Home

Epistemologie onderzoek

Epistemologie is een veel voorkomende term die wordt gebruikt op het gebied van onderzoek. Het is absoluut noodzakelijk om te weten wat epistemologie is voordat u begint aan een onderzoeksproject. Dit artikel beschrijft, 1. Wat is epistemologie? 2. Wat zijn enkele soorten kennis? 3. Wat is epistemologie in onderzoek? 4 Epistemologie is een veel voorkomende term die wordt gebruikt op het gebied van onderzoek. Het is noodzakelijk om te weten wat epistemologie is voordat u begint aan een onderzoeksproject. Dit artikel beschrijft, 1. Wat is epistemologie? 2. Wat zijn sommige soorten kennis? 3. Wat is epistemologie in onderzoek? 4 De epistemologie zou uit zijn op normerende, normatieve uitspraken die aangeven wanneer een opvatting daadwerkelijk gerechtvaardigd is. De psychologie zou echter slechts een beschrijving geven van het kenproces zoals dat daadwerkelijk plaatsvindt Omdat de epistemologie bestudeert wat goede of ware kennis is, richten veel epistemologen hun onderzoek op het bedrijf dat sinds de moderne tijd ware kennis produceert: de wetenschap. Epistemologen zijn dus niet zelden ook wetenschapsfilosofen. Verder heeft de epistemologie ook veel raakpunten met de logica - de leer van het geldige argument Kennistheorie of epistemologie ( Oudgrieks: ἐπιστήμη, epistēmē: kennis en λόγος, logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt. Het vakgebied is vooral vooraanstaand binnen de analytische filosofie.

Wat is Epistemologie in Onderzoek - Verschil Tussen - 202

Wat is epistemologie in onderzoek - 2021 - Nieuw

Daarom past deze visie goed bij het kwalitatief onderzoek. Epistemologie hangt samen met de ontologie. Beide zijn stromingen uit de filosofie maar ontologie houdt zich meer bezig met nadenken over kennis en de reflectie op kennis zelf. Epistemologie is daarin tegen bezig met de inhoud van kennis en kijkt waar kennis verbeterd kan worden. Link Ontologie en epistemologie zijn twee termen die we vaak tegenkomen op het gebied van onderzoek. Het zijn deze twee componenten die ons helpen onze onderzoeksmethoden en -methodologie te bepalen. Het is echter altijd goed om het exacte verschil tussen ontologie en epistemologie te kennen voordat u onderzoeksprojecten uitvoert Epistemologie - Kennis beïnvloed door identiteit: wie je bent als onderzoeker beïnvloedt je ervaringen, je onderzoek. - Bijvoorbeeld: Washington post berichtte over grote Amerikaanse studie Zwarte mannelijke kinderen verdienen minder als ze volwassen zijn dan blanke mannelijke kinderen In dit onderzoek worden de epistemologische claims van Big data nader verkend. De zorg hanteert traditioneel gezien hoge standaarden voor bewijsvoering. Het nadeel van deze hoge standaarden is dat het vinden van bewijs vaak lang duurt, veel inspanning kost of zelfs niet mogelijk is

- positivistische epistemologie: de externe realiteit bestaat onafhankelijk van onze waarnemingen (snel gelinkt met objectivisme en kwantitatief onderzoek). Er is een sterke nadruk op waarnemingen - interpretatieve epistemologie: mensen zijn geen atomen en mensen handelen op basis van de betekenis van dinge The­o­re­ti­sche Fi­lo­so­fie. Binnen de leerstoelgroep Theoretische filosofie wordt gedoceerd en onderzoek gedaan op de volgende gebieden: epistemologie, metafysica en wetenschapsfilosofie. Momenteel lopen de volgende extern gefinancierde onderzoeksprojecten: Projecten. Projectleider De epistemologie is dus een onderdeel van de filosofie dat verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de interne samenhang van de redenering die leidt tot het creëren van kennis, het nut van hun methodologieën, rekening houdend met hun doelstellingen, de historische contexten waarin deze stukjes kennis verschenen en de manier waarop ze hun uitwerking beïnvloedden, en de beperkingen en. Epistemologie is de tak van filosofie die zich bezighoudt met de theorie van kennis. Traditioneel zijn de centrale onderwerpen: de aard en afleiding van kennis, de reikwijdte van kennis en de betrouwbaarheid van claims op kennis. In de Theaetetus stelde Plato voor dat kennis gedefinieerd moet worden als ``een ware, gerechtvaardigde overtuiging''

Wetenschapsfilosofie heeft zowel een normatieve als een descriptieve taak. De eerste leidt tot de eis van filosofische of epistemologische adequaatheid - dat een wetenschapstheorie overeenkomt met filosofische ideeën - de tweede tot de eis van historische adequaatheid - dat de beschrijving overeenkomt met hoe wetenschap werkelijk bedreven wordt De verschillen tussen ontologie versus epistemologie overzichtelijk en schematisch weergegeven. Dit document een aantal keer overschrijven helpt bij het leren van dit taaie stuk stof. In de eerste deeltoets werden er een aantal vragen aan gewijd en je kan verwachten dat dit bij het tentamen ook zo is. Handig om zo op te kunnen lepelen&excl Soms onderzoeken ze door vragenlijsten af te nemen en berekeningen te maken. Dit bericht werd geplaatst in Algemeen en getagged met epistemologie, interpretivisten, onderzoeksfilosofie, positivisten, realisme op donderdag, 26 september 2013 door Alex Feijt

Wat is epistemologie? Tilburg Universit

  1. Analyses/samenvattingen van de verschillende perspectieven die besproken worden in de cursus Wetenschapsfilosofie voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek zoals gegeven aan de Universiteit Utrecht. Telkens wordt de ontologie de epistemologie de methodologie en de ethiek van het perspectief besproken. Geschreven als onderdeel van het portfolio voor dit vak
  2. Epistemologie: er is een mogelijke invloed van de onderzoeker, maar onderzoeker en participanten zijn nog steeds onafhankelijk (aangepast dualisme/objectivisme) o Onderzoeksbevindingen zijn waarschijnlijk waar Post-modernisme • Sociaal-constructivisme: onze ervaring van de wereld wordt (deels) geconstrueerd doo
  3. Theoriegericht onderzoek probeert bij te dragen tot een theorie over een bepaald verschijnsel. Doelpubliek: collega-wetenschappers en de ruimere wetenschappelijke gemeenschap. 2.4.1.2 Praktijkgericht onderzoek Definitie - Praktijkgericht onderzoek Onderzoek dat gericht is op het oplossen van een praktisch, maatschappelijk probleem
  4. een onderzoek naar epistemologie en legitimatie Elien De Geyter - 20056460 Master Wijsbegeerte Promotor: Tim De Mey Academiejaar 2010-2011 . 2 Voorwoord Het proces dat tot deze masterproef geleid heeft, is een werk van uitzonderlijk lange adem geweest
  5. gen binnen de wetenschapsleer (o.a. Wiener Kreis, Karl Popper,Thomas Kuhn, Bruno Latour) Toepassen van theorie bij het beoordelen van gepubliceerde medisch wetenschappelijke papers
  6. Ook de wetenschap en de specifieke wetenschappen zelf zijn het onderwerp van wijsgerig onderzoek. De moderne wetenschappen zijn immers een speciale manier om tot kennis te komen. Als zodanig zijn ze een onderzoeksobject voor dat gedeelte van de wijsbegeerte waarin men de mogelijkheid en de aard van en de criteria voor de betrouwbaarheid van kennis onderzoekt, met name de epistemologie of.

Epistemologie - Filosofie Magazin

Actie-onderzoek. Actor Network Theory. Epistemologie. Quelques réflexions sur la notion de justice autour de la pensée d'Etienne De Greeff. Artikel in tijdschrift. in F. VANHAMME (sld), Justice ! Entre pénalité et socialité vindicatoire, Edition online Erudit, Coll. Livres et Actes - Ethiek en epistemologie van AI / Big Data / Machine Learning-technologie in toepassingen zoals gepersonaliseerde geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek, en de opleiding van menselijke experts. - Mens en machine - de rol van menselijke expertise in een digitale samenleving, die een aantal onderwerpen omvat zoals hybride intelligentie, menselijke waardigheid, en begrip van AI-systemen Over onderzoek cas van motman leergroep 6250378 het is belangrijk dat een onderzoeker zich bewust is van de verschillende mogelijke benaderingen binnen. Aanmelden Registreren; Aanmelden Registreren. Instellingen. Epistemologie gaat . in de kern over de kwestie van ware kennis:.

Een wijsgerig onderzoek naar de plausibiliteit van een genaturaliseerde epistemologie (Quine) en een genaturaliseerde visie op bewustzijn (Dennett) binnen een ontologisch naturalistische positie DSpace/Manakin Repository. Naturalisme Het Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (Crea, Parijs) - het Centrum voor Onderzoek in de Toegepaste Epistemologie - doet onderzoek in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Het werd opgericht in 1982 als een centrum voor cognitieve wetenschap en epistemologie als onderdeel van de École Polytechnique in Parijs.. Vanaf het begin gericht op twee gebieden

Kennistheorie - Wikipedi

Onder andere bij menig IAR-onderzoek hang tussen) ontologie, epistemologie en metho- karakter, wellicht enigszins vaag klinken. De ter- dat verricht is aan de hand van nieuw- of neo-in- dologie hun weerslag hebben op hoe over onder- men zullen vanzelf concreter worden zodra we in stitutionele theorieën is dit terug te zien (Modell, zoek wordt gerapporteerd Het onderzoek van deze leerstoelgroep bestrijkt de geschiedenis van de klassieke metafysica, epistemologie en wetenschapsfilosofie, met als zwaartepunten de opvattingen over wetenschappelijke kennis in relatie tot metafysica in het Neoplatonisme van de late oudheid; de metafysica, in het bijzonder de emanatieleer, en epistemologie van het Arabische Neoplatonisme; de middeleeuwse leer van de. • Epistemologie • Methodologie Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek Onderzoeksdesign • Fenomenologie • Grounded theory • Narrative research • Action research Dataverzamelingstechnieken • Case study Data-analyse Conclusies/Rapportering 3 Onderzoek publicatieculturen Sociale en Geesteswetenschappen Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 300 Den Haag Postbus 93138 2509 AC Den Haag Telefoon 070 344 06 40 sgw@nwo.nl nwo.nl/publicatieculturen november 201

Epistemologie (kenleer, kentheorie, gnoseologie) - de

Een essay over en empirisch onderzoek naar betekenissen van loon en beloning. Casus van een postmoderne visie op Het is m.i. immers belangrijk een houding over wetenschap, wetenschapsbeoefening en epistemologie te ontwikkelen, zeker wanneer gesproken wordt over een diepgaande krisis in de sociale wetenschappen en. Wat is de betekenis van fenomenologie? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 14 betekenissen van het woord fenomenologie. Door experts geschreven Veel wetenschappers die empirisch onderzoek doen hangen een vorm van het verificationisme aan, het wordt gezien als een realistischer perspectief op de wetenschappelijke werkelijkheid dan falsificationisme.Vaak verwijst men dan naar uitspraken in een context van ontdekking, terwijl de filosofen het meestal hebben over uitspraken in de context van verantwoording / rechtvaardiging 6 Methoden en technieken Algemene lijnen deel 1 Deel 1 Algemeen: basisbergippen H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 1.1 Inleiding Methodologie: verwijst naar de wijze waarop het hele proces van wetenschapsbeoefening functioneert, en houdt dus niet alleen de kennis en beheersing van methoden en technieken in. Methoden: verwijzen op hun beurt naar het geheel van specifieke technieken. Actuele vraagstukken in de vergelijkende politiek. Vak: Actuele vraagstukken vergelijkende politiek (S0H40A) Les 1 (24/09) Academici verschillen van mening ov er: •Ontologie en epistemologie. - Ontologie: de realiteit, de politieke realiteit en hoe wij als onderzoeker denken hoe de. politieke realiteit eruit zi et

Ifese Webinar Vrijheid van Meningsuiting – Ifese vzw

N=1. In de praktijk komt het regelmatig voor dat onderzoek naar het effect van een behandeling bij een specifiek individu plaatsvindt. Dat heet een N=1 of case-studie (single-subject designs) en kan Zuiver, Quasi-experimenteel of Exploratief onderzoek betreffen (zie Tabel 7.1.De steekproef bestaat dan uit 1 onderzoekselement (of een klein aantal, een 'multiple case study') Interpreteren, onderzoeken en theorie vormen deel 1 College 6: HS7 + tekst Ramaekers Kort Hoofdstuk 6 (zelfstudie) 3 auteurs (Taylor, Geertz en Gidden) die een pleidooi houden over interpretatieve sociale wetenschappen te bepale

On­der­zoek. Ons filosofisch onderzoek valt ruwweg uiteen in de traditionele driesprong historisch - theoretisch - praktisch. Tussen die drie domeinen vindt veel kruisbestuiving plaats. Aan de afdeling zijn bijvoorbeeld specialisten te vinden op het gebied van vrijheid en verantwoordelijkheid, integriteit, de epistemische taak van de. Cursusboek bij Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek PWO [1718] Type-I en Type-II fouten. Het infereren van een verwachte samenhang terwijl die er in werkelijkheid niet is (vals-positief, Type-I fout) en het infereren van geen samenhang terwijl die er in werkelijkheid wel is zoals verwacht (vals-negatief, Type-II fout) wordt beïnvloed door veel uiteenlopende factoren

Mijn CV | epistemo

Onderzoek Hoofdonderwerp is motivatie (zelfverantwoordelijk leren op school). Daarnaast: Ict-toepassingen in het onderwijs, onderwijsopvattingen van docenten en meer specifiek de opvattingen van leraren secundair onderwijs over de kennis van het eigen vak, later uitmondend in onderzoek naar persoonlijke epistemologie, en professionele ontwikkeling van leraren Het onderzoek is geïnformeerd door feministische literatuur en post-positieve epistemologie. In her new book she applies this epistemology to legal truth and evidence. In haar nieuwe boek past ze deze epistemologie toe op juridische waarheidsvinding en bewijsvoering Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek (S0A18A) Methodologie v an de sociale wet enschappen —> zie cur sus BRT UniTil !!! HC 1. Ken nis: 1. Denk en —> theorie. 2. Observer en —> empirie. Zonder he t een kan he t ander niet! Causale verba nden. Visies op onderz oek.

Sonja Smets, hoogleraar Logica en epistemologie

Zijn onderzoek op het terrein van de rechts epistemologie en -hermeneutiek heeft betrekking op de rationaliteit van het juridische denken en de onontkoombaarheid, in dit verband, van het positieve rechtsdenken Deze epistemologie onderzoekt de wijze waarop organismen of groepen van organismen kennen, denken en beslissen: zoiets als cognitie-wetenschap. Een bekend voorbeeld van experimentele epistemologie is het onderzoek van Umberto Maturana en Franscisco Varela over de kleurperceptie bij kikkers (Maturana & Varela, 1987). 3 De epistemologie - kennisleer - is een onderdeel van de wijsbegeerte, en gedefinieerd als onderzoek naar de mogelijkheid en het ver-mogen van de mens om kennis te verwerven (Casti 1992). Toegepast op het psychopatholo-gisch classificeren vereist epistemologisch onderzoek een denken dat aan de classificatie voorafgaat: een pre.

Alles over Epistemologie; Echografisch onderzoek; Endoscopie; Functiegerichte budgettering; Hotelfunctie; Klinische activiteiten; Laatst bijgewerkt : 13-01-2017 < > Google+ Facebook Twitter LinkedIn. Rijksuniversiteit Groningen & UMC Groningen Ziekenhuisfusies, procesgang en resultaten.. De term epistémologie wordt als synoniem gebruikt voor epistemologie, de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de vraag naar de voorwaarden van goed gefundeerde kennis.Als term voor een specifieke richting wordt epistemologie gebruikt in internationale en historische wetenschappelijke studies, die analyseert wat kennis omzet in wetenschappelijke kennis De epistemologie van de ervaring Een onderzoek naar cognitie. Auteur: Alexander Mitjashin Taal: Nederlands Schrijf een review. Auteur: Alexander Mitjashin. Nederlands Paperback 9786200508119 april 2020. Dus de epistemologische waarden van de onderzoeker bepalen voor een ander deel hoe het onderzoek opgezet is. Samenvattend houdt ontologie zich bezig met wat er in de werkelijkheid aanwezig is, en epistemologie met hoe je kennis kunt opdoen uit die werkelijkheid. Inmiddels zijn er drie wetenschappelijke paradigma's ontstaan

beschreven in de rubriek Onderzoek (2.6). 2.6 Onderzoek Vermeld per onderzoeksvraag en hypothese de uitkomsten voor ieder onderzoeksinstrument. Geef aan op welke wijze de observaties meewegen bij de interpretatie van de resultaten. Geef aan in hoeverre de resultaten voldoen aan de vooraf geformuleerde toetsingscriteria Doel van de methodologie. Je methodologie onderbouwt de methoden die je hebt toegepast om een hypothese te testen, een casus te onderzoeken of het antwoord op je onderzoeksvraag te vinden.. Het idee is dat als iemand volgens dezelfde methodologie hetzelfde onderzoek uitvoert, dat diegene ongeveer tot dezelfde resultaten zal komen Als juridische epistemologie wordt het het gebied van de rechtsfilosofie genoemd dat belast is met het bestuderen en onderzoeken van de intellectuele methoden en procedures die juristen gebruiken bij het identificeren, interpreteren, integreren en toepassen van de wettelijke norm Modern epistemologie - is de studie van de problematiek van de relatie van de wetenschap.Onderzoek bij te dragen aan de sociale aard van cognitie.Hij realiseerde zich dat de groei van de wetenschap is niet effectief, werd geconcludeerd dat de wetenschap zich niet ontwikkelt formele sociale en door onderzoekers en hun persoonlijke middelen, en de organisatie van de voorwaarden voor een dialoog. Struktuur en genese, 1990, vol.3, p.3-29 Klik hier voor de samenvatting Jean Piaget (1896-1980) en de genetische epistemologie dr. Ewald Vervaet Inhoudsopgave 1 JEAN PIAGET 1.1 Adolescentiejaren 1.2 Het denken van patiënten en van kinderen 1.3 Objectpermanentie 1.4 Strukturen en conservatie 1.5 Interdisciplinair onderzoek 2 DE GENETISCHE EPISTEMOLOGIE NA 1968 2.1 Genetisch strukturalisme 2.2.

Saskia doet onderzoek naar migratie en migratiebeleid en doceert over gender, racisme en intersectionaliteit. Zij is verbonden aan de Amsterdam Research Centre for Gender and [] Filed Under: Uncategorized Tagged With: epistemologie , gender , stuk rood vlees podcast , Transgender , Vertegenwoordigin onderzoek en hoe ik dit op een passende manier kon verwoorden. Daarnaast wil ik de respondenten bedanken die, ondanks de onrustige tijd binnen de sportwereld als gevolg van de coronacrisis, tijd hebben gemaakt voor het beantwoorden van 3.3 Epistemologie van het onderzoek. Uw onderzoek moet uiteindelijk uitmonden in een beleidsstuk dat de wetenschappelijke resultaten vertaalt naar de praktijk. Hebt u al enig idee hoe dat eruit zal zien? 'Als je radicalisering wilt aanpakken door die te voorkomen of te genezen, moet je eerst begrijpen hoe radicalisering in het hoofd van een fundamentalist werkt

Het voordeel van de twijfel - Lemniscaat

Verschil tussen ontologie en epistemologie / Opleiding

Het PhD-onderzoek van Rosa Alberto maakt onderdeel uit van het door de NWO en uitgever Noordhoff gefinancierde project 'The Digital Turn in Epistemology'. In dit project vormen de filosofie, logica en ICT-ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs een drieluik van waaruit gekeken wordt naar de digitale wending in de epistemologie van de wiskunde Ontologie tegen Epistemologie Epistemologie en ontologie zijn twee verschillende takken van de sociologie. Epistemologie wijst op de kennis die door betreft het fundamentele bestaan en het gevoel van dingen die worden beschouwd als 'zijn'.Het gaat om een onderzoek naar bestaande, bestaande eigenschappen en. Onderzoek dat je uitvoert om informatie over de toekomst te vergaren. Ontologie. Studie die zich bezighoudt met het onderzoeken van sociale structuren. Epistemologie . Studie die zich bezighoudt met hoe je goed onderzoek moet uitvoeren en wat goede, betrouwbare kennis is. Paradigma Lhakpa Tseten (Kangma, 1966) is een Tibetaans tibetoloog.. Studie. In 1987 behaalde Lhakpa Tseten zijn bachelorgraad aan de Tibet-universiteit in Lhasa in de richting Tibetaanse literatuur en Tibetaanse filosofie (Sanskriet: paramana of epistemologie).Zijn vervolgstudie was voornamelijk gericht op Tibetaanse filosofie, oude literatuur, boeddhisme, astrologie, poëzie, Sanskriet en bekende.

Bestaat vooruitgang in de wetenschap? - NEMO KennislinkRidder, Prof

Het begrip 'epigonomie' is de samenvoeging van epigenetica en economie, uiteindelijk niets nieuws onder de zon. Met deze term willen we bijzondere aandacht besteden aan de omgevingsfactoren die een invloed hebben op ons denken en handelen, volgens onderzoek werkt dit ook door op ons DNA om op deze manier de culturele overerving te beïnvloeden Identiteit in wetenschap en journalistiek: een misverstand. Onlangs verzette Tom Jan Meeus zich in zijn column in het NRC tegen wat hij identiteitsjournalistiek noemde. Aanleiding daarvoor was de uitspraak van Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL Nieuws, dat meer diversiteit onder journalisten journalistiek noodzakelijk zou zijn Hoe het onderzoek van Jeroen opeens de aandacht trekt: 'Trump laat zien waar misleiding toe kan leiden' ONDER PROFESSOREN In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Ook zij pleit voor het belang van nederigheid ten aanzien van kennis, stellingnames en bevindingen. Dalmiya noemt dat een 'op zorg gebaseerde epistemologie'. Ze stelt dat in de wetenschap een positivistische kijk op kennis dominant is, waarbij de onderzoeker poogt een objectieve afstand te bewaren tot dat wat onderzocht wordt

Video: Termen uit kwalitatief onderzoek diep onderzoek diep

Wat Is Epistemologie En Waar Dient Het Voor? - Psychologi

Door Matthias Teeuwen Bij de openingsvoordracht van de ABv Dag van de Antropologie 2017 over solidariteit kreeg ik het gevoel dat ik dit allemaal eens eerder heb gehoord. De voordracht ging, kort gezegd, over het dilemma waarmee vrijwilligers en ontwikkelingswerkers zich geconfronteerd zien omtrent de scheve machtsverhoudingen tussen hen en diegene die ze helpen, namelijk: enerzijds om de. Het onderzoek levert inzicht in het ontwikkelingsniveau van leerlingen en hoe dit van invloed is op het kunnen verklaren en ontwerpen, welke contexten voorbeeldmatig en aansprekend zijn voor leerlingen, hoe er een balans gevonden kan worden tussen verschillende instructiebenaderingen, hoe progressie zichtbaar gemaakt kan worden en welke TPACK minimaal nodig is om leerlingen te onderwijzen in.

Video: Inleiding Wetenschappelijk Onderzoe

Verschil tussen ontologie en epistemologie - Verschil

Met betrekking tot de doelstelling van dit onderzoek werd aangetoond dat persoonlijke epistemologie domein specifiek kan zijn, maar werd er geen invloed van de persoonlijke epistemologie op de selectie van bronnen aangetoond. Wel werd aangetoond dat studenten, als gevolg van hun mening, vooringenomen zijn bij de selectie van bronnen epistemologie, filosofie, onderzoek, trivia, wetenschap. Bericht navigatie ← Vorig 1 2. Over dit blog. Welkom, ik ben Sylvia Wenmackers. Hier schrijf ik over alles wat me fascineert: wetenschap, filosofie, kunst en het leven zelf. Ik werk als onderzoeksprofessor in de wetenschapsfilosofie aan de KU Leuven Begintermen. Een algemene wetenschappelijke basiskennis (verworven in het middelbaar) wordt verondersteld. De filosofische concepten, theorieën en argumenten worden telkens in detail uiteengezet, waardoor deze cursus ook voor niet-filosofen toegankelijk is, bijvoorbeeld voor studenten uit wetenschappelijke richtingen die meer inzicht wensen te verwerven in de filosofische aspecten van hun.

Ontologie versus epistemologie Epistemologie en ontologie zijn twee verschillende takken van de sociologie. Epistemologie verwijst naar de kennis zoals die door mensen wordt waargenomen. Het omvat een onderzoek naar het zijn, het bestaan en de eigenschappen van het zijn Ik miste onderzoek naar de vraag of je in een democratie ook optimaal gebruik kunt maken van kennis. Dat is de benadering vanuit mijn vakgebied: de kennistheorie of epistemologie.' De crux van een ideaal, open debat dat leidt tot meer kennis zit 'm in twee dingen: dat mensen goed geïnformeerd zijn en naar elkaar luistere Posted in Filosofie Getagd alternatieve feiten, Boudry, epistemologie, filosofen, Filosofie, Media, post-truth, postmodern, postmodernisme, Trump (33) Verder onderzoek naar de essentie van de islam. 20 juni 2017 19 juni 2017 mirariproject Plaats een reacti Dit project wil een derde weg vinden tussen deze uitersten door de uitwerking van een religieuze epistemologie. Een analyse van 'religieuze kennis' kan immers leren dat kennis van God niet los staat van een weten hoe God een plaats te geven in zijn leven. Onderzoeker(s) Co-promotor: Braeckmans Luc; Co-promotor: Taels Johan; Co-promotor. Onderzoeker TSB: Tilburg School of Social and Behavioral Sciences TSB: Tranzo P.B.Kuld@tilburguniversity.edu Kamer R Bekijk meer publicaties Links. Link wetenschappelijk profiel Nevenactiviteiten Vind een expert of expertise. Naam. Wetenschappelijk. Ondersteunend. Functietype.

Louis Bec — V2_Lab for the Unstable Mediadrs

Dit onderzoek leidde tot een handleiding voor actiegerichte visualisatie van kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen. Maaike Zweers van het online kennisplatform over waardegedreven zorg Qruxx schreef op basis van dit onderzoek 10 geleerde lessen sche epistemologie als binair tegengesteld aan dat van de 'epistemologie' of 'filosofie'. Het is opvallend dat met Hardings positio-nering van de feministische epistemologie een 'echte' epistemologie en filosofie in le-ven worden geroepen, waarvan de feminis - tische epistemologie dan afwijkt. Hardin Blogcollectief Onderzoek Onderwijs Wij willen onderwijskundig onderzoek toetsen aan onze dagelijkse onderwijspraktijk en ervaringen uitwisselen over wat werkt en niet werkt in de klas. Daarbij laten we ons informeren door onderzoek, niet leiden Ze gaat uit van de integriteit van de onderzoek. Daardoor zijn er geen mechanismen om leugen te onderscheiden van fouten. Sandew Hira zal een presentatie houden over de epistemologie van Decolonizing The Mind en de gevolgen voor methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. De conferentie wordt gehouden op 28 en 29 november 2019