Home

Prejudiciële vraag vweu

Prejudiciële vraag krachtens art. 267 VWEU mogen/moeten nationale rechterlijke instanties vragen betreffende de uitlegging van verdragen de geldigheid en uitlegging van handelingen van de EU-instellingen in de vorm van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie voorleggen in casu: het betreft hier een vraag over de. Dat houdt in, dat in een prejudiciële vraag niet de geldigheid van het nationale recht ter discussie mag worden gesteld (6/64, Costa - ENEL). Wanneer de nationale rechter zijn vraag aldus formuleert dat van het Hof toch een uitspraak over de geldigheid van nationaal recht wordt verlangd, kan het Hof zich onbevoegd verklaren Prejudiciële beslissing - Hoofdinhoud. De prejudiciële vraag wordt gebruikt door nationale rechters om het Hof van Justitie te vragen hoe Europese regelgeving moet worden uitgelegd. Het Hof kan ook gevraagd worden om de geldigheid van een handeling van één van de Europese instellingen te beoordelen

Inleiding europees recht Prejudici le vraag krachtens art

Art. 267 VWEU - Artikel 267 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957 - Artikel 267 Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doena. over de uitlegging van de Verdragen,b. over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de Unie Rb: prejudiciële vraag over langdurig verblijf met Chavez-vergunning. In deze procedure is de vraag aan de orde of een verblijfsrecht o.g.v. art. 20 VWEU naar zijn aard tijdelijk is en dus in de weg staat aan het verkrijgen van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Art. 267 VWEU bepaalt dat rechterlijke instanties van EU-lidstaten prejudiciële vragen kunnen stellen. Het begrip rechterlijke instanties dient als een autonoom begrip van het Unierecht te worden uitgelegd

Het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU is voorbehouden aan een rechterlijke instantie waarbij een geding aanhangig is. De te stellen vragen zien dan op dát geding, waarover die rechterlijke instantie na het voeren van een procedure op tegenspraak beslist Het Unierecht eist dus dat een justitiabele wiens situatie door de steun concreet dreigt te worden beïnvloed, zich op art. 108 VWEU kan beroepen. In het licht van de hiervoor weergegeven rechtspraak van het HvJEU ziet de Hoge Raad geen aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen over de uitleg van art. 108 VWEU Het overzicht van prejudiciële vragen. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel De noodzaak van een prejudiciële vraag is in eerste instantie door de nationale. rechter te beoordelen (r.o 59). De partij uit de nationale procedure moet geen ontvankelijkheid hebben op. grond van 263 VWEU. Indien hij deze kans ongebruikt aan zich voorbij heeft laten gaan, dan is er geen bevoegdheid tot het stellen van een prejudiciële vraag Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: stelt artikel 102 VWEU bijzondere kwalitatieve, kwantitatieve en/of andere eisen aan de criteria op grond waarvan de houder van een standaardessentieel octrooi beslist tegen welke potentiële inbreukmakers op verschillende niveaus van dezelfde productie- en waardeketen hij een vordering tot staking van een octrooi-inbreuk instelt

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht, betreffende de uitleg van een rechtsregel. Hangende de behandeling van die vraag bij de hogere rechter, wordt de procedure voor de lagere rechter geschorst. De lagere rechter zal na de prejudiciële uitspraak zelf ook uitspraak doen met toepassing van de prejudiciële uitspraak. De hogere rechter beslist dus slechts over de gestelde rechtsvraag en doet niet zelf uitspraak, maar de rechtsvraag is uiteraard. Wie mag er een prejudiciële verwijzing aanhangig maken? De nationale rechterlijke instantie of het tribunaal waaraan het geschil is voorgelegd, heeft de volledige verantwoordelijkheid voor zowel het bepalen van de noodzaak van een prejudiciële verwijzing als de relevantie van de vragen die zij aan het HvJ EU willen voorleggen

Het Hof van Justitie beantwoordt prejudiciële vragen over de Splitsingswet. Het privatiseringsverbod valt onder art. 345 VWEU; dat leidt echter niet tot onttrekking aan de toepassing van art. 63 VWEU. De onderliggende doelstellingen die de wetgever met zijn keuze voor de regeling van het eigendomsrecht nastreeft kunnen in aanmerking worden. Aangezien in casu een richtlijn - en dus een handeling van de Unie - moet worden uitgelegd, dient het Hof overeenkomstig artikel 267 VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing. Prejudiciële vraag: 1. Moet het begrip op welke drager dan ook, dat wordt gebezigd in artikel 5, lid 2, onder b), van richtlijn 2001/29/EG van.

Artikel 267 VWEU moet aldus worden uitgelegd, dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, gehouden is een vraag van gemeenschapsrecht die voor haar rijst, te verwijzen, tenzij zij heeft vastgesteld dat de opgeworpen vraag niet relevant is B. Indirecte beroepen: vragen over de geldigheid van handelingen, opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een van de lidstaten (artikel 267 VWEU - prejudiciële beslissingen) Indien een zaak dat verlangt, is de nationale rechter in de regel gehouden het EU-recht toe te passen

De prejudiciële procedure Expertisecentrum Europees Rech

verzoeken om een prejudiciële beslissing te geven (artikel 267 VWEU). Beroep tot nietigverklaring Een beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld tegen bijvoorbeeld wetgevingshandelingen, zoals Verordeningen, Richtlijnen en besluiten (artikelen 263 en 289 VWEU 11. De bepalingen van het VWEU, de richtlijn en de nationale wettelijke bepalingen die van belang zijn voor de beantwoording van de prejudiciële vragen zijn hieronder weergegeven. In de bijlage bij deze uitspraak zijn alle vergunningvoorschriften en relevante wettelijke bepalingen ogenomen Prejudiciële vragen Het Hof Den Bosch heeft de Hoge Raad ex art. 27ga AWR verzocht om een prejudiciële beslissing op de vraag of een buiten de EU/EER gevestigde beleggingsinstelling die niet-inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting ongerechtvaardigd wordt belemmerd in het erga omnes werkende recht op vrij kapitaalverkeer (art. 63 VwEU) doordat zij bij dooruitdeling van Nederlandse dividenden geen teruggaaf - als substituut voor afdrachtvermindering ex art. 11a Wet DivB. Het stellen van een prejudiciële vraag wordt gebruikt door nationale rechters om het Hof te vragen hoe Europese regelgeving moet worden uitgelegd. In artikel 267 VWEU is de bevoegdheid van het Hof opgenomen om bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitleg van EU-recht. De procedure verloopt als volgt Artikel 267 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep in de zin van de derde alinea van deze bepaling, ook dan verplicht is om ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen, wanneer de zaak na de vernietiging van zijn eerste beslissing en terugverwijzing door de constitutionele rechter van de betrokken lidstaat aan hem wordt voorgelegd en hij op.

Prejudiciële beslissing - Europa N

 1. prejudiciële vraag. De Orde geeft hierbij graag gehoor aan dit verzoek. Prejudiciële vraag 19/00104 Hierna volgt omwille van de leesbaarheid de letterlijke tekst van de voorgelegde vraag. 1. Leidt de omstandigheid dat buiten Nederland gevestigde beleggingsinstellingen, in verband me
 2. 12008E267. Artikel 267. (oud artikel 234 VEG) Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen. a) over de uitlegging van de Verdragen, b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de Unie, Indien een vraag te dien.
 3. Raad gestelde prejudiciële vraag inzake de standstillbepaling van artikel 64 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VwEU). Daarbij zal ik de volgende probleemstelling behandelen: Valt de verhoging met ingang van het jaar 2002 van de door Nederland al
 4. AG Wahl adviseert het HvJ EU naar aanleiding van prejudiciële vragen in Finse kartelschadezaak over de verhouding tussen Europees recht en nationaal recht bij de civielrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. 15-02-2019 (art. 101 en 102 VWEU)
 5. Prejudiciële vragen gesteld door Gerechtshof te Amsterdam. Telecommunicatie. Elektronische communicatienetwerken en ‑diensten. Richtlijnen 97/66/EG, 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG. Verzorgen van basispakket aan radio‑ en televisieprogramma's via kabel. Overdracht door gemeente van haar kabelnetwerk aan particuliere.

Art. 267 VWEU - Artikel 267 Verdrag betreffende de werking ..

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) op 5 april 2013 - Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Zaak C-170/13) Procestaal: Duits. Verwijzende rechter . Landgericht Düsseldorf. Partijen in het hoofdgeding. Verzoekende partij: Huawei Technologies Co. Lt De volgende prejudiciële vragen zijn voorgelegd: 1. Is de uitbreiding van de reikwijdte van een bestaande staatssteunregeling, ingevolge een succesvol beroep van een belastingplichtige op het recht op vrij kapitaalverkeer van artikel 56 EG-Verdrag (thans artikel 63 VwEU), op te vatten als eenwijziging in bestaande staatssteun of als een nieuwe. Prejudiciële vragen over begrip 'op welke drager dan ook' dient het Hof overeenkomstig artikel 267 VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing. Prejudiciële vraag: 1. Moet het begrip op welke drager dan ook, dat wordt gebezigd in artikel 5, lid 2,.

ve15000897. 18-03-2015, HvJEU, C-133/15 (Chavez-Vilchez e.a.) - Prejudiciële vragen. Bijstand / Derdelander met dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor Nederlands kind / Koppelingswet / Art. 20 VWEU / Zambrano / Prejudiciële vragen / Bewijslast bij ouder/derdelander? 1. Moet artikel 20 van het VWEU, aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen. Art. 27 ga AWR; vrijheid van kapitaalverkeer; art. 56 EG onderscheidenlijk art. 63 VWEU; dividendbelasting; art. 11a Wet DB 1965 (tekst tot 1 januari 2012); art. 28. Prejudiciële vragen: Moet artikel 102 VWEU, al dan niet samen gelezen met artikel 16 van de richtlijn 2014/26/EU 'betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt', zo worden uitgelegd dat er sprake is van misbruik van machtspositie als een. Geldend van 01-07-2013 t/m heden. Toon relaties in LiDO Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957; Maak een permanente link Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957; Toon wetstechnische informatie Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957; Vergelijk met een eerdere versie Verdrag betreffende de werking van de. De Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: Moeten de artikelen 43 en 48 EG-Verdrag (nu 49 en 54 VWEU) zo worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling op grond waarvan een in een lidstaat gevestigde moedervennootschap geen valutaverlies in aanmerking kan nemen met.

Rb: prejudiciële vraag over langdurig verblijf met Chavez

 1. prejudiciële vraag.8 Met een prejudiciële vraag klaart de rechter het toepasselijke recht uit door eerst aan een andere, meestal hogere rechter een rechtsvraag voor te leggen over de uitlegging van een regel. De prejudiciële vraag is dus een tech-niek in het kader van de rechtsvinding
 2. Artikel 234: Prejudiciële beslissing. - Hoofdinhoud. over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer die statuten daarin voorzien. Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt.
 3. formatie te verwijzen, zonder dat deze kamer de mogelijkheid heeft om aan het HvJEU een prejudiciële vraag te stellen. PREJUDICIËLE VERWIJZING - ITALIË - 16 april 2015 - Zaak C-67/15 - Melis e.a. - verwijzingsuitspraak VWEU artikel 49 (vrije vestiging) - VWEU artikel 56 (vrij dienstenverkeer) - VWEU artikel 106 (openbare.
 4. De prejudiciële vragen. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de Detacheringsrichtlijn niet duidelijk is als het gaat om haar toepassing op het internationaal wegvervoer en besluit daarom tot het stellen van de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU. (als bedoeld in artikel 56 VwEU).
 5. Naast de vraag of de wetgever de vergoeding mag weigeren aan patiënten, zodat daarmee een belemmering in het vrij verkeer van diensten in het leven wordt geroepen, is inmiddels ook de vraag opgeworpen of zorgaanbieders in andere lidstaten zich ten opzichte van zorgverzekeraars direct op het VWEU kunnen beroepen om belemmeringen die ontstaan door de geringere vergoeding voor niet.
 6. Prejudiciële vragen De rechter vraag zich, gezien het tijdsverloop sinds de 1 F-gedragingen, af of nog kan worden gesproken van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving (zoals volgens artikel 27 lid 2 van Richtlijn 2004/38 vereist voor ongewenstverklaring)

De vragen stellen aan de orde of de vrijheid van kapitaal (artikel 63 VWEU) meebrengt dat, en zo ja onder welke voorwaarden, een buitenlands beleggingsfonds - op gelijke voet als een fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - recht heeft op teruggave van de ten laste van deze instelling ingehouden dividendbelasting In antwoord op de vraag van deze leden wie de kosten van een ambtshalve prejudiciële vraag draagt, zij opge. merkt dat het voor de toepassing van artikel 394, tweede lid, Rv, geen verschil maakt of de vraag ambtshalve, dan wel op verzoek van een partij of beide partijen de vraag wordt gesteld In een arrest van vandaag (20 mei 2021) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg de prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoord of bepaalde veiligheidsvoorschriften rond bevoorrading van LPG-tankstations al dan niet in strijd zijn met het Europese recht. De Afdeling bestuursrechtspraak stelde deze vraag in het kader van een concrete rechtszaak. De prejudiciële vraag is niet ontvankelijk omdat, volgens de Vlaamse Regering, de formulering ervan het niet mogelijk maakt te weten uit welk oogpunt artikel 26 van de wet van 22 december 1986 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en, in het bijzonder, artikel 101, lid 1, d), van het VWEU zou schenden In een uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad van 25 september 2015 had A-G Wattel de Hoge Raad geadviseerd het HvJEU te vragen of het ongemotiveerd afdoen van een verzoek om een prejudiciële verwijzing in overeenstemming is met artikel 267 VWEU en artikel 47 EU Handvest (het recht op een effectief rechtsmiddel)

45 VWEU en art. 7 lid 2 Vo 1612/68, aldus worden uitgelegd dat dit zich ertegen verzet dat de EU-lidstaat Nederland het recht op studiefinanciering voor een opleiding buiten de EU van een meerderjarig kind ten laste van een in België wonende en gedeeltelijk in Nederland, gedeeltelijk in België werkende grensarbeider met de Nederlandse nationaliteit, beëindigt op het moment dat de. Abstract. Dutch Abstract: Deze expert opinion is geschreven in het kader van de prejudiciële vragen van de Centrale Raad van Beroep van 16 maart 2015 in de zaak Chavez-Vilchez en anderen (C-133/15) over de interpretatie van artikel 20 VWEU. De Centrale Raad wil onder meer weten of uit dit artikel een verblijfsrecht volgt voor een derdelander, die de dagelijkse en daadwerkelijke zorg heeft. A.W.H. Meij, Prejudiciële vragen van Nederlandse rechters en hun gevolgen, Preadvies Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland 1993, Van Rijn 1982 en Donner 1972. derde alinea van de rechtsvoorganger van artikel 267 VWEU. Nationale rechter

Hoe werkt de prejudiciële procedure bij het Europese Hof

Hoger beroep Civiel recht overig. Op 6 juli 2021 heeft de Gerechtshof Amsterdam een hoger beroep procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 200.266.816 en 819, bekend onder ECLI code ECLI:NL:GHAMS:2021:1940. De plaats van zitting was Amsterdam. De betrokken advocaten waren mr Prejudiciële vraag? Nationale rechter doet ook nog uitspraak . Nadat het Hof de prejudiciële vragen uiteindelijk heeft beantwoord, is het vervolgens aan de nationale rechter om - mede aan de hand van de beantwoording door Hof- de Europese regelgeving in het licht van de nationale zaak toe te passen De vraag is of het HvJEU tot dezelfde conclusie komt. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen is immers nog onzeker en het HvJEU kan zich alleen uitspreken over prejudiciële vragen die betrekking hebben op een daadwerkelijk geschil. Heeft u vragen over dit artikel of over de Brexit in het algemeen, neem dan contact op met Mirjam den Besten Prejudiciële vragen over huur en het Coronavirus 9 april 2021. Eerder schreef ik al een bijdrage over de vraag hoe (corona) huurkorting wordt berekend. De tot op heden over dit onderwerp in bodemprocedures gewezen vonnissen zijn afkomstig van kantonrechters. Uitspraken in bodemprocedures van hogere instanties zijn.

Afwijzing verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen

 1. Zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32 612, nr. 3, p. 11. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom er ten behoeve van de transparantie niet voor is gekozen om een zeer beperkte vorm van motiveringsplicht te hanteren bij de beslissing om geen prejudiciële vraag te stellen of om deze niet te beantwoorden
 2. Prejudiciële verwijzing - Vrij verkeer van werknemers - Artikel 45 VWEU - Gelijke behandeling van niet-ingezeten werknemers - Belastingvoordeel, bestaande in de belastingvrijstelling van door de werkgever betaalde vergoedingen - Forfaitair toegekend voordeel - Werknemers, afkomstig uit een andere lidstaat dan die van de werkplek - Voorwaarde dat de betrokkene woonachtig is op.
 3. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://www.loc.gov/mods/v3 (external link) ; https.
 4. Prejudiciële vragen De verdediging heeft het verzoek niet onderbouwd met objectieve en verifieerbare gegevens waaruit kan blijken dat de verdachten diensten hebben verricht in de zin van artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) Recentelijk zijn prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU over het maken en vervolgens plaatsen van videobeelden van.
 5. dering. Naar de Orde aanneemt is dit gedaan voor het geval door de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) worden gesteld
 6. prejudiciële vraag in het bestuursrecht kort weergegeven worden. Ook zal de mogelijkheid van de nationale interne prejudiciële procedure getoetst worden aan de eisen die het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) stelt aan een dergelijke procedure
 7. 26 mei 2021 door Joris Rietbroek. Ruim zestig advocaten en de Staat stellen samen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de bevoegdheid van de gerechtshoven om een limiet te stellen aan de lengte van processtukken. Dat bleek woensdag in de Haagse rechtbank tijdens het kort geding van de advocaten tegen de Staat over de limiet

Prejudiciële vragen zijn vragen om uitleg die een nationale rechter kan stellen aan het Europese Hof van Justitie. Vreemdelingenrecht ligt grotendeels vast in Europese regels HR: Prejudiciële vraag 7a wordt aldus beantwoord dat de omvang van de verplichting van de exploitant om de schade te vergoeden die bestaat in waardevermindering van een woning die het gevolg is van het risico van toekomstige bodembeweging boven het Groningenveld zoals potentiële kopers dat zien en die zich nog niet heeft gemanifesteerd bij (serieuze poging tot) verkoop van de woning, nog. Raad van State gaat prejudiciële vragen over de PAS stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Op 30 november en 1 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') negen pilotzaken op zitting behandeld waarin het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 'de PAS') een rol speelt (zie het eerdere persbericht van de Afdeling hierover) Vertaling van prejudiciële vraag in Engels. zelfst. nw. preliminary question. preliminary ruling. question referred. Andere vertalingen. Het Hof van Justitie heeft overigens in februari jongstleden een prejudiciële vraag ontvangen van de Griekse mededingingscommissie, die in Griekenland optreedt als mededingingswaakhond 10 april 2015. Title: Noot bij: HR 10 april 2015, FED, 2015, 52 (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU inzake verlengde navorderingstermijn zwartspaarders en standstillbepaling (art. 64 VWEU)

Alleen een justitiabele wiens situatie door vermeende

Prejudiciële verwijzingen In 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak tweemaal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In de verwijzingsuitspraak van 13 januari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitleg gevraagd over de Europese Dienstenrichtlijn, ECLI:NL:RVS:2016:75 Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (hoogste bestuursrechter van Polen), bij beslissing van 21 november 2018, ingekomen bij het Hof op 28 december 2018. Dit verzoek is aangevuld bij beslissing van 26 juni 2019, ingekomen bij het Hof op 5 juli 2019, in de procedure A. Dat kan als de opgeworpen prejudiciële vragen niet relevant zijn voor het geschil dan wel dat deze kunnen worden beantwoord aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie of er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de uitleg van de betrokken Unierechtelijke regel. Wet: artikel 267 VWEU Zie hieronder voor een selectie van nieuwe/lopende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de website van het Hof van Justitie. Zaak C-689/20 « Banka DSK » EAD / RP Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sofiyski rayonen sad (rechter in eerste aanleg Sofia, Bulgarije) op 18 december 202 De artikelen 254 t/m 257 VWEU, artikel 40 Euratom-Verdrag en titel IV van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gehecht aan de Verdragen. B. Ambtstermijn en statuut (artikel 254 VWEU) 1. Samenstelling. a. Aantal leden (artikel 19 VEU en artikel 254 VWEU

Overzicht vragen - Hoge raa

Een prejudiciële vraag is dan ook alleen maar toegestaan als dit kan leiden tot een echte uitspraak in een geschil bij de nationale rechter, met andere woorden, er moet wel echt een geschil zijn, de vraag mag niet enkel bedoeld zijn om een uitspraak van het Hof te verkrijgen 2 juli 2021. De Hoge Raad antwoordt op de prejudiciële vraag van Hof Arnhem-Leeuwarden dat de belastingrechter bij een massaalbezwaarprocedure in (hoger) beroep oordeelt over de uitspraak, maar niet beslist over de rechtsvraag. X is van mening dat de box 3-heffing leidt tot een individuele en buitensporige last voor hem De 'Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad' (hierna: Wpv) maakt het voor de civiele feitenrechter (rechtbank en hof) mogelijk om gedurende een civiele procedure en alvorens daarin een einduitspraak te doen, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad Na afloop van deze cursus bent u bekend met de wijze waarop prejudiciële vragen geredigeerd en ingediend dienen te worden. Verder weet u welke overwegingen bij het besluit tot het stellen van prejudiciële vragen relevant zijn, welke procedure wordt doorlopen en wat de praktische implicaties van een prejudiciële vraag zijn

Europees recht werkgroep 2 (antwoorden) WorldSupporter Blog

Berichten over prejudiciële vragen geschreven door stino013. In artikel 46 lid 3 van de Procedurerichtlijn is voor asielzoekers het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel neergelegd. Dit recht omvat een volledig en ex nunc onderzoek van zowel de feitelijke als juridisch gronden door de rechter, met inbegrip van, indien van toepassing, een onderzoek naar de behoefte aan internationale. prejudiciËle vragen praktisch Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie t

IE-Forum.nl Prejudiciële vragen over het verlenen van ..

 1. Prejudiciële vragen. Ook buiten het kader van cassatieprocedures houdt de Hoge Raad zich bezig met rechtsontwikkeling. Sinds 1 juli 2012 bepaalt art. 392 lid 1 Rv dat de rechter in de procedure op verzoek van een partij of ambtshalve de Hoge Raad een rechtsvraag kan stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing,.
 2. een prejudiciële beslissing inzake het bewijsbeslag in niet IE-zaken (HR 13 september 2013). Het hoogste rechtscollege gaf 'ruimhartig' antwoord op de voorgelegde vragen en vult daarmee een lacune in de wetgeving. Met deze uitspraak kan de praktijk prima uit de voeten. Wat bewoog u om in dit dossier om een preju
 3. Geen prejudiciële vraag bij ieder geschil over EU-recht. Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de belastingrechter niet verplicht is een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie EU als de belanghebbende stelt dat sprake is van een onjuiste uitleg van het EU-recht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk
 4. Prejudiciële vragen. Op grond van de wet kan een rechtbank aan de Hoge Raad prejudiciële vragen stellen. Hiermee verzoekt de rechtbank aan de hoogste rechter van Nederland om een rechtsregel uit te leggen. In het kort is dit mogelijk wanneer sprake is van een rechtsvraag die speelt bij veel soortgelijke zaken

Prejudiciële vraag - Wikipedi

vragen aan het Hof van Justitie voor te leggen, omdat het Europ ese regelgeving betreft, en de vragen als zodanig niet eerder door dat Hof zijn beantwoord. In bijlage 1 is artikel 6 van de Habitatrichtlijn weergegeven en in bijlage 2 staat een overzicht van de prejudiciële vragen die d In een arrest dat ik ontving op 23 juni 2021 en dat inmiddels ook is gepubliceerd, heeft het hof besloten om nieuwe prejudiciële vragen te stellen over de verhuiskostenvergoeding.Het hof is van plan om een aantal vragen te stellen aan de Hoge Raad, om er achter te komen wanneer sprake is van een verhuizing in de zin van de verhuiskostenvergoeding zoals bedoeld in artikel 7:220 lid 5 BW betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Raad van State (België) bij beslissing van 26 februari 2010, ingekomen bij het Hof op 5 maart 2010, in de procedure. European Air Transport SA. tegen. Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wijs Prejudiciële verwijzing - Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EU) nr. 1215/2012 - Artikel 7, punt 2 - Plaats waar de schade is ingetreden - Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad - Mededingingsregeling die strijdig is verklaard met artikel 101 VWEU en met.

Prejudiciële vragen - Intersentia

EUR-Lex - l14552 - EN - EUR-Le

Het Hof van Justitie beantwoordt prejudiciële vragen over

267 VWEU — art

IE-Forum.nl Prejudiciële vragen over begrip 'op welke ..

 1. Prejudiciële vragen over maximumlengte processtukken. Bij de Haagse voorzieningenrechter diende op 26 mei het kort geding dat door een groep advocaten was aangespannen tegen de Staat. Aanleiding: de door de gerechtshoven ingevoerde maximumlengte van processtukken in civiele zaken. Partijen willen dat de Hoge Raad zich over de kwestie buigt
 2. vraag of werkzaamheden ofwel renovatiewerkzaamheden 3 E.T. de boer, TvHB 2016/13. Ondanks de beantwoording van prejudiciële vragen over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie, is daarna nog regelmatig geprocedeerd over de verhuiskostenvergoeding. In deze bijdrage worden de ontwikkelingen in de jurisprudentie nader beschouwd
 3. Prejudiciële vragen Covid-19. De rechtbank Limburg heeft bij uitspraak van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:2982) prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad in een kwestie tussen Heineken en haar verhuurder. Zoals Blenheim al eerder heeft besproken in meerdere blogs, is de lijn in de rechtspraak momenteel dat de huurder in beginsel recht.
 4. uiteindelijk onder de naam wetsvoorstel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad begin februari 2011 ingediend bij de Tweede Kamer.9 Wat opvalt bij de uiteindelijke invoering van het wetsvoorstel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is dat de Wcam-rechter nadrukkelijk wordt uitgesloten10. Wanneer men kijkt naar het citaat waar di
EUROPEAN COURTS: Prejudiciële procedure: iedereen doet meePrejudiciële vragen over weigeren gemachtigde – Kamphuis

De vraag wordt gesteld in het kader van een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad, waarbij aan de Hoge Raad de vraag werd voorgelegd of de art. 6 BBA-ontslagprocedure kwalificeert als 'gerechtelijke of administratieve procedure' als bedoeld in art. 4:67 Wft en art. 4 lid 1 sub a richtlijn 87/344/EG Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht (bijvoorbeeld van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie), betreffende de uitleg van een rechtsregel.Hangende de behandeling van die vraag bij de hogere rechter, wordt de procedure voor de lagere rechter geschorst. De lagere rechter zal na de prejudiciële uitspraak zelf ook.