Home

Obligatie kenmerken

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van obligaties

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van obligaties? Uitgever De uitgever kan een staat zijn (we spreken dan van 'staatslening' of een 'staatsobligatie'), of een bedrijf (we spreken dan van een bedrijfsobligatie of een 'corporate' obligatie). Het is hoofdzakelijk de kwaliteit van de uitgever die de veiligheid van een obligatie bepaalt Uw obligaties zijn meteen na aankoop rentedragend De vastgoedobligatie wordt elke (nieuwe) maand op de eerste dag van de maand geplaatst. Wanneer uw inschrijving voor de 20ste dag van de maand is geaccepteerd, dan is uw obligatie op de eerste dag van de volgende maand meteen rentedragend. De couponrente wordt twee maal per jaar aan u uitgekeer Obligaties, in welke vorm dan ook, hebben een aantal gezamenlijke kenmerken, te weten: Nominale waarde; Couponrente of rentevergoeding; De coupondatum; De gemiddelde (resterende) looptijd; Het (effectief) rendement; Renterisico; Herbeleggingsrisico; Het debiteurenrisico Kenmerken van de obligatie. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de 6,5% gesecureerde Obligaties CE Credit Management Invest 1? De Obligaties zijn met zakelijke zekerheid gedekt door middel van debiteurenportefeuilles. Ten behoeve van de Obligatiehouders is er een eerste pandrecht gevestigd op deze portefeuilles

Kenmerken van een obligatie Een obligatie geldt meestal voor een vooraf bepaalde periode (de looptijd). In ruil voor uw geldlening ontvangt u van de uitgevende instelling periodiek (meestal jaarlijks) een rente, de coupon genoemd. Meestal is de coupon een vaste rente, maar er zijn ook instellingen die obligaties met een variabele rente uitgeven Kenmerken obligaties Obligaties die verhandelbaar zijn op de beurs, zijn altijd obligaties aan toonder. De volgende kenmerken van obligaties moet u minimaal bekend mee zijn: naam van de uitgever (soorten uitgevers toegelicht

Wat zijn obligaties? Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door bedrijven of overheden. Als je een obligatie koopt, leen je geld uit aan een onderneming of een overheid. Meestal ontvang je als obligatiehouder een vergoeding in de vorm van 'couponrente' Ook al worden zowel aandelen als obligaties op de beurs gekocht en verkocht, toch is er een duidelijk verschil te zien in hun koersbewegingen. Bij obligaties zijn dit soort schommelingen vooral afhankelijk van de rentestanden. Als de rente in z'n algemeenheid stijgt, dan daalt de koers van een obligatie. Ook het omgekeerde is het geval Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Door giraal effectenverkeer is niet elke obligatie werkelijk in fysiek papier vertegenwoordigd. De oorspronkelijke vorm van een obligatie was echter wel een papier, Dat is volgens analist Jose Garcia-Zarate van Morningstar een obligatie die uitgegeven wordt door een overheid, bedrijf of supra-nationale organisatie - ofwel een partij die doelen onderschrijft die uitstijgen boven het nationale belang. Zij schrijven die groene obligaties uitsluitend uit om klimaat- of milieuprojecten te financieren

Hierdoor is een obligatie een aandeel met een vast inkomen. Wanneer de obligatie afloopt, zult u uw initiële investering terugkrijgen. De dag dat u deze terugkrijgt, heet de vervaldatum. Obligaties hebben diverse vervaldata - u kunt een obligatie kopen die binnen een jaar afloopt of een die pas na 30 jaar vervalt Dit komt vooral bij obligaties voor. Wanneer uw obligatie eindigt en u het geld daarvan terugkrijgt bestaat het risico dat u dit niet opnieuw in een obligatie met vergelijkbare kenmerken kunt beleggen. Vergelijkbare kenmerken zijn bijvoorbeeld dezelfde of bijna dezelfde kredietwaardigheid, looptijd en rente kenmerken van aandelen en obligaties. Ze hebben soms een vaste looptijd en kunnen dan op einddatum soms een hoofdsomgarantie geven (net als obligaties), maar soms ook niet zodat zij weer beter vergelijkbaar zijn met een belegging in aandelen. Tijdens de looptijd geldt de hoofdsomgarantie doorgaans niet. Som Kenmerken van obligaties. Het beleggen in obligaties betekent eigenlijk het uitlenen van geld aan geldvragers zoals de Nederlandse Staat. Het bedrag dat de belegger uitleent, wordt (als het goed is) op de afloopdatum terugbetaald. Dit bedrag, dat op de obligatie gedrukt staat, wordt de nominale waarde genoemd

Kenmerken obligatie Vermogensbeheer Pr

Bij sommige kenmerken staat hieronder aangegeven dat NL Zorgobligaties daaraan 'waar mogelijk' dienen te voldoen. Indien bepaalde NL Zorgobligaties niet aan dergelijke kenmerken kunnen voldoen, dient dat te worden vermeld in het bijbehorende prospectus, met vermelding van de reden daarvoor. Voor overige kenmerken geldt een dergelijk 'voldo Het risico van een obligatie hangt vooral van drie kenmerken af. De kredietwaardigheid van de uitgevende instelling (overheid of bedrijf). Dit bepaalt hoe waarschijnlijk het is dat aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) wordt voldaan

obligaties - Sparen en beleggen

Obligaties: Wat zijn het en welke soorten zijn er

 1. Beurs: wat is het verschil tussen aandelen en obligaties? In de wereld van beleggingen zijn aandelen en obligaties vertrouwde begrippen. Maar sinds de beurscrisis van eind 2008 hebben deze twee begrippen ook meer en meer bekendheid gekregen bij niet-specialisten
 2. Simpel gezegd kunnen obligaties worden omschreven als leningen die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven. Als obligatiehouder leent u geld aan de overheid of een bedrijf en in ruil daarvoor ontvangt u een schuldbewijs. Een obligatie maakt u, in tegenstelling tot aandelen, geen mede-eigenaar van de uitgevende instelling
 3. Een nulcouponobligatie, zero coupon bond of bullet is een obligatie zonder coupons, die dus geen interest uitbetaalt. De houder van een nulcouponobligatie heeft het recht om één enkele uitbetaling te ontvangen, gewoonlijk een vooraf gespecificeerde som geld op een nader gespecificeerd moment in de toekomst - dat gewoonlijk samenvalt met de einddatum van de obligatie
 4. De koers van een obligatie is sterk afhankelijk van de hoogte van de rente. U kan er van uitgaan dat als de kapitaalmarktrente stijgt, de beurskoers van de obligatie daalt en omgekeerd. In het algemeen zijn obligaties met een lange looptijd gevoeliger voor schommelingen in de rente dan obligaties met een korte looptijd
 5. Kenmerken van Agency Obligaties. Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van agentschapsobligaties: Laag risico: obligaties van agentschappen worden als zeer veilig beschouwd en hebben doorgaans een hoge kredietwaardigheid. volledigheid en binnen de gestelde termijnen
 6. Een obligatie die 8% rente uitkeert, klinkt heel aantrekkelijk als u maar 0,1% op uw spaarrekening krijgt. Maar klinkt dit niet te mooi om waar te zijn? 8% valt gemiddeld te behalen op aandelen op de (hele) lange termijn. Maar waar zit het risico dan..

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen Wanneer de verwachte inflatie stijgt eisen beleggers een hoger effectief rendement, hetgeen betekent dat ze lagere koersen voor obligaties willen betalen. De koersvorming van converteerbare obligaties vertoont zowel kenmerken van de koersvorming bij gewone obligaties als van de koersvorming van aandelen De MKB-obligaties zijn beperkt verhandelbaar Verwezenlijking van deze en andere risico's kan ertoe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen

Anders gezegd: minder risicovolle obligaties geven een lager rendement of interest. Het totale bedrag van een obligatie wordt de hoofdsom genoemd. Dit bedrag wordt verdeeld in coupures, zodat de obligatie makkelijker verhandelbaar wordt. De koper van coupures krijgt in ruil voor zijn investering een vaste rente in de vorm van coupons De uitgevende instelling biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om te participeren in de achtergestelde Obligatielening met de volgende kenmerken: Kerngegevens op een rij. Uitgevende instelling: Houseboats Invest B.V. Hoofdsom Obligatielening: Opvolgende fases tot een totaal bedrag van EURO 5.000.000; Rente: 7,0% op jaarbasi

Kenmerken van de obligatie - CECMIF

Obligaties - Sparen en beleggen

Obligaties - ABN AMR

In eerste aanleg vertoont een converteerbare obligatielening alle kenmerken van een gewone obligatielening. Immers: ook bij een converteerbare obligatielening wordt er couponrente vergoed en aan het eind van de looptijd hebben de obligatiehouders het recht om afgelost te worden en hun geld terug te krijgen Dutch Clean Tech is een snelgroeiend en 100% Nederlands familiebedrijf. Beleg in duurzame obligaties met 7% vast rendement en sterke dekking. De belangrijkste kenmerken: 7% vast rendement p.j. Een looptijd van 7 jaar. Deelname vanaf €100.000. G een beheer / emissiekosten. Sterke dekkingsgraad Hoe werkt een converteerbare obligatie? De basis is gelijkt aan een 'gewone' obligatie.Echter heb je bij een converteerbare obligatie een extra optie. Dit houdt in dat u de obligatie ook kan omzetten in bijvoorbeeld aandelen.Het aantal aandelen dat u kunt krijgen bij een converteerbare obligatie staat wel op voorhand vast

Er bestaan ook CoCo's, contingent converteerbare obligaties, deze hebben namelijk hybride effecten (ze vertonen kenmerken van zowel aandelen als obligaties). Met name banken maken hiervan gebruik. Coco's worden verplicht omgezet in eigen vermogen wanneer banken een herkapitalisatie nodig hebben, zodoende verkleinen ze de kans dat een bank in financiële problemen raakt Groene obligaties zijn een snel groeiende nieuwe beleggingscategorie. Morningstar legt uit wat de kenmerken zijn, en waarom het risico hoger kan zijn dan bij conventionele obligaties. Duurzaam beleggen is tegenwoordig een eitje - als het over aandelen gaat tenminste. Omdat steeds meer mensen voor. obligatie, een aandeel of een Derivaat) inhoudt en wat daarvan de eigenschappen zijn. Hierover zijn vele brochures en handboeken geschreven en u kunt ook deskundigen raadplegen of een cursus volgen. Een samenvatting van de belangrijkste kenmerken en risico's van verschillende soorten Financiële Instrumenten vindt u hieronder Een obligatie wordt uitgegeven door de partij als lening. De koper van de obligatie, gebruikt deze als investering en heeft recht op rente en terugbetaling. Rente. Bij de vraag 'wat is een obligatie?' is rente één van de belangrijkste kenmerken. De rente en looptijd worden vooraf besproken Ondanks de verschillen zijn er een aantal kenmerken die in alle offensieve profielen terug komen. Aandelen worden relatief als meer risicovol beschouwd dan obligaties. Daarom bestaat een offensief profiel voor het grootste deel uit aandelen, aangevuld met obligaties. Bij sommige banken en vermogensbeheerders kun je nog een stapje verder gaan

Wat zijn obligaties? - BeursEffecte

Kenmerken van een gevallen engel. Gevallen engelen gemiddelde hogere prijsvolatiliteit. Vóór een verwachte verlaging worden ze meestal in bulk door de markt verkocht. Na de verlaging stijgen de prijzen vaak omdat veel beleggers zich haasten om deze obligaties voor speculatieve doeleinden te kopen In dit artikel hebben we de kenmerken van converteerbare obligaties begrepen. In ons volgende artikel zullen we aandelenopties 'in the money' berekenen. Tot dan, gelukkig leren! Aanbevolen cursussen. Kredietonderzoek van farmaceutische sectorcursussen; Training over kredietonderzoek van Shopper Stop; Programma op CFA-calculato Wat zijn converteerbare obligaties? Converteerbare obligaties, ook wel convertibles genoemd, zijn leningen die tegen een bepaalde koers kunnen worden omgewisseld tegen aandelen. Convertibles worden als financieringsmiddel uitgegeven door banken of bedrijven. Convertibles houdt het midden tussen een aandeel en een obligatie, vergelijkbaar met een preferent aandeel Een converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als een aandeel. Voor de risico's wordt derhalve verwezen naar de risico's die zijn verbonden aan deze effecten. Reverse exchangeable bonds De reverse exchangeable bond is een bijzondere obligatievorm

Wat zijn obligaties? - ING - Belegge

Nieuwe obligatielening Windpark Krammer! Update 28 mei 2021 Om 10:00 uur vanochtend is de inschrijving voor de obligatielening Windpark Krammer gestart, en een paar uur later is het streefbedrag van 11,85 miljoen euro al bijna bereikt. Maar let op! Inschrijven kan tot 11 juni. Ook als het streefbedrag is bereikt, blijft Vooraleer je in een gestructureerde obligatie belegt, dien je daarom de specifieke kenmerken van de gestructureerde obligatie te raadplegen. Er bestaat voor gestructureerde obligaties doorgaans geen georganiseerde secundaire markt. Dat betekent dat ze weinig liquide zijn en hun tussentijdse verkoopwaarde sterk kan schommelen

Wat is het verschil tussen obligaties of aandelen? Dit is

huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, regio, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. Het samenstellen van de cijfers is per onderzoekjaar 2012 in vergelijking met voorgaande jaren op enkele onderdelen gewijzigd Bij een SLB-obligatie legt de uitgever expliciet vast in de obligatiedocumentatie dat het toekomstige verbeteringen wil realiseren op het gebied van duurzaamheid en binnen vooraf bepaalde tijdslijnen. De financiële kenmerken en de structuur van deze obligaties kunnen veranderen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE AANBIEDING We bieden geïnteresseerden de mogelijkheid om te participeren in de obligatielening met de volgende kenmerken: uitgevende instelling coöperatieve vereniging Reindonk Energie U.A doel uitgifte inwoners, bedrijven en organisaties uit Griendtsveen, leden va Bekijk de obligatie kenmerken. Vermogensbeheer Pro B.V. specialiseert zich in vastgoedbeleggingen met maximale zekerheid en garanties en is een initiatief van Rob Labadie & Bryan Houben. ×. Over ons. Beleggen met garanties. Kenmerken obligatie. Contact

Obligatie - Wikipedi

Kenmerken van de Obligatielening. Uitgevende instelling: Zonnepark Hee B.V. Hoofdsom: €180.000: Nominale waarde: €300 per obligatie (minimale inleg) Kenmerken: Senior positie pari passu met de senior lening van het FSFE. Geen achterstelling. Ingangsdatum: 1 januari 2018: Rentevergoeding Belangrijkste kenmerken van de obligatielening. Uitgevende instelling: Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw: Omvang: Maximaal €4.330.000. Nominale waarde: €500 per obligatie (nominale waarde) Aantal obligaties: 4.330: Kemnerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering Belangrijkste kenmerken van onze obligaties. De belangrijkste kenmerken van de Dutch Holiday Boats obligaties voor investeren in boten zijn: 6,4% vaste rente per jaar. Jaarlijkse rentebetaling. Looptijd van maximaal 60 maanden (5 jaar) Nominale waarde per obligatie: € 5.000,-. Emissiekosten: 1% per deelname. Jaarlijkse aflossing: maximaal 20%

Groene obligaties: wat zijn het? En hoe beleg je

 1. 5.5% coupon 31/12, annual. Is een preferred security (preferent aandeel, met alle kenmerken van een obligatie. Coupon uitkering is afh. van dividend op aandelen. Vanaf 8-9-2016 wordt deze obligatie niet meer gegarandeerd door een clearinghuis! A: Kwartaal: pdf : 3.564% NIBC FX Rate 2005-2040: NIBC Bank N.V. XS021078182
 2. ale waarde. In dit aflossingsplan kan de optie van vervroegd aflossen opgenomen zijn. De obligatie wordt dan afgelost boven pari. Andere beschreven kenmerken. soorten uitgever; no
 3. ale waarde van de obligatie terug aan de houder. Er bestaan tal van categorieën met zeer diverse kenmerken. Obligaties worden beschouwd als
 4. Kenmerken van beleggingen zijn dat ze een waarde in geld hebben en dat u ze kunt aankopen en verkopen. Aandelen en obligaties zijn de meest voorkomende beleggingen. Andere beleggingen zijn bijvoorbeeld beleggingsfondsen, opties of termijncontracten
 5. Enkelvoudigebeschrijving: 379 Resoluties van Gecommitteerde Raden van Holland, waarbij de ontvanger-generaal wordt gelast aan de diaconie te doen toekomen een obligatie van fl. 6.000,- en een van fl. 2.000,-, ter vervanging van enkele afgeloste obligaties, 1775 april 28 en 1776 s
 6. Converteerbare obligaties De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld tegen aandelen. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel
 7. Beleggen in contingent convertibles (coco's) Letterlijk vertaald, betekent contingent convertible 'voorwaardelijk converteerbare obligatie'. Maar er zijn meer risico's aan deze producten dan converteren. Een beschrijving van de coco

Wat zijn staatsobligaties? Lees meer over obligaties IG N

 1. Een Knab Participatie is een achtergestelde obligatie, uitgegeven door Aegon Bank. Met een Knab Participatie heb je een belegging in Aegon Bank. Deze belegging heeft kenmerken van obligaties, maar ook eigenschappen die sterk lijken op die van aandelen. Dit betekent dat je risicodragend vermogen aan Aegon Bank verstrekt en bij een faillissement.
 2. Brothers obligatie overgezet naar zijn beleggingsportefeuille bij Alex. De Deutsche Bank obligatie heeft Consument aangehouden bij Aangeslotene. 2.9. Bij brief van 21 augustus 2009 heeft Aangeslotene aan Consument het volgende bericht: U hebt in uw beleggingsportefeuille een obligatie opgenomen waarvan de kenmerken en risico'
 3. Door de hogere aankoopprijs bieden groene obligaties dus een lager rendement dan een traditionele obligatie met dezelfde kenmerken. Een onderwerp van hevige discussie . Het bestaan van een 'greenium' die groene obligaties duurder maakt dan gewone obligaties, is het onderwerp van hevige discussie

De risico's van beleggen - ABN AMR

De Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet genieten van enige garantie. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van de jaarlijkse Coupon en om de hoofdsom, namelijk EUR 1.000 per Coupure, terug te betalen op de Eindvervaldag Obligaties van investment grade kwaliteit met een middellange looptijd geven al gauw 2x zoveel rente als vrij opneembaar spaargeld. Deposito's onder het Nederlandse depositogarantiestelsel met een looptijd van minimaal 1 jaar geven vaak een rente die vergelijkbaar is met die van obligaties met bovenstaande kenmerken

Wat is een obligatie? | Axento vermogensbeheer

 1. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico's wordt derhalve verwezen naar de risico's die zijn verbonden aan deze financiële instrumenten. Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (d
 2. 6. Marktprijs: Dit is de prijs die de markt op een cabriolet legt vanwege zijn twee kenmerken, de conversiewaarde en de investeringswaarde. De converteerbare obligatie kan worden beschouwd als een combinatie van een obligatie plus een optie om eigen aandelen van het bedrijf te kopen
 3. KENMERKEN ACHTERGESTELDE OBLIGATIES De achtergestelde obligaties worden uitgegeven via NPEX (www.npex.nl) . Het prospectus behorende bij deze emissie is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 1 juni 2016. Het prospectus is algemeen verkrijgbaar en kunt u vinden op www.npex.
 4. Kenmerken en risico's van effecten Aan alle vormen van beleggen zijn risico's verbonden. De risico's zijn afhankelijk van de belegging. Een obligatie levert doorgaans een vaste rente (coupon) op en terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd
 5. Een converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel Financiële Instrumenten. REVERSE EXCHANGEABLE BONDS De reverse exchangeable bond is een bijzondere obligatievorm. De hoofdsom kan namelijk worden afgelost in contanten a pari of in aandelen van de betreffende onderliggende waarde.

Kenmerken van obligaties - aandelenvriend

zijn obligaties. Wanneer de rente op de financiële markten stijgt nadat u uw obligatie heeft gekocht, specifieke kenmerken en risico's van het betreffende instrument Liquide saldo en faillissement van de bank Het liquide saldo op uw beleggingsrekening kent ook een risico Preferente aandelen hebben enkele van dezelfde kenmerken en eigenschappen van gewone aandelen, maar ze delen ook enkele van dezelfde kenmerken van een obligatie. Een obligatie is gewoon een lening. De uitgever van de obligatie (een bedrijf of overheid) leent kapitaal van de obligatiehouder (de belegger die de obligatie koopt) Wat zijn de risico's van obligaties? Debiteurenrisico. Wanneer de uitgever van de obligatie de lening niet meer terug kan betalen, dan heb je als obligatie houder een probleem. Zelfs overheden zijn niet 100% onfeilbaar. Je loopt als eigenaar van een obligatie dan ook het risico om je inleg te verliezen In de top-5 gooien we het deze week over een andere boeg. In plaats van beleggingsfondsen in een specifieke Morningstar categorie op basis van hun year-to-date rendement te rangschikken, bekijken we alle obligatiefondsen, inclusief high yield en emerging markets debt die in Nederland verkrijgbaar zijn en rangschikken we ze op basis van hun geannualiseerde rendement over de afgelopen 10 jaar

2Wat is een obligatie?27-nov-2011 | The Crazy InvestorDe meest succesvolle (supermarkt)spaaracties - My happy≥ Waardepapieren, aandelen, obligatie - Aandelen en

De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Een 'reverse exchangeables of convertible' is het spiegelbeeld van 'convertible'. De uitgevende instelling heeft de keuze om aan het eind van de looptijd een vooraf vastgesteld aantal aandelen of het nominale bedrag uit te keren vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. en reverse exchangeables of convertible is het spiegelbeeld van convertible. e uitgevende instelling heeft de keuze om aan het eind van de looptijd een vooraf vastgesteld aantal aandelen of het nominale bedrag uit te keren Obligatie Een obligatie is een op de beurs verhandelbaar schuldbewijs voor een lening van een bedrijf of een overheidsinstelling. Er bestaat een groot aantal verschillende soorten obligaties met allemaal verschillende kenmerken. Alle obligaties worden genoteerd in procenten Iedere obligatie heeft haar eigen kenmerken. Gewone obligaties. Dit zijn de meest bekende obligaties op de markt en worden om die reden als 'gewoon' of 'normaal' beschouwd. Dit type obligatie heeft geen bijzondere kenmerken. De meest bekende beleggingsvormen zijn staatsobligaties en bedrijfsobligaties Bijlage I - Overzicht belangrijkste kenmerken Hof Hoorneman fondsen en Kempen fondsen . 2 Verschillen op hoofdlijnen: Value Fund, Income Fund, Obligatie Fonds: Gedetailleerde informatie In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de belangrijkste kenmerken van zowel de Verdwijnen