Home

Volksinitiatief België

Politieke rechten zoals bindende referenda op volksinitiatief zijn van toepassing op alle niveaus: lokaal (gemeenten), regionaal, federaal. Het woord 'regionaal kan betekenen: kanton, een groep van kantons, groep van gemeenten. In België zou dit betekenen; federaal, regionaal (gewest), provincie en gemeentelijk België is geen dictatuur en evenmin een democratie. België is een particratie. Hoe kunnen we een particratie hertimmeren tot een democratie? De eerste voorwaarde is de invoering van het beslissend referendum op volksinitiatief, op alle niveau's en over alle onderwerpen, zonder uitzondering Een volksinitiatief is de mogelijkheid voor burgers zelf iets op de politieke agenda te zetten. Vaak wordt geëist dat een minimaal aantal mensen dit initiatief ondersteunen

22/02/2019 - We-Gov.be en Meer Democratie vzw starten met de organisatie van eID bevragingen. Daarmee wil ze de inspraakcultuur helpen versterken om op termijn de publieke opinie te winnen voor bindende referenda op volksinitiatief. De Belgische grondwet voorziet momenteel op geen enkel niveau referenda BELGIUM , volksinitiatief CONTRA zwerfvuil en PRO statiegeld voor plastic en metaal drankverpakking op EU-niveau , participeert als Belgische tak van de LET'S DO IT ! WORLD - beweging aan de mondiale WORLD CLEANUP DAY , gepland voor ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 In België geldt als principiële barrière het nietbindend karakter van het referendum op volksinitiatief. In Nederland geldt als principiële barrière het uitsluitend correctief karakter. In België mag het volk dus eigen voorstellen goedkeuren, maar die zijn niet bindend België is geen democratie, maar een particratie. In ons politiek systeem heeft de bevolking niet het laatste woord. Wij zijn verplicht om ons beslissingsrecht af te staan aan verkozenen. Wij hebben niet het recht om zelf direct te beslissen, zelfs niet indien we dat willen. Wij worden dus bevoogd. Een voorbeeld Volksinitiatief - Dit is een referendum waarbij een groep burgers zelf een wetsvoorstel kan schrijven en dat in een referendum aan de bevolking kan voorleggen. Hiervoor dient eerst een bij wet bepaald aantal handtekeningen te worden verzameld. De uitslag is doorgaans bindend

Meer Democratie VZW ziet dit ook als een mogelijkheid om het bindend referendum op volksinitiatief opnieuw op tafel te leggen. Meer Democratie VZW werkt momenteel een concreet voorstel uit om het referendum in te voeren in België, inclusief praktische antwoorden op de grootste bekommernissen zoals de handtekeningen drempel, de objectivering van de vragen en de informatiecampagne Bij volksinitiatief is het laatste woord aan de kiezers door bindend referendum, voor indiv. vrijheid. 1798 Bataafse Republiek naar Frans voorbeeld grondwet 1815 ten gevolge van samenvoeging met België en verheffing van Soevereine Vorst tot Koning, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Om de particratie te doorbreken en de stem van het volk opnieuw meer weerklank te doen krijgen, stelt LDD daarom voor om vormen van directe democratie te introduceren. Bindende referenda op volksinitiatief zijn voor de partij het instrument om de macht terug bij het volk te leggen terwijl de macht van partijen dringend aan banden moet worden gelegd Naast het volksinitiatief zoals dat door de Commissie-Biesheuvel is beschreven, wordt de term «volksinitiatief» in de literatuur ook gehanteerd voor een initiatief van burgers dat rechtstreeks, zonder voorafgaande behandeling door regering of parlement, aan een volksstemming wordt onderworpen. 1 In andere landen die een vorm van volksinitiatief kennen, ziet men dat er afwisselend sprake is van een instrument waarbij een voorstel van kiezers rechtstreeks aan de kiezers wordt. Op zaterdag 15 juni is de eerste editie van Het Volksinitiatief bij Pier 15. Surf & Turf Outdoor met een nieuwe jas! Pier 15 sloeg de handen ineen met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de alternatieve muziekprogrammering in Breda. Het volk neemt het initiatief als protest tegen het magere cultuurbeleid van Breda voor de underground cultuur

Op alle niveaus (CH) - We gov - Wij regering - Nous

 1. De term volksinitiatief komt nog het dichtst bij het voorstel dat voor Nederland is bedacht. Daarbij moeten, om een nationaal referendum te kunnen houden, eerst 600 000 handtekeningen worden.
 2. g over een besluit dat door een overheidsorgaan is genomen (correctief) of wordt overwogen (consultatief). Volksinitiatief is een recht van burger
 3. procedure voor een volksinitiatief kon worden hervormd. In Catalonië, Spanje, is er een aantoonbaar gebrek aan gebedsplaatsen voor moslims en zijn er geen speciaal gebouwde moskeeën in de regio. In maart 2010 waren er ongeveer 195 gebedsplaatsen voor moslims in Catalonië. Het ging hier meestal om kleine, bescheiden gebedsruimten, vaak op de began
 4. Het volksinitiatief is een middel om onderwerpen die in de stad leven op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. i-criteriu
 5. Heidi Geypen (Waste Busters Sint-Job) is het boegbeeld in Brecht. In Schilde is een ploeg actief onder leiding van Jef Helderweert. Hij is tevens coördinator van Let's Do It Belgium, een volksinitiatief contra zwerfvuil en pro statiegeld voor plastic en metaal drankverpakking op EU-niveau
 6. Meer Democratie streeft naar meer democratie. Wij vormen een onafhankelijke, politiek ongebonden burgerbeweging die ijvert voor méér inspraak en dus de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief, zoals dat in Zwitserland al 180 jaar bestaat. Hierdoor kunnen burgers zelf wetten op de politieke agenda zetten en niet-gedragen wetten.
 7. Dit volksinitiatief zet de gemeenteraad aan tot zelf­onderzoek en waarheidsvinding, waarbij ambtenaren en (oud-)bestuurders ook onder ede verhoord kunnen worden

Het referendum en de Belgische Grondwet UITPER

Het volksinitiatief is een middel om onderwerpen die in de stad leven op Deze wetgeving wordt vooral gebruikt in grensgemeenten die veel last hebben van drugstoerisme uit Duitsland en België Het bindend referendum, zeker dat op volksinitiatief zoals in Zwitserland, maakt nog minder kans dan nieuwe verkiezingen. België is geen democratie maar een particratie. De parlementaire democratie is, niet meer of niet minder, een mythe. Het parlement is niet het zwaartepunt van de democratie. Wilfried Dewachter 2001, Leuven ALTERNATIEVEN VOOR EEN REPRESENTATIEDEMOCRATIE. Sinds 1830 kennen wij in België een representatieve democratie. Regelmatig komt er commentaar op dat systeem. De houdbaarheidsdatum van het parlementair systeem zou verstreken zijn. Partijen zouden de echte macht hebben in plaats van parlement of kiezer. Maar af en toe lanceren originele geesten. Van een stop op minaretten tot het toelaten van pesticiden in de landbouw. De Zwitsers kunnen zelfs een referendum op volksinitiatief vragen. En krijgen. Ze hoeven het niet eens af te dwingen. In België is er maar één nationaal referendum geweest in bijna twee eeuwen. Een hondenbrokreferendum. Of was het een plesbicit De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. De commissie bracht op 29 maart 1971 haar eindrapport uit

Hoorcollege Staats- en bestuursrecht week 4 (helemaal bijgewerkt) Vak: Staats- en bestuursrecht (JUR-1STABER) W at is de huidige int erpret atie van artik el 50 van de Grondwet? Da t de leden van de S t aten-Gener aal. het algemeen belang behartigen. Dus niet dat de Sta ten-Gener aal namens het volk moeten. handelen Bindend referendum op volksinitiatief (BROV) Merk echter op dat de meeste belgicisten zich niet voor de directe democratie (bindend referendum op volksinitiatief, BROV) in het algemeen uitspreken, en zelfs niet concreet voor het referendum over de splitsing. België is het referendum nooit genegen geweest. Het enige referendum dat dit land ooit. België lijdt vooral onder een democratisch deficit: Zwitserland organiseert referenda op volksinitiatief waardoor communautaire twisten konden vermeden worden. De Belgische taalgrens is politiek, die van de [Zwitserse] Confederatie is het resultaat van de keuze van de bevolkingen

Volksraadpleging - Wikipedi

België verkeert in een crisis, hervormingen zijn broodnodig ! Wat wordt het morgen? - Het initiatiefrecht en het recht op bindend referendum op volksinitiatief - Occasionele burgerpanels - Eerbiedigen van de menselijke waarden en het Algemeen Belang - . TOEVOEGSEL Een volksinitiatief, waarbij burgergroepen met voldoende handtekeningen een referendum kunnen krijgen over eigen voorstellen, wordt door het parlement niet toegestaan. De staat blijft zo de agenda bepalen; burgers kunnen alleen een wetsvoorstel tegenhouden of opschorten en daarna is Den Haag weer aan zet

Persconferentie : Referenda verboden in België

 1. Bindend referendum op volksinitiatief. Daarna kunnen alle verkozen mandatarissen (in België ongeveer 14000 mandatarissen) stemmen op de voorgestelde wet. Om dit mogelijk te maken dient een app ontworpen te worden, want dit dient om praktische redenen electronisch uitgevoerd worden
 2. H et opiniestuk van de hand van professor Biscop in de Morgen van 24 december maakt me kwaad. In eerste instantie omdat het hele veiligheidsbeleid wordt gereduceerd tot aankopen voor het leger. Alsof veiligheid en vrede niet veeleer het resultaat zijn van een complex geheel van vredeshandhaving, conflictpreventie en vredesopbouw, civiel crisismanagement, ontwikkelingshulp, het tegengaan van.
 3. atie-wet . Wie 'aanzet tot discri
 4. Vandaag (13 december 2018) verscheen het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van VVD'er Johan Remkes: 'Lage drempels, hoge dijken: democratie en rechtsstaat in balans'. Meer Democratie steunt de algemene conclusie van de staatscommissie dat het politieke bestel te weinig democratisch is en een update nodig heeft
 5. Oude bekende Abou Jahjah (foto), voormalig voorzitter van de Arabisch- Europese Liga, meent dat toestanden zoals in Egypte en Tunesië ooit werkelijkheid z..
 6. Populisme in Vlaanderen. Het populisme lijkt in opmars in Europa. Zelfs in landen die door velen als tolerant worden beschouwd, zoals Nederland, Zweden en Finland, behaalden populistische leiders in de afgelopen twee jaar verkiezingsoverwinningen met een discours gericht tegen de heersende politieke elite, immigratie en de Europese Unie

Deze samenleving is van ons allen. Wij burgers kunnen wel degelijk meebeslissen over onze samenleving. Het onmisbare instrument daartoe is het Bindend Referendum op Burgerinitiatief. Zwitserland bezit momenteel het best uitgebouwde referendumsysteem. Wanneer in de Belgische Grondwet het Bindend Referendum op Volksinitiatief zal opgenomen zijn, zal dit de rest van Europa tot voorbeeld strekken België is een particratie. We worden verondersteld te denken dat België een democratisch land is. We hebben immers verkiezingen waarin we de juiste personen mogen kiezen, middenveldorganisaties die ons kunnen verdedigen en de media die de argumenten tussen partijen mooi uiteenzetten

LET'S DO IT ! BELGIUM , volksinitiatief voor statiegeld op

 1. g
 2. De grondwet maakt een volksinitiatief mogelijk en erkent de rol van het middenveld. En de grondwet erkent het recht van lidstaten om zich uit de Unie terug te trekken.Tot slot Belgische troepen blijft uitgesloten.Voor een land als België is dit een ambitieus programma
 3. stens 150.000 inwoners van Belgie kan het Federaal Parlement een referendum organiseren
 4. g biedt de Gewesten de mogelijkheid om wetgevende initiatieven te nemen op dat terrein en om referenda in te voeren op hun niveau. Nu moet men de Gewesten er ook nog toe brengen dat inderdaad te doen
 5. HLN - Het Laatste Nieuws - Volg het nieuws op de nr1 nieuwssite in België, HLN.be brengt je het allerlaatste nieuws 24/24 en 7/7, uit binnen - en buitenland, evenals dichtbij met nieuws uit je.
 6. Vijf jaar later draait Abou Jahjah mee in Het Volksinitiatief, een linkse, maar ook in België trok twee zondagen geleden een betoging door de straten waartoe was opgeroepen via Facebook

België dient geannexeerd te worden hfakker | 03-06-12 | 11:12. Leer 'ns lezen, dit gaat niet over België maar over dat hier misschien na de verkiezingen door de verdeeldheid van de partijen ook wel 'ns zo'n lange regeringsvorming tot de mogelijkheden behoort, net zoals dat toen de laatste keer bij de Belgen 't geval was Volksinitiatief. Het volksinitiatief gaat een stapje verder. Hiermee kan de burger een eigen voorstel op de agenda van de raad zetten. De gemeenteraad kan positief of negatief besluiten over het voorstel. Dat laatste houdt in dat de gemeenteraad het voorstel afwijst of er anders over besluit Het quotum is begonnen vanuit een volksinitiatief. Een aantal inwoners van Amsterdam is een petitie gestart om het aantal toeristen dat in de stad overnacht terug te dringen Democratie.Nu vormde een onafhankelijke, politiek ongebonden Vlaamse burgerbeweging die ijvert voor de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Meer Democratie Wij willen een bloeiende democratie 3.0 in Vlaanderen, België en Europa: government of the people, by the people and for the people

Zwitserse burgers kunnen in maart 2021 stemmen over het islamofobe volksinitiatief 'Ja tegen het verbod op gezichtsbedekking'. Het hoofddoel is een nieuwe stigmatiseringscampagne tegen de moslimbevolking. Dit initiatief, gesteund door de Volkspartij SVP/UDC en een meerderheid van de centrumgroep (PDC, PBD en PEV) werd in 2017 ingediend door de commissie Egerkingen (die in 2008 al het [ België. Verkiezingen 2018; Maatschappelijk; Politiek; Zwitserse burgers kunnen in maart 2021 stemmen over het islamofobe volksinitiatief 'Ja tegen... Read More. Doe mee met de SAP. Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP. gepubliceerde artikelen In België is het petitierecht grondwettelijk vastgelegd. In het bijzonder is het indienen van petities of verzoekschriften in Vlaanderen goed uitgewerkt. De meest succesvolle petitie bij het Vlaams Parlement werd begin 2005 ingediend door Maartje De Meulder van het Doof Actie Front, met als vraag de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal Geen Olijfboomcoalitie in Vlaanderen Na de federale verkiezingen van 10 juni dit jaar zit politiek links in Vlaanderen in zak en as. Sp.a en Groen! behaalden samen nog geen vierde van de Vlaamse stemmen. Beide partijen hebben voor dit resultaat de hand in eigen boezem gestoken en zijn aan het herbronnen. Dat er nog niet is opgeroepen om de linkse krachten te bundelen kan betekenen dat de.

Soorten referenda. Er zijn vele soorten referenda die elk hun voor- en nadelen hebben. Zo kan het initiatief van een referendum bij de burgers of de overheid liggen. Referenda kunnen gaan over het terugdraaien van een overheidsbeslissing of over een initiatief van de burgers Ik kan me maar één geëngageerd volksinitiatief herinneren dat ooit zo veel mensen wist te mobiliseren. In 1996 stapten 300.000 mensen uit heel België mee in de Witte Mars Europa van de mensen, niet van de centen. Drie. Europees sociale rechten versterken in plaats van ontmantelen. We voeren het non-regressie beginsel in: er komen alleen Europese maatregelen die voor sociale, democratische of ecologische vooruitgang zorgen. We willen gelijk loon voor gelijk werk een rol. In landen als België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland worden moslims, en vooral moslimvrouwen, gediscrimineerd op de arbeidsmarkt vanwege het dragen van bepaalde kleding, of van symbolen van hun godsdienst of levensbeschouwing. discriminatie op de arbeidsmarKt Demonstratie in Genk (België), maart 2011

Witte Werf van december 2000

De Staatscommissie-Ruijs de Beerenbrouck werd op 29 december 1918 ingesteld door het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck. De commissie hield zich bezig met mogelijke verandering van de Grondwet ten aanzien van de troonopvolging, de Staten-Generaal (met name de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer), het volksinitiatief, het referendum en de instelling van nieuwe publiekrechterlijke lichamen Op 24 september 2000 publiceerde de Volkskrant, waarschijnlijk de invloedrijkste krant van Nederland, een kritisch en suggestief artikel over het de volgende dag in Zwitserland te houden referendum op volksinitiatief, dat een maximum wilde stellen aan het aantal in Zwitserland verblijvende buitenlanders (dat, onder meer vanwege de diep verankerde humanitaire traditie alsmede de bloeiende.

PRO Lommel. 27 likes. PRO is een burgerlobby. Het is een koepel van lokale burgerpartijen die politiek onafhankelijk zijn en voluit voor inspraak gaan. Wij laten ons programma voornamelijk bepalen.. Als het volksinitiatief eenmaal gerealiseerd is, dan zou het ook mogelijk zijn om een referendum aan te vragen over de invoering van het basisinkomen. In Zwitserland is dat binnenkort al zover: in september 2013 diende een burgergroep ruim voldoende handtekeningen in voor een referendum over invoering van een basisinkomen in de Zwitserse grondwet Toch blijft, vanuit België bekeken, Op 30 november 2008 bijvoorbeeld hebben de Zwitserse burgers tegen het advies van regering en parlement in een volksinitiatief goedgekeurd dat de onverjaarbaarheid van handelingen van kinderpornografie in de grondwet opneemt

Het volksinitiatief werd ingevoerd in 1891: wie in Zwitserland honderdduizend handtekeningen inzamelt, Aantal doden in overstroomde gebieden Duitsland en België boven de honderd. 6 Live: Ziekenhuizen scherpen maatregelen aan • Tweede prik AstraZeneca kan worden geruild voor Pfizer. [→Lat. refero, terugbrengen, voorstellen], o. (-s, referenda), stemming waaraan alle leden van een gemeenschap deelnemen: deze zaak zal bij uitgemaakt worden; volksstemming, door de kiesgerechtigde bevolking over een door de staatsorganen genomen of te nemen maatregel: een houden. (e) Men spreekt van een volksinitiatief wanneer een stemming door de kiesgerechtigden kan worden gehouden om aan.

Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk

 1. 181 173 Referendum en volksinitiatief in Zwitserland, diss.jur. door Jacobus Cort van der Linden, opgedragen aan zijn ouders. Leiden, 1908 1 deel 182 174-176 Ingekomen exemplaren van boeken geschreven door zijn zoon Rudolph Adriaan Damas. 1924, 1928 en 1929 3 dele
 2. Het gebruik van kooien in de veehouderij moet in de Europese Unie tegen 2027 zijn afgeschaft, heeft het Europees Parlement gezegd. Als reactie op het Europees burgerinitiatief (ECI) End the Cage Era, roept het Europees Parlement de Europese Commissie nu op wetgevingsvoorstellen in te dienen om het gebruik van kooien in de veeteelt in de EU te verbieden
 3. Nog nauwelijks toeristen in Amsterdam, maar discussie massatoerisme laait op. Marieke Kesteloo. binnenlandredacteur. Hoewel de Nederlandse grenzen sinds 15 juni voor veel Europese landen weer.
 4. het volksinitiatief nonsens waren. Sindsdien heb ik mij erin verdiept en nu wil ik mijn excuses aanbieden aan deze studenten. Directe democratie is de waakhond van de (in België ongeveer 14000 mandatarissen) stemmen op de voorgestelde wet. Om dit mogelijk te maken dient een app ontworpen te worden, want di
 5. België heeft in vergelijking een veel eenvoudigere staatsstructuur. Maar ik denk dat je daarvoor wel een tijdje eerst in Zwitserland moet wonen voor je dat gaat beseffen. zaken de beschikking over het bindende referendumsysteem op volksinitiatief
 6. ge

Directe democratie - Wikipedi

Een Volksinitiatief zoals in Zwitserland bestaat niet in de Scandinavische landen. Vandaag om 06:59 Corona verhinderde vierduizend kankerdiagnoses in België in 202 Geschiedenis. Vivant is ontstaan uit de politieke partij BANAAN, die in 1995 aan de verkiezingen deelnam. Het (vnl. economische) gedachtegoed van Vivant is gebaseerd op het boek NV België: verslag aan de aandeelhouders, dat voorzitter Duchâtelet schreef in 1994.Daarnaast werden individuele vrijheid en een sterke sociale zekerheid in een context van vrije markteconomie als centrale thema's.

Nageltjes kritisch-satirische kijk op de dagelijkse

België is een consensus democratie, waardoor niet altijd het meerderheidsmodel van toepassing is. De heterogene samenleving van België bestaat uit twee belangrijke taalgroepen, waarvan de Franstalige in de minderheid zijn, en om vreedzame co-existentie te verzekeren, kan zij niet structureel buiten de besluitvorming worden gehouden S.W. Couwenberg Een kritische evaluatie De westerse democratie is de staatkundige expressie van het westers-liberale project der moderniteit en deelt dan ook in de universele pretenties van dit project. In de ideologische strijd tussen Oost en West is zij van westerse zijde ten voorbeeld gesteld tegenover de superieure pretenties van de socialistische democratie in de [ België, maar voor mijn werk moet ik veel in Culemborg zijn. Eerst heb ik geprobeerd een deal te sluiten met een hotelketen, maar dat lukte niet het was een prachtig volksinitiatief. dezelfde dag nog ging ik terug naar de fiets om hem hier en daar nog even bij te punten in roze. het was even na vijven

Samenvatting, Constitutioneel Recht, Beginselen

En ja, 'mocht België ophouden te bestaan, zal Brussel klaarstaan om zelf onafhankelijk te worden, zoals andere kleine staten: Liechtenstein en Monaco, bijvoorbeeld.' (bladzijde 89) Wie na die drie visioenen nog niet hikkend van het lachen naast zijn stoel ligt, die moet nog een delirium van 50 bladzijden verstouwen, het manifest van de nieuwe meerderheid, een woordenbrij waar geen touw. Het volksinitiatief bestaat sinds 1891. België of Oostenrijk. Het is echter redelijk om aan te nemen dat de institutionele dwang in de richting van consensus-bevorderende procedures in Zwitserland bijzonder sterk is vanwege de latente functies van het referendum.. België voor beginners : wegwijs in het Belgisch labyrint. De auteurs bespreken binnen- en buitenlandse ervaringen met bindende referenda op volksinitiatief en zetten - vaak verrassende - bakens uit voor een maatschappij van vrije, betrokken burgers

Het aantal ministers in België Agenda : petitie voor referenda in Vlaanderen. Sinds de zesde staatshervorming mogen de Gewesten de regels bepalen voor consultatieve referenda over gewestelijke themas. De Democrati.Nu organiseert een petitie voor de invoering van referenda op volksinitiatief volksinitiatief, het referendum en de vakbeweging. Vormen van (directe) democratie die de macht van gewone mensen kunnen vergroten ten toppen in Nederland en België. Een aanzienlijk lagere opkomst dan bij welke verkiezing dan ook. Bovendien is er in zijn ogen sprake van ee

Het verval van Fort Europa. De Europese Commissie en andere EU-instellingen zijn bolwerken van oude machtspolitiek, lobbyisme en belangenvermenging - in België toonde een opiniepeiling aan dat een absolute meerderheid voor directe democratie voorhnden is (51% pro, 21% contra; La Libre Belgique 29/4/92). Een recenter onderzoek (Le Soir 30/3/1996) toonde aan dat 67% van de bevolking (versus 15% tegenstanders) een referendum wenste over het Europees Verdrag (Maastricht II) België. In 1995 werd de militaire dienst in België afgeschaft . Bosnië-Herzegovina. Met de introductie van een verenigd leger in Bosnië en Herzegovina werd de algemene dienstplicht op 1 januari 2006 opgeheven. Brazilië. Volgens federale wet nr. 4375 is er een algemene verplichte militaire dienst voor mannelijke burgers in België en Duitsland. Spanje daarentegen is formeel gesproken geen federatie. De bestaat ook iets van een volksinitiatief: 500.000 burgers kunnen het initiatief nemen tot het indienen van een wetsvoorstel, waarop het Huis binnen vijftien dagen moet reageren Het Graf van de Onbekende Soldaat in Warschau is te vinden in een restant van het Saksische Paleis, dat ooit het Poolse ministerie van Oorlog huisvestte. Het is gewijd aan alle soldaten die een naamloos einde vonden in de strijd voor het vaderland en werd in 1925 opgericht ter ere van de strijders in de Eerste Wereldoorlog en de Pools-Russische Oorlog

Populisme in Vlaanderen - SamPo

volksinitiatief. Berichten Amsterdamse burgers hebben meer macht dankzij lokaal referendum 5 februari 2018 robvellekoop Reacties uitgeschakeld voor Amsterdamse burgers hebben meer macht dankzij lokaal referendum De peilingen wijzen er echter op dat de meesten van de ongeveer vijf miljoen stemgerechtigden tegen het volksinitiatief zullen stemmen. Meer dan 70 procent zou het voorstel volgens het. Hij is tevens coördinator van Let's Do It Belgium, een volksinitiatief contra zwerfvuil en pro statiegeld voor plastic en metaal drankverpakking op EU-niveau Al twee op de drie Vlaamse gemeenten eisen dat de Vlaamse regering statiegeld invoert op blikjes en plastic flessen Het gebruik van kooien in de veehouderij moet in de Europese Unie tegen 2027 zijn afgeschaft, heeft het Europees Parlement gezegd. Als reactie op het Europees burgerinitiatief (ECI) End the Cage Era/Stop de kooien, roept het Europees Parlement de Europese Commissie nu op wetgevingsvoorstellen in te dienen om het gebruik van kooien in de veeteelt in de EU te verbieden Dit brengt ons onmiddellijk terug naar de problematiek van de progressieve frontvorming. Wallonië is niet alleen een recent idee, het is nog in de maak en vergeleken bij wat het was toen in de jaren '60 de MPW ontstond, kan men zelfs zeggen dat er van nul moet herbegonnen worden. VMT-archief

Met een volksinitiatief kunt u een eigen voorstel op de agenda van de raad zetten. Hiervoor zijn 1.200 handtekeningen nodig. De gemeenteraad kan positief of negatief besluiten over het voorstel. Dat laatste houdt in dat de gemeenteraad het voorstel afwijst of er anders over besluit Volksinitiatief In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de Commissie-Biesheuvel het volksinitiatief voor het eerst in Nederland op een vrij gedetailleerde wijze uitgewerkt. Nap, W. van der Woude, Federale, deelstatelijke en gemeentelijk referenda. Het referendum in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland,. Bij de laatste zoektocht stuitte ik op de Belgische politieke partij ProDemo. Een partij voor een directe democratie. De laatste active items zijn uit 2005, maar het is toch zinvol om eens een bezoekje te brengen aan de website van ProDemo. Zij zijn ook voor een onvoorwaardelijk basisinkomen S oja, vijftig jaar geleden vrijwel onbekend in Brazilië, is vandaag 's lands belangrijkste exportproduct. De Amerikaanse glyfosaat-rechtszaken tegen Monsanto bedreigen het Braziliaanse sojasprookje echter. Zonder glyfosaat is sojateelt niet mogelijk, zei de Braziliaanse minister van Landbouw Blairo Maggi onlangs In buurland België - waar slechts één keer een referendum is gehouden - stemde in 1950 bij een opkomst van 93 procent 57,68 procent vóór de terugkeer van koning Leopold III

Notitie - Volksinitiatief en burgerinitiatief

Geef de kiezer het recht op amendement, net als een parlementariër dat heeft. Met deze variant van het volksinitiatief wordt de kiezer nog serieuzer genomen als gesprekspartner. In Zwitserland, Ierland en deelstaten van Duitsland en Amerika zijn hier al varianten op. Ze hebben daar niet voor niets als bijnaam: 'constructieve referenda' Mijn sollicitatie In mei 2018 werd bekend gemaakt dat er onvoldoende geschikte kandidaten waren voor de voordracht aan de gemeenteraad. Daarom werd de termijn verlengd. Toen besloot ik mij kandidaat te stellen. Het verbaasde me weinig dat er geen uitnodiging kwam voor een gesprek, want ik ben een man. Overigens begrijp ik de geheimhouding wel: Lees Verkiezing burgemeester [2018] verde WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Vivant is een Belgische politieke partij en een organisatie (beweging & partij), in 1997 opgericht door Roland Duchâtelet, bedrijfsleider van het micro-elektronicabedrijf Melexis.. Geschiedenis [bewerken | bron bewerken]. Vivant is ontstaan uit de politieke partij BANAAN, die in 1995 aan de verkiezingen deelnam

Zwitsers stemmen tegen het basisinkomen. De Zwitsers hebben met een grote meerderheid de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke inwoner afgewezen. Bij de wereldwijd eerste. Kleine partijen leggen zich neer bij nieuwe kiesregels Geert Lambert (Spirit): 'Wij willen geen democratie la Dedecker' Exclusief voor abonnees door 16 juli 2005, 0:0 De politieke actiegroep Meer Democratie begint een actie om de opvolger van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan via verkiezingen te laten selecteren