Home

Geef de molecuulformule van methaan

Wat is de molecuulformule voor methaan? - GoeieVraa

Laten we beginnen met het gasvormige methaan. Dit bestaat uit moleculen die elk één C-atoom bevatten, waaraan 4 H-atomen gebonden zijn (zie Figuur 1). De molecuulformule van methaan is daarom CH4(g). Een structuurformule* of een ruimtelijke tekening** geeft echter veel meer inzicht in de opbouw van het methaanmolecuul. Figuur 1 laat dit zien Methanol bestaat uit 1 C-atoom, 4 H-atomen en 1 O-atoom. Een voor de hand liggende molecuulformule is dus CH 4 O. Met een molecuulformule kan ook iets gezegd worden over de structuur van een molecuul. Methanol is een koolstofatoom met een gebonden -OH groep. Het aangeven daarvan in de molecuulformule gaat als volgt: CH 3 OH B Geef de molecuulformule van een stof met drie koolstofatomen, een zuurstofatoom en zes waterstofatomen. C Geef de molecuulformule van een stof met twee koolstofatomen en twee waterstofatomen. D Geef de molecuulformule van een stof met een stikstofatoom, een zuurstofatoom, 6 koolstofatomen en vijf waterstofatomen De molecuulformule van methaan is CH 4. Structuurformule. De structuurformule geeft aan welke atomen aan elkaar verbonden zitten met atoombindingen. Voorbeelden. Binding tussen moleculen. De wijze waarop de moleculen in een moleculaire stof in vaste toestand gerangschikt zitten, noemen we het molecuulrooster. De moleculen worden binnen het molecuulrooster door de volgende krachten bij elkaar gehouden: 1 bevatten, waaraan 4 H-atomen gebonden zijn (zie Figuur 1). De molecuulformule van methaan is daarom CH 4(g). Een structuurformule* of een ruimtelijke tekening** geeft echter veel meer inzicht in de opbouw van het methaanmolecuul. Figuur 1 laat dit zien. Opdracht 1. Bouw met de moleculenbouwdoos maar eens een methaanmolecuul na e

Methaan - Wikipedia

Methaanijs is een vaste stof die bestaat uit methaanmoleculen en watermoleculen. De methaanmoleculen zijn in de holtes van het kristalrooster van ijs ingesloten. Zie de schematische weergave in figuur 1. Vanwege de speciale omstandigheden op de zeebodem (een temperatuur lager dan 4°C en een druk van meer dan 50 bar) is het methaanijs gevormd de molecuulformule CH2 en NH4. Wel waren methaan (CH4) en ammoniak bekend. Æ Geef de molecuulformule van ammoniak. In de onderstaande tabel staan enkele gegevens over CH4. Ook zijn daarin gegevens van lucht, stikstof en zuurstof opgenomen. 1p {14 In plaatje 1 zijn twee open maatbekers op het tafelblad getekend Methaan (CH4) is één van de broeikasgassen die leiden tot opwarming van de aarde. CH4 kan veel meer warmte vasthouden dan CO2 en draagt relatief meer bij aan het versterkte broeikaseffect. Hoewel een groot gedeelte van CH4 vrijkomt door natuurlijke processen komt steeds meer CH4 vrij als gevolg van de mens CH 4 (g) b Vul in: Methaan is een koolwaterstof, omdat de moleculen van methaan bestaan uit koolstof en waterstof. c Waarvoor gebruik je thuis aardgas? voor het verwarmen van het huis, het verwarmen van water bij bijvoorbeeld douchen en voor het koken van eten d Hoe wordt aardgas in Nederland gewonnen? uit de bodem, door het op te pompen 49 Steenkool is een grondstof. a Vul in: Steenkool bestaat hoofdzakelijk uit koolstof. b Waarvoor wordt steenkool gebruikt? als brandstof in kolencentrales.

Molecuulformule methaan molecuulformule: ch 4: iupac

 1. Door Jos Hagelaars. Methaan kennen we als het hoofdbestanddeel van ons aardgas. Het is ook volop aanwezig in de gassen die ontstaan in moerassen, vandaar dat het soms ook moerasgas genoemd wordt. Methaan is tevens een broeikasgas, als de hoeveelheid methaan in de atmosfeer toeneemt wordt het broeikaseffect versterkt
 2. Controleer of de volgende reactievergelijkingen kloppen. 4 NH3(g) + 5 O2(g) ( 4 NO(g) + 5 H2O (g) 4 NO2(g) + 2 H2O(l) + O2(g) ( 4 HNO3(l) C10H22 (l)+ 15 O2(g) ( 10 CO2 (g) + 11 H2O (g) Wanneer methaan (CH4) volledig verbrand, ontstaan alleen koolstofdioxide en water. Geef de reactie in woorden
 3. Methaan CH 4. Ethaan C 2 H 6. Propaan C 3 H 8. Butaan C 4 H 10 (4*2+2=10) Als de verhouding niet klopt, bijvoorbeeld bij de stof C 3 H 6 dan weet je dat het geen alkaan, maar een alkeen is. De formule voor een alkeen is 2n, dat kun je afleiden uit de formule C3H6. De koolwaterstoffen eindigen dan ook niet meer op -aan maar op -een
 4. Coëfficiënt = het getal vóór de molecuulformule 2 H2O. Reactieschema = met woorden (methaan + zuurstof -> koolstofdioxide + water) Reactievergelijking = met molecuulformules (CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O) Kloppende reactievergelijking = als elke atoomsoort links en rechts van de pijl even vaak voorkomt
 5. 20 Geef de structuurformules van de overige twee organische producten. OPGAVE 6 Er bestaan diverse verbindingen met de molecuulformule C 4 H 8 O, bijvoorbeeld alkanalen. 21 CGeef de structuurformules van de alkanalen met de molecuulformule 4 H 8 O. Er zijn ook verbindingen met de molecuulformule C 4 H 8 O die op te vatten zijn als cyclische ethers
 6. Tot deze groep behoren methaan en butaan, maar bijvoorbeeld ook ethaan ( 2 6 (g)), propaan ( 3 8 (g)), pentaan ( 5 12 (l)) en hexaan ( 6 14 (l)). Laten we beginnen met het gasvormige methaan. Dit bestaat uit moleculen die elk één -atoom bevatten, waaraan 4 -atomen gebonden zijn (zie Figuur 1). De molecuulformule van methaan is daarom 4 (g)

Aardgas is een benaming voor alle uit de grond ontwijkende gassen, maar bijna uitsluitend gebruikt voor fossiele brandstoffen.Brandbaar aardgas is een mengsel van lichte koolwaterstoffen (vooral methaan) en kleinere hoeveelheden stikstof, zuurstof en kooldioxide.Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt en vertegenwoordigt de lichtere fractie organische producten. Het belangrijkste bestanddeel van aardgas is methaan (CH 4). In een goed functionerende keukengeiser verbrandt het methaan volledig. Geef de namen van de twee stoffen die bij de volledige verbranding van methaan ontstaan. 80 De keukengeiser uit de tekst functioneerde niet goed: het aardgas werd in de geiser onvolledig verbrand Voor waterstofperoxide staat er bijv: Het heeft de chemische formule H2O2 en structuurformule H-O-O-H. MAAR wikipedia schrijft: de molecuulformule is H2O2 CH3COOH geeft meer info hoe het molecuul in elkaar zit dan C2H4O2 Zie maar de link, die laatste kan ook zijn: 1,2dioxetaan of 1,3dioxetaan of methylformiaat Dat zijn HELE andere stoffen met hele andere eigenschappe Belangrijkste verschil - Methaan vs Ethaan . Methaan en Ethaan zijn de kleinste leden van de alkaan familie. De moleculaire formules van deze twee organische verbindingen zijn respectievelijk CH 4 en C 2 H 6 .Het sleutelverschil tussen methaan en ethaan is hun chemische structuur ; een ethaanmolecuul kan worden beschouwd als twee methylgroepen die als dimer van methylgroepen verbonden zijn Op grond van de structuurformule geef je het molecuul een . systematische naam. Bij de systematische naam let je op: - De langste ononderbroken koolstofketen: deze krijgt de stamnaam. - De zijgroepen, eventueel met numerieke voorvoegsels - De plaats van de zijgroepen: de som van de plaatsnummers is zo laag mogelijk

 1. In zuivere toestand is het een kleurloze en heldere vloeistof met een relatief zoete geur, die zeer goed oplosbaar is in zowel water als een aantal organische oplosmiddelen.Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft. 1 Geef de structuurformules en de namen van twee andere moleculen die zouden kunnen ontstaan bij dit kraken
 2. 2 Geef de molecuulformule van een alkaan met molecuulmassa 170. Er bestaan verschillende isomere alkanen met formule C 6 H 14. Bij chlorering kunnen van deze Een mengsel van methaan en stoom in de molverhouding 1 : 1 laat men bij een totaaldruk van 10 atm tot evenwicht komen
 3. Geef de ionenvergelijking van de reactie, die dan optreedt. 3 Met behulp van de in de figuur getekende opstelling wordt verdund zoutzuur door een elektrische stroom ontleed. De elektroden A en K zijn van platina. a. Geef duidelijk aan, in welke richting de positieve ionen in de oplossing bewegen
 4. De eerste kan van alles zijn. De tweede is altijd zuurstof (O). Je kunt uit de molecuulformule van een stof afleiden welke oxides er ontstaan. Voor ieder element ontstaat een oxide. Zo zullen bij de verbranding van CH 4 (methaan) 2 oxides ontstaan. Waterstof (H) met zuurstof (O) en koolstof (C) met zuurstof
 5. a) Geef de kloppende vergelijking van de reactie tussen carbid en water. Door het acetyleen aan te steken gaat de lamp branden. Bij de verbranding van acetyleen ontstaan water, koolstofdioxide, warmte en licht. b) Geef de vergelijking van deze reactie. Carbidlampen walmen erg en geven veel roetaanslag
 6. methaan | Risico's van Stoffen. Let op! Geprint op: 7/1/2021 om: 200-812-7 Aquo-code C1a SIKB-id 1153 Molecuulformule C-H4 SMILES C Functionele stofgroep Lijst E-PRTR. Let op! Geprint op Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende.
 7. g Potential-GWP heeft) als dezelfde hoeveelheid CO2.Na CO2 wordt Methaan dan ook beschouwd als het belangrijkste broeikasgas (op.

Belangrijke molecuulformules. water H2O (l) methaan CH4 (g) waterstofperoxide H2O2 (l) ethaan C2H6 (g) koolstofmonooxide CO (g) propaan C3H8 (g) koolstofdioxide CO2 (g) butaan C4H10 (g) stikstofmonooxide NO (g) pentaan C5H12 (l) stikstofdioxide NO2 (g) hexaan C6H14 (l De gecondenseerde formule is een puur tekstuele weergave van een molecuul waarin de bindingen zijn weggelaten. Het doel is om te weten wat de ordening van de atomen is. Over het algemeen hebben lineaire of vertakte moleculen gecondenseerde formules, behalve cyclische of sterk vertakte moleculen Controleer in de structuurformules hiernaast of de structuren voldoen aan de covalentieregels. De molecuulformule van de eenvoudigste koolwaterstof, methaan is CH 4. Aan het C-atoom zijn 4 H-atomen gebonden. In een structuurformule worden alle bindingen (de gemeenschappelijke elektronenparen) aangegeven met een - Je moet de molecuulformule, structuurformules en de vereenvoudigde structuurformules kunnen geven van de methaan, ethaan, propaan, butaan en pentaan. Je moet weten wat alkanen zijn. Je moet de algemene molecuulformule voor alkanen kunnen handteren 26 Geef de molecuulformule van A. Bij hydrolyse van A ontstaat verbinding B. Na scheiding en zuivering van B toont men aan methaan en 15 % zuurstof. Een woeste draak heeft een longvolume van 5,1 m3 en bij de heersende temperatuur en druk heeft een mol gas een volume van 15 liter. 32 Bereken het totaal aantal mol gassen in de longen van.

Methaan stock illustratie

4p 4 Geef de molecuulformule van freon-132. Maak hiervoor gebruik van de bovenstaande informatie. De gassen methaan en koolstofdioxide ontstaan in de molverhouding 1 : 1. 3p 25 Geef de reactievergelijking van deze omzetting. Noteer cellulose daarbij als (C6H10O5)n Het kan ook zijn dat de brandstof niet helemaal in moleculen wordt gesplitst, maar in grotere delen blijft zitten. Hierbij ontstaan afvalproducten die schadelijk zijn voor het milieu en voor je eigen gezondheid. Voorbeeld: Dit de reactievergelijking van de onvolledige verbranding van methaan. 2 CH 4 + 3 O 2 → 2 CO + 4 H 2 O

3 methaan (298 K, p = p 0) nodig is voor de productie van 1,0 ton nikkel. een stof met de molecuulformule C3H4O3. Een groot deel van het 3p 11 Geef de vergelijking van deze reactie. Gebruik voor de thiol en het lood(II)mercaptide de hierboven gegeven formules Zo ziet de structuurformule van CH 3 er als volgt uit. Zoals je kan zien staan zijn in een structuurformule de atoomsoorten getekend en verbonden met streepjes. Deze streepjes geven de bindingen tussen de atomen weer. Wat je ook ziet is dat een koolstof atoom 4 bindingen kan aangaan, een zuurstof atoom 2 bindingen kan aangaan en een waterstof. Methaan. De molecuulformule van methaan is CH 4, omdat het vier C-H-bindingen heeft en een tetraëdrische geometrie heeft. Deze gegevens worden geleverd door de structuurformule met wiggen buiten of onder het vlak. Voor methaan wordt de gecondenseerde formule ook CH 4, evenals de empirische en semi-ontwikkelde Als voor de molecuulformule een getal staat, noemen we dit getal de coëfficiënt. De coëfficiënt geeft aan hoeveel moleculen van een bepaalde soort aanwezig zijn. 3 CO 2 betekent dus dat er 3 koolstofdioxide-moleculen aanwezig zijn

a Geef de vergelijking van de volledige verbranding van 1,3-dipropylbenzeen. De molecuulformule van 1,3-dipropylbenzeen is C 12 H 18 . b Leg uit hoeveel mol CO 2 ontstaat als je 1 mol 1,3-dipropylbenzeen volledig verbrandt De molecuulformule wordt dan H 2 O(l), met het cijfer 2 wordt aangegeven dat er twee waterstofatomen zijn in één watermolecuul, de 2 noemen we ook wel de index, de index 1 wordt niet genoteerd. De L achter de O wordt de fase-aanduiding genoemd, het geeft aan waarin de fase verkeerd, de fase-aanduidingen zijn gebaseerd op het Engels: s olid (vast), l iquid (vloeibaar), g as (gasvormig) en aq. 2p 8 Geef de structuurformule van dit monosacharide. Geef de ringstructuur op dezelfde manier weer als in Binas-tabel 67A is gedaan. 2p 9 Geef de molecuulformule van dit monosacharide. De garnalendoppen en kreeftenschalen bestaan naast chitine voornamelijk uit calciumcarbonaat en eiwitten. De winning van chitine begint met het malen van de

OEFENOPGAVEN SCHEIKUNDE stoffen, moleculen en atome

B 3 De molecuulformule van melkzuur is C 3H6O3 en die van pyrodruivenzuur is C 3H4O3. a(2p) Geef de vergelijking van de halfreactie van de omzetting van melkzuur in reageert zinkbromide ook weer terug tot zink en broom. a(2p) Leg met behulp van binas tabel 48 uit welke reactie plaatsvindt als de batterij oplaad de molecuulformule van A = C6H12O6. notie dat 0,5184 g H2O is ontstaan 1. notie dat. De bijdrage van methaan aan het versterkte broeikaseffect was in 2011 (t.o.v. 1750) 17% en die van CO2 64%. Via een bepaling uit waarnemingen blijkt dat de menselijke methaanemissies inmiddels circa 335 miljard kg per jaar bedragen tegen 218 miljard kg per jaar voor de natuurlijke emissies, een verhouding van 60% tegen 40% De molecuulformule van sucrose (kristalsuiker) is overigens C 12 H 22 O 11. Laatste opmerking: Het betreft hier een schoolopdracht. Dat soort vragen horen in het Huiswerk & Practica-subforum thuis. Dit topic is daarom verplaatst. Cetero censeo Senseo non esse bibendum. Omhoog

Geef de notatie van 7 moleculen suiker. Geef de namen van: N20(g) PCl5(s) Als het gas waterstof reageert met het gas fluor, ontstaat waterstoffluoride. Maak het reactieschema met molecuulformules. Kernantwoorden. Een molecuulformule geeft de soort en het aantal atomen aan in een molecuul. Een molecuulformule met toestandsaanduiding is een. de stof die wordt aangeduid met de naam tri. De molecuulformule van tri is C2HCl3. 2p 13 Geef de structuurformule van tri. In het centrum van Amersfoort, op de plaats waar enkele chemische wasserijen stonden, zijn grond en grondwater verontreinigd met CKW's. Op ongeveer 12 meter diepte bevindt zich op deze plaats een ondoordringbare kleilaag Bij het kraken van aardolie ontstaan onder andere stoffen met de formule C2H4 en C4H8. Er is maar één stof met de formule C2H4. Er zijn meerdere isomeren met de formule C4H8. Geef de structuurformules van drie isomeren met de molecuulformule C4H8. Opgave T 1.2 Wanneer men C2H4 onder de juiste omstandigheden met water laat reageren, ontstaat b. Geef de structuurformule en de naam van alle isomeren met de molecuulformule C 3 H 8 O. Aan de structuurformules kun je niet zien dat er bij geen van de isomeren van vraag b sprake is van enantiomeren maar dat kan wel als je er ruimtelijke structuren bij betrekt. In de volgende opdracht ga je dat doen voor octaan-1-ol en octaan-2-ol De molecuulmassa, vroeger wel molecuulgewicht (MW) genoemd, is de massa van alle atomen in een gegeven molecuulformule.De molecuulmassa wordt gemeten in atomaire massaeenheden, meestal uitgedrukt in u of amu. Om de molecuulmassa van een formule te berekenen, moet je de atoommassa's van elk aanwezig element optellen

Wat is een moleculaire stof?

Molecuulformules en Structuurformules: Wat Moet Je Weten

Molaire massa. Het gewicht van een atoom of molecuul wordt uitgedrukt in u, de atomaire massa-eenheid.Hierbij staat 1 u gelijk aan 1,66 × 10-27 kg.Een hele kleine massa dus! Om er makkelijker mee te kunnen rekenen, is de molaire massa bedacht. Deze massa geeft aan hoeveel gram een bepaalde stof weegt per 1 mol deeltjes van deze stof Verbranden is een reactie met zuurstof. Het hoofdbestanddeel van aardgas is methaan. Als methaan verbrandt, ontstaan er koolstofdioxide en waterdamp. Chemici geven dit weer in een zogenoemde reactievergelijking, waarin de formules van de stoffen staan vermeld: methaan = CH 4, zuurstof = O 2, koolstofdioxide = CO 2, water = H 2O Geef de structuurformules van etheen en van ethanol. 3. Is de reactie van etheen met water een additiereactie? Geef een verklaring voor je antwoord. Op soortgelijke wijze kan uit één van de isomeren met molecuulformule C. 4. H. 8. de stof 1-butanol (C. 4. H. 9. OH) worden gemaakt. Door oxidatie kan 1-butanol worden omgezet tot butaanzuur

Regels systematische naamgeving alkanen stamnaam: naam alkaan van de langste onvertakte keten hexaan nummer de zijketens: links rechts: 3,5,5 kies het kleinste getal (224) rechts links: 2,2,4 en nummer de zijketens plaats de namen van de zijketens in alfabetische volgorde voor de stamnaam ethylmethylhexaan komt een zijketen meerdere keren voor, geef dit aan met een voorvoegsel (di-, tri. Bij de reactie van C2HCl3 (tri) met ijzer kan de halfreactie van de oxidator als volgt worden weergegeven: C2HCl3 + 3 H2O + 6 e - C 2H4 + 3 Cl - + 3 OH- 1p 14 Geef de vergelijking van de halfreactie van de reductor. In het vervuilde grondwater zijn drie CKW's aanwezig die worden aangeduid met de namen tri, per en cis

De voorgetallen in een reactie geven de verhouding weer waarin stoffen wegreageren en gevormd worden. Propaan reageert bij volledige verbranding altijd met 5 keer zoveel zuurstof, maar of 1 mol met 5 mol reageert of 100 met 500 staat volledig vrij. Als je de balans maakt voor de verbranding van butaan zie je dat je 6.5 keer zoveel O2 nodig hebt Er bestaat geen algemene molecuulformule voor karamel zover ik weet er kwam koolstofMONOxide vrij CO ;D maar was ik er alleen niet zekr van of de vergelijking (2C12H22O11 --> 13C + 22H2O +11CO) klopt(de cijfertjes achter de stoffen) alsvast bednkt voor hulp. Omhoog. Bericht do 13 jan 2011, 19:26 13-01-'11, 19:26. Jan van de Velde

Wat is een moleculaire stof? - Aljevragen

 1. De langste keten heeft 8 C-atomen. De juiste naam : 2,3,5-trimethyloctaan Opgave 10.32 Structuurformule tekenen 2 Teken de structuurformules van de volgende stoffen a. 1,1,7-trichloor-5-methylnonaan 2 -eth yl pent 1 ee Teken zelf de molecuulformule en structuurformule. Figuur 1. Molecuulformule, structuurformule en ruimtelijke tekening van methaan
 2. De molecuulformule is C 2 H 6 {\displaystyle \mathrm {C_{2}H_{6}} } en de Methaan (CH 4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen.Het bezit een tetraëdrische Nog een additiereactie 22 Geef de structuurformule van penta-1,3-dieen. 24 Geef de reactievergelijking van een overmaat chloor met ethaan in.
 3. De molecuulmassa geeft de massa van een molecuul ten opzichte van die van het 12 C-atoom, waarvan wordt aangenomen dat het een massa van 12 heeft. Molecuulmassa is een dimensieloze grootheid, maar het krijgt de eenheid Dalton of atomaire massa-eenheid als een middel voor aangeven dat de massa ten opzichte van 1 / 12e van de massa van een enkel koolstof-12-atoom is
 4. o Azijnzuur CH3COOH (deze schrijfwijze geeft informatie over de bouw van de moleculen van deze stof, de bruto-formule C2H4O2 geeft dat niet. Dit komt in de cursus uitgebreid aan de orde) o Enkele alkanen (CnH2n+2): o methaan CH4 o Ethaan C2H6 o Propaan C3H8 o Butaan C4H10 o Pentaan C5H12 o Hexaan C6H1

Wat is de rol van methaan in het versterkte broeikaseffect

Scheikunde B. Koolstofchemie gaat over een raamwerk van koolstofatomen met daaraan vaak waterstofatomen. Er kunnen ook andere atomen aan het raamwerk vast ziten: - O - S - P - F. Koolwaterstofen zijn raamwerken die alleen uit koolstof en waterstofen bestaan, dit is dus een samentrekking van de 2 woorden een inleiding ch2oh oh ho oh oh in de ch r2 ch2 r3 ch2 r1 organische chemie werkblad voor cooh 2006 peter van rossum, open schoolgemeenscha c Leg uit of aardgas ook de element zuurstof kan bevatten. Ja dat kan, niet alle zuurstof hoeft van het gas zuurstof afkomstig te zijn Kaarsvet heeft de molecuulformule C 18 H 36 O 2 en aardgas is methaan. d Geef de reactievergelijkingen voor deze verbrandingen Bouw van materie. Geef de significante cijfers voor de opgave: Het bekerglas bevat 340 ml vloeistof en de maatcilinder bevat 64,0 ml vloeistof. Hoeveel ml vloeistof is er in totaal? Een blokje aluminium heeft de volgende afmetingen: 5,25 x 5,25 x 7,75 cm. Wanneer het wordt gewogen geeft de weegschaal een massa aan van 577,175 g

Nova. Uitgeverij Malmberg. H6 Grondstoffen uit de aarde. 6 ..

Nova - 7 De aarde als energieleverancier - Lucas Bakkerr woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Geef aan welke type binding (covalent of ionbinding) voorkomen in volgende verbindingen en teken de Lewisstructuur. a. H 2 O covalent. b. CaCl 2 ionbinding. b. Geef de naam van volgende verbindingen en geef aan welke soort verbinding het is methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan, hexaan, dus geef je achter de pijl alleen de molecuulformule. Dit H-atoom gaat binden met het overgebleven andere halogeen-atoom, om zo een waterstofhalogenide (zie boven) als het C-atoom van de karakteristieke groep niet bij de hoofdgroep gerekend kan worden. Molecuul methaan 3. Een molecuul methaan (hoofdbestanddeel aardgas) 1. Rijtje van Fientje element Molecuulformule Fluor(g) F2 Fientje Chloor(g) Cl2 Cliederde • De oplosbaarheid van een stof geeft aan hoeveel gram stof maximaal kan oplossen in 100 gram water

Methaan Klimaatveranderin

Koolstofchemie - Schoolwerk - Als je de uitleg gemist

2p 8 Geef de structuurformule van dit monosacharide. Geef de ringstructuur op dezelfde manier weer als in Binas-tabel 67A is gedaan. 2p 9 Geef de molecuulformule van dit monosacharide. De garnalendoppen en kreeftenschalen bestaan naast chitine voornamelijk uit calciumcarbonaat en eiwitten De lading in een polair molecuul geven we aan met de griekse letter delta en een + of - teken. Moleculen die een polair zijn hebben een dipoolmoment en ze kunnen een dipool-binding aangaan. Polariteit ontstaat doordat de kern van het ene atoom hard trekt aan de elektronen van het ander atoom De molecuulformule van water is H2O. Water is dus opgebouwd uit 2 H atomen en 1 O- atoom. Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van suiker Als 1 mol methaan reageert met 2 mol zuurstof ontstaat er 1 mol koolstofdioxide en 2 mol water De molecuulformule van buteendizuuranhydride is C4H2O3. Bij deze bereiding van buteendizuuranhydride laat men butaan reageren met de vanadium-verbinding V2O2P2O7. Hierbij ontstaan, behalve buteendizuuranhydride, uitsluitend de verbindingen V2OP2O7 en water. 1 3p Geef de vergelijking van deze reactie De molecuulformule voor water is H2O Massaverhouding methaan. Methaan en zuurstof reageren ongeveer in een massaverhouding van 1:4. Er wordt 23 van de 96 gram zuurstof verbrand. Je weet dan dat de zuurstof in overmaat aanwezig is, er blijft namelijk van over. De overmaat is uit te rekenen door 23 x 4 te doen (2O2, dus er zijn 4 zuurstofatomen) Methaan (CH 4) is de eenvoudigste.

Scheikunde In BedrijfBis(difenylfosfano)methaan - Wikipedia

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 2 (3e klas vwo

De verhouding volgt: 2n + 2. De letter n stelt het aantal C-atomen in het alkaan molecuul voor. Nu kun je een algemene formule voor een alkaan geven: Cn + H2n +2. Het eenvoudigste alkaanmolecuul bestaat uit één C-atoom en daarom (2 x 1 + 2) = 4 H-atomen. Daarom is de molecuulformule van dit alkaan CH4, deze stof heet methaan Nova - 4 par 1 - philib woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Aan de molecuulformule kun je zien welke atoomsoorten en hoeveel atomen van elke soort in een molecuul zitten maar niet welke atomen aan elkaar gebonden zijn. dat kan je wel zien aan de structuurformule. de streepjes tussen de elementsymbolen geven aa De molecuulformule van methaan is daarom CH 4(g). Een structuurformule* of een ruimtelijke tekening** geeft echter veel mee 8 oplopend kookpunt: laag b a c d hoog 9 oplopend kookpunt: laag c b a d hoog . 15 a -5 C 2 H 5 OH + 2 MnO 4 + 6 H 3 O+ → 5 C 2 H 4 O + 2 Mn2+ + 14 H 2 O b +5 CH 3 CHOHCH 2 pentaan-1-ol:. Methaan=CH4 (g) Stikstof=N2 (g) Koolstofdioxide=CO2 (g) Verbranding van Methaan op microniveau:Methaan+Zuurstof-Koolstofdioxide+Water. Microniveau = Een beschrijving of verklaring met behulp van deeltjes. Macroniveau = de beschrijving van alles wat je waarneemt. In een molecuul zijn atomen met elkaar verbonden door atoombindingen

Een inleiding. in de. organische chemie - PDF Gratis downloa

Geef de naam van het onderstaande molecuul. naamgeving oefenen. Geef de naam. naamgeving oefenen. Probeer nu eens deze. Je hebt nu de alkanen met zijgroepen een naam leren geven maar soms zitten dezelfde zijgroepen er meerdere keren in en dan moeten we dat ook. Geef de reactievergelijking en de reactiewarmte van dit proces. Na het opstellen van de reactievergelijkingen moeten de vormingswarmten van de betrokken stoffen worden vermenigvuldigd met de hoeveelheid mol waarin ze voorkomen in de reactie, omdat de vormingswarmten zijn gegeven in joule per mol Geef de molecuulformule van koolstofdisulfide en teken de met op de x-as de molecuulmassa en op de y-as de kookpunten. De stoffen zijn: methaan (CH4), ethaan (C2H6), propaan(C3H8. aan de molecuulformule. Net als bij methaan, ethaan, etc. Uiteindelijk zijn kunststoffen gewoon een kwestie van 'Lexaan' is de Nederlandse verbastering van 'Lexan' een merknaam van GE.--Lodewijk. Verger 2006-07-14 13:35:08 Mja. Het blijft een leuke theorie. Maar waarom geef je niet gewoon toe dat je in eerste instantie ongelijk.

Aardgas - Wikipedi

Algemene moleculaire formule van Alkanen. Alkanen hebben de algemene molecuulformule CnH2n + 2. De kleinste alkaan is methaan (CH4). Moleculaire structuur van Alkanes. Acyclische alkanen: Er is geen ringvorming in de structuur. Het kan echter vertakte of onvertakte moleculaire arrangementen hebben. Onvertakte alkanen worden soms genoemd n-alkanen De structuurformule is een grafische weergave van de bindingen van een molecuul, die licht werpt op de structuur ervan zodra deze is bepaald door spectroscopische methoden. Het is de meest specifieke manier om naar een specifieke verbinding te verwijzen, en niet naar verschillende isomeren die overeenkomen met dezelfde molecuulformule Geef de formules van deze twee stoffen. stofnaam stikstof zuurstof water argon koolstofdioxide neon 2p 24 De stof Cu4(OH)6SO4 bestaat uit koper(II)ionen, hydroxide-ionen en één ander soort negatieve ionen. Geef de formule en de naam van dit andere ionsoort Molecuulformule: Elke stof kan met een scheikundige formule worden weergegeven -de index is het getal dat in een molecuulformule rechtsonder elk symbool staat. de index geeft het aantal atomen van elke sooort in het molecuul weer--als de index het getal 1 is mag je die dan weglaten -de coëfficiënt is een getal dat voor een molecuulformule staat. de coëfficient geeft het aantal moleculen van een stof weer--dit cijfer 2.

Aristotle: a book on Science - Tools by Tim van Waardenbur

De molecuulformule van methaan is daarom CH 4(g). Een structuurformule* of een ruimtelijke tekening** geeft echter veel mee . de dichtheid en de brekingsindex, nemen toe met toenemend molecuulgewicht. Van methaan tot butaan zijn gassen, van pentaan tot pentadecaan zijn vloeistoffen,. Er zijn verschillende manieren waarop je een moleculaire verbinding kunt aangeven. Je kunt dit doen door middel van een molecuulformule of een structuurformule. Molecuulformule. De molecuulformule geeft het aantal van elke atoomsoort in een molecuul weer. Voorbeelden De molecuulformule van ammoniak is NH 3. De molecuulformule van methaan is CH De hoeken tussen naburige H/C-atomen bedragen dus ca. 109°. 1.3.Naamgevin De namen van onverzadigde, niet-vertakte acyclische koolwaterstoffen met zowel dubbele als drievoudige bindingen, worden gevormd door de uitgang -aan van de naam van het overeenkomstige verzadigde koolwaterstof respectivelijk te vervangen door -eenyn , -adieenyn, -eendiyn, enz Arial Times New Roman Verdana Wingdings Comic Sans MS Rekenen in de chemie -herhaling 1_Rekenen in de chemie -herhaling 3.4 Het kloppend maken van reactievergelijkingen Begrippen Stappenschema Wat je moet weten Koolstofchemie-HAVO.docx 5 H 3 C C H C H CH 3 OH OH HC CC H C H C H CH H C 3 CH Br H 3 C CH CH 2 CH CH 2 CH 3 C H H H 3 C CH 3 Opgave 6 Isomerie (2) 1 Geef de structuurformules en de namen van de vijf isomere koolwaterstoffen met de molecuulformule C 4 H 8. 2 Leg uit of het kookpunt van butaan hoger of lager dan dat van methaan zal zijn. 3 Leg uit of het kookpunt van butaan hoger of lager dan

Waarom de rare molecuulformule voor azijnzuur - GoeieVraa

De lijst CO 2-emissiefactoren is per categorie of als totale lijst te bekijken. De lijst CO 2-emissiefactoren is zelf geen instrument om CO 2-uitstoot te berekenen, maar heeft als doel eenduidige basiscijfers te leveren voor CO 2-instrumenten.Bij Instrumenten is een overzicht van rekentools te vinden, die gebruik maken van de lijst CO 2-emissiefactoren.. Hiermee kan eenvoudig de CO 2-footprint. methaan+zuurstof=koolstofdioxide+water. geven in een molecuulformule het aantal moluculen aan deze getallen worden coëfficiënt genoemd. CH4(g)+ 2O2(g)--> 2H2O(l) als elke atoomsoort links van de pijl even vaak voorkomt als rechts van de pijl, noem je dat een kloppende reactievergelijking Het belangrijkste verschil tussen alkanen en alkenen is hun chemische structuur; alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen met de algemene molecuulformule van C. n H. 2n + 2 en van alkenen wordt gezegd dat ze een onverzadigde koolwaterstofgroep zijn, aangezien ze een dubbele binding tussen twee koolstofatomen bevatten In een molecuulformule geef je bovendien aan hoeveel van elke atoomsoort in een molecuul voorkomen. De molecuulformule van alcohol is C 2H 6O. Een molecuul alcohol bestaat uit 2 atomen C, 6 atomen H en 1 atoom O. De molecuulformule gebruik je ook als naam voor de stof. niet ontleedbare stoffen ontleedbare stoffen waterstof H 2(g) water H 2O(

Verschil tussen methaan en ethaan Methaan vs Ethaan

De moleculen van methaan en water zijn ongeveer even zwaar in stalen cilinders en bundels: methaan 2.5, 3.5, 4.5 en 5.5 Eigenschappen: zie Veiligheids Informatie Blad 1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar = 0,631 m Methaan (CH 4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen Bij de reactie tussen crotylchloride en kaliloog ontstaat een alkenol (onverzadigd alkohol) met de structuurformule CH 3― CH=CH― 2 OH. 04 Geef de vergelijking van deze reactie Verbranding van but-2-een C 4 H 8 + 6 O 2 → 4 CO 2 + 4 H 2 O Opgave 10 .22 Naam en eigenschappen alkynen 4 Hex Opgave 10.23 Oefenen met naamgeving 1 a. ethyn buta -1,2,3 trieen b Een molecuulformule geeft alleen een opsomming van de atomen in een molecuul, maar om weer te geven hoe die atomen met elkaar verbonden zijn, wordt een structuurformule gebruikt. Een structuurformule is een schema waarin alle atomen staan waaruit het molecuul bestaat en de verbindingen tussen die atomen Molecuulformule honing. honing per 100 gram resp. 377 en 322 kcal bedraagt, honingblaas van de bij, waar het wordt toegevoegd molecuulformule, de structuurformules zijn echter Genoemd disaccharide of we1 tweevoudige suiker kan verschillend. eerst na splitsing in druive- en vruchtesuiker in d Bijenwas is een vettige stof die door sommige soorten bijen wordt geproduceerd en waaruit zij de wanden. Wim voegt aan het mengsel in zijn bekerglas alcohol toe. Als de stof CH3Cl in water terecht komt kunnen de stoffen methanol en methaanzuur gevormd worden. c. Geef de molecuulformule van methanol. d. Teken de structuurformule van methaanzuur De eenvoudigste carbonzuren zijn mierenzuur of methaanzuur (HCOOH) en azijnzuur of ethaanzuur (CH 3 COOH)

Als een stof van de ene naar de andere fase gaat, vindt een faseovergang plaats. Deze faseovergangen hebben een naam. b. Noteer de juiste namen bij de nummers 1 t/m 6 uit de figuur hiernaast. Iris verwarmt water in een ouderwetse fluitketel, zie figuur 2. Als Iris een spiegeltje vlakbij de uitgang van de tuit houdt, ziet z d Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van benzine. e Geef de reactievergelijking voor de ontleding van benzine in de niet-ontleedbare stoffen. Als de motor niet goed is afgesteld, kunnen uitlaatgassen ook het gas koolstofmonooxide bevatten. f Geef de molecuulformule van koolstofmonooxide. g Waarom kunnen de uitlaatgassen. De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan. 152: De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen. Voetnoten. 1 In voorbeeld 3 wordt de reactiewarmte door twee gedeeld. Dit komt omdat in deze reactie twee mol butaangas is betrokken De molecuulformule voor methaangas is CH4. Als een koolwaterstof zoals methaan, maar ook bijvoorbeeld benzine, volledig verbrand wordt dan ontstaan er de zogeheten oxiden van de atomen die in een koolwaterstofmolecuul zitten