonen, waar je een kind mee hebt, die werkt. Dus het jaarinkomen is gestegen. Moet wel zeggen, 27 april is verblijfsvergunning goedgekeurd. Dus vanaf die dag is belastingplichtig 41608 Antwoorden / 21 Vragen. Nee Heremietkreeft, dat bepaalt men niet zelf, of men als fiscaal partner beschouwd wordt, volgt uit de omstandigheden en de daarvoor geldende regels.n. En als u getrouwd bent, bent u sowieso fiscaal partner van elkaar Fiscaal partnerschap kan echter ook nadelen hebben. Voor veel regelingen, zoals toeslagen, wordt het inkomen van fiscaal partners bij elkaar opgeteld. Het gezamenlijk inkomen is dan hoger, waardoor minder of geen toeslagen meer ontvangen worden. Ook bij bijvoorbeeld de giftenaftrek kan het fiscaal partnerschap nadelig uitpakken Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Kinderalimentatie en de nieuwe partner. Let op! Sinds 2014 zijn de richtlijnen voor de kinderalimentatie gewijzigd. Men houdt in beginsel geen rekening meer met de daadwerkelijke woonlasten van de alimentatieplichtige- en/of gerechtigde

Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap (is tegenwoordig 99% hetzelfde als huwelijk en totaal iets anders als een samenlevingscontract) krijgt ze waarschijnlijk geen korting op de erfbelasting. Volgens onderstaand wordt vriendin wel gezien als partner voor de erfenis wanneer we 5 jaren samenwonen 1. Samenwonen zonder samenlevingscontract. De eerste optie is samenwonen zonder samenlevingscontract. Bij deze vorm van samenwonen bent u niets aan elkaar verplicht en wordt er niets officieels vastgelegd of geregistreerd. Dat betekent dat u ook geen recht hebt op partneralimentatie of een erfenis Een samenlevingscontract is eenvoudig uitgelegd een document waar afspraken worden gemaakt hoe er samengeleefd gaat worden en hoe het moet eindigen. Daarin worden regels en afspraken gemaakt over bijvoorbeeld, kosten voor de huishouding, fiscale bepalingen, de verrekening van inkosten, overnemingsbeding en medische volmacht Als je samenwoont en uit elkaar wil gaan, dan kun je scheiden zonder advocaat en rechter. Partners die (met of zonder samenlevingscontract) samenwonen, kunnen hun samenleving beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Jullie hebben dan ook geen advocaat nodig. Of jullie de hulp van een mediator willen inschakelen, is aan jullie

Kan samenwonende partner ook fiscaal partner zijn

De familiebank voor de eigenwoning Inleiding: Waar hieronder wordt gesproken over een aankoop geldt dit ook voor een verstrekking van een lening ten behoeve van een verbouwing of het financieren van een eigenwoning. Daarnaast is een familiebank ook mogelijk voor de financiering van een restschuld bij verkoop van een eigenwoning Moeten we in de aangifte vermelden dat we een huisgenoot hebben en dus samenwonen of kan mijn zus als kostganger gezien worden. Fiscaal gezien is er niets aan de hand, u moet wel aangeven dat u een huisgenoot heeft, maar als u de volgende vragen invult, zult u zien dat u geen fiscaal partner bent

Je kunt geen fiscaal partnerschap aan, Bot gezegd: met een samenlevingscontract wordt je juridisch nog niets van elkaar, Die bepaling dat de inboedel gemeenschappelijk is, is in dit geval dus nadelig, maar als er een lijst van zaken is opgesteld,. - indien geen ab meer doordat aandelen van fiscaal partner niet meer meetellen (< 5%) Inkomenstoerekening Box 3: Gezamenlijke grondslag sparen en beleggen wordt verdeeld over de partners: nadelig bij langlopende echtscheidingen. Waarom toch keuze uitbrengen op grond van art. 2.17 lid 7 Wet IB in jaar van beëindiging fiscaal partnerschap Dit wordt ook vaak partnerpensioen genoemd. Als de partner zelfstandige is, bouwt hij of zij geen nabestaandenpensioen op, tenzij dit geregeld is, bijvoorbeeld binnen een U moet dat zelf doen en er zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat er een samenlevingscontract moet zijn. Of er een nabestaandenpensioen is geregeld in de. Sluit vóór 2019 samenlevingscontract. Fiscaal partnerschap kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als een van de partner zijn heffingsvrije vermogen in box 3 niet volledig benut. Misschien zijn u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner, maar kunt u nog regelen dat u beiden voor het hele jaar als elkaars fiscale partner worden aangemerkt

Samenwonen FOD Financië

Feitelijk samenwonen: geen rechten, maar ook geen plichten Partners die samenwonen zonder een verklaring te hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, wonen feitelijk samen. Juridisch gezien, zijn het vreemde n voor elkaar Fiscaal partnerschap in AWR maakt je soms ook FP in andere wetten. Kan je bijv heffingskorting opleveren. 5a AWR geeft aan wanneer sprake is van partnerschap. In de casus hebben zij geen huwelijk gesloten, ook geen GP oid, dan zijn zij volgens de AWR geen fiscaal partner. Er is ook geen notarieel samenlevingscontract

13 april 2018 – Zonder samenlevingscontract geenEstate planning

Je testament verdient onderhoud. De bevolking bestaat uit twee groepen: zij die hun kinderen en kleinkinderen graag iets willen nalaten, en zij die van hun ouders en grootouders graag iets willen erven', schreef Renate Rubinstein. Dat klopt, want als het erop aankomt, is de erfenis een halszaak voor iedereen. Maar erover nadenken en praten. Dit amendement regelt dat personen die samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben gesloten, of wel een samenlevingscontract hebben gesloten maar daarin geen wederzijdse zorgplicht hebben opgenomen twee jaar de tijd krijgen om dit alsnog te regelen, zodat zij als partners in het wetsvoorstel kunnen worden aangemerkt 8 berichten • Pagina 1 van 11 van

Wetsvoorstel gezamenlijk gezag voor ongehuwde ouders

Toeslagen terugbetalen na samenwonen? - Rada

Het einde van het jaar 2014 nadert en daarmee komt het jaar 2015 al snel in zicht. Ontvangt of betaalt u alimentatie, dan is het goed om te weten dat de jaarwisseling de nodige gevolgen voor de hoogte van de alimentatie kan hebben. Wettelijke indexering. Ieder jaar stijgen de inkomens en in ieder geval ook de kosten van levensonderhoud Sluit nog dit jaar samenlevingscontract. Fiscaal partnerschap kan bepaalde voordelen bieden. Dit is onder meer het geval , als een van de partners zijn heffingvrij vermogen in box 3 niet volledig benut. Als u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner bent, kunt u nog regelen dat u beiden voor heel 2020 als elkaars fiscale partner wordt. Sluit vóór 2020 samenlevingscontract. Fiscaal partnerschap kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als een van de partners zijn heffingsvrije vermogen in box 3 niet volledig benut. Als u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner bent, kunt u nog regelen dat u beiden voor het hele jaar als elkaars fiscale partner wordt aangemerkt Je wordt inderdaad automatisch fiscaal partner als je trouwt. Ook als je niet samenwoont zoals wij. Geen keus. Maar fiscaal partnerschap kun je ook regelen als je bv een samenlevingscontract hebt en dus niet getrouwd bent. En partnerpensioen kun je ook regelen als je niet getrouwd bent maar wel een samenlevingscontract hebt meen ik Voordelen samenlevingscontract Vergelijk snel alle notarissen Vraag gratis een offerte aan Eén overzicht van alle notarisse Wanneer is er sprake van fiscaalpartnerschap. Samenwonen en de fiscale gevolgen. Is het fiscaal voordelig of nadelig om te gaan samenwonen Ga je binnenkort gaan samenwonen met je partner, familielid of een kennis dan zijn er 3 mogelijke statuten waaronder je dit kan doen

Ook die mensen zijn innovatief bezig. Een normaal mens kan het zo gek niet bedenken of er wordt belasting over geheven. Zelfs als je dood gaat wordt je nog gestraft en moet je betalen. Vandaag weer een poging om samenwonenden, hokkers, te pakken. De Telegraaf heeft een artikel Hokken wordt fiscaal nadelig. (Dank iis voor verwijzing Gevolgen ongehuwd samenwonen zonder samenlevingscontract. 27 november 2019 22 januari 2013 door AenS Advocaten. is voor zowel mannen als vrouwen nadelig voor d Ongehuwd samenwonen beeindigen. U woont samen u, maar uw wilt uit elkaar gaan. Het feit dat er wordt samengewoond heeft wel fiscale, juridische en verzekeringsrechtelijke gevolgen Fiscaal gunstig lenen uit eigen BV wordt in toekomst begrensd. Geplaatst op: 01-04-2019. De meeste mensen aanvaarden een erfenis zonder daar verder bij na te denken. Bevoordeling bedrijfsopvolger heeft nadelig effect op legitieme portie. Geplaatst op:. In dit contract staat dat als één van hen overlijdt, de ander de woning krijgt die zij samen hebben gekocht. Gijs overlijdt, hij laat de helft van de woning en een spaarrekening van € 40.000 na. Er is geen testament. Op basis van het samenlevingscontract wordt Marieke eigenaar van de hele woning Samenwonen met samenlevingscontract Die conclusie is in dit geval nadelig voor de vrouw, aangezien zij zal moeten meewerken aan een eventueel door de man verlangde verkoop van het huis. Voor de rechter is het uitgangspunt dat een partner niet kan worden verplicht om mee te werken aan het (nog) niet verdelen van de boedel na verbreking van de relatie

Dit zijn de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap

U kunt geen commerciële relatie hebben met iemand met wie u: eerder getrouwd was; eerder heeft samengewoond; samen een kind heeft (eigen of erkend kind) een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld; Voorbeeld Els heeft AOW. Els heeft een ruime woning en verhuurt een deel aan Carolien. Carolien heeft haar eigen douche en toilet Trouwen maar niet samenwonen notaris. Uw situatie is redelijk uitzonderlijk: gehuw maar niet samenwonend. U neemt fiscaal nogal een beslissing door te trouwen. Het mag niet gezegd worden, maar fiscaal is voor u het huwelijk nogal ongunstig. Niet trouwen heeft heel veel voordelen en die voordelen wegen niet op tegen kosten voor het laten opmaken.

Ongehuwd samenwonen of trouwen Financieel: Gel

Samenwonen betekent soms dat je toeslagpartners en fiscaal partners wordt. In het jaar van samenwonen (2009) zijn zij geen fiscaal partner, omdat, dan moet de niet WSNP er ook meebetalen. Dus geen samenlevingscontract, geen koophuis, geen pensioenregistratie samen, helemaal compleet niets Partners die gaan samenwonen doen er verstandig aan om een samenlevingscontract op te stellen. Hierin kunnen afspraken worden vastgelegd. Het is verstandig om de wederzijdse rechten en plichten op papier te zetten. Bij het samenwonen moeten er zaken worden vastgelegd. Om verwarring te voorkomen moet dit schriftelijk gebeuren De site van de Belgische notarissen bevat onmisbare juridische en niet-juridische info over belangrijke levensmomenten als huwen, samenwonen, scheiden, ondernemen, erven, schenken, (ver)kopen en huren Accured is een gerenommeerde accountants- en adviesorganisatie in Waalwijk. Accured biedt het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsuitoefenaars en vermogende particulieren een breed pakket diensten aan: accountancy, administratieve dienstverlening, salaris- en personeelsadministratie, fiscale aangiften en advisering

Trouwen of samenwonen - fiscale gevolgen - Nagelmacker

De fiscus kan dit controleren en bij het ontbreken daarvan de schenking niet als een schuld in de nalatenschap erkennen, waardoor de beoogde besparing aan erfbelasting niet gerealiseerd wordt. Daarbij moet overigens in de gaten gehouden worden dat een papieren schenking ten koste gaat van het onbelaste vermogen, dat in uw eigen woning zit Notariskantoor Hof kan uw huidige testamenten beoordelen en adviseren of een wijziging verstandig is. Uw testament hoeft niet bij Notariskantoor Hof te zijn gemaakt. Meer ». Langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die getrouwde of samenwonende partners maken als zij kinderen hebben Op StuDocu vind je alle samenvattingen, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te halen Als je schoonmoeder komt te overlijden gaan de uitkeringen door op de erfgenamen. Bij banksparen gaat er nooit geld verloren. Zolang als er keurig een lijfrente wordt uitgekeerd voldoet men aan de fiscale voorwaarden en is er geen sprake van afkoop, 52% belasting in een keer en 20% revisierente vastlegt in het samenlevingscontract, kan rekenen op een coulante houding van de Belastingdienst. Dat u mogelijk na een mooie periode van samenwonen uit elkaar gaat is geen feestelijk moment. Maar als u niets geregeld heeft over de financiële afhandeling en u wilt bij de scheiding wél regelingen daarvoor treffen, dan staat de fiscu

Samenlevingscontract & geregistreerd partnerschap Mens

Fiscale eenheid zouden worden om een notarieel samenlevingscontract op te laten maken om in aanmerking te komen voor hoge vrijstellingen voor de te betalen belasting bij overlijden of schenken. Nu is er op het laatste moment nog een wijziging aangebracht waardoor partners die al langer dan vijf jaar samenwonen toch geen samenlevingscontract. Samenwonen? Regel voor 2019 een samenlevingscontract. ALS jij en jouw partner nog niet elkaars fiscaal partner zijn terwijl dit in 2018 wel al voordeel zou opleveren; DAN is het in bepaalde gevallen mogelijk om alsnog voor het hele jaar als elkaars fiscaal partner te worden aangemerkt

Belastingen ontwijken voor beginners: basistips. Onze fiscaliteit is in de afgelopen decennia een gedrocht geworden van fiscale koterijen met tal van uitzonderingsregimes die afwijken van de normale fiscale regels. Op dat vlak kunnen we gerust stellen dat België ook een kampioenenrol vervuld. Elk jaar wordt er voor 100 miljard euro aan. In fiscaal opzicht maakt het in beginsel geen verschil of de schenking in 2020 of in 2021 wordt gedaan. Sluit nog dit jaar samenlevingscontract Fiscaal partnerschap kan bepaalde voordelen bieden. zal bij het einde van het huwelijk door scheiding of overlijden (ook fiscaal) worden afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was Fiscaal is het voor mij nadeliger. Maar wettelijk samenwonen biedt volgens de notaris meer voordelen qua erfrecht... (hij heeft alleen zijn broers nog, ik heb twee kinderen, samen hebben we nog geen kinderen) Alleen ben ik daar niet van overtuigd Nog meer Vragen en Antwoorden uit de Notarispraktijk Voor Vraag 1 tot en met 663 en de antwoorden daarop: klik hier. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook wordt afgewezen. Raadpleeg altijd een deskundige voor uw specifieke situatie! Van de antwoorden maakt de disclaimer uit welke op de site www.ntrs.nl staat. U kunt op [